Δελτίο Τύπου – Το Επενδυτικό Σχέδιο για την Ευρώπη υπερβαίνει, νωρίτερα από ό,τι είχε προγραμματιστεί, τον στόχο των 500 δισ. EUR σε επενδύσεις
3 Ιουλίου, 2020
Δελτίο Τύπου – Κύκλος αποφάσεων Ιουλίου του 2020 για υποθέσεις παράβασης
3 Ιουλίου, 2020

Δελτίο Τύπου – Η Επιτροπή λαμβάνει περαιτέρω μέτρα για την προώθηση των ευρωπαϊκών οπτικοακουστικών έργων και την προστασία των ευάλωτων θεατών

Η Επιτροπή εξέδωσε σήμερα κατευθυντήριες γραμμές για να βοηθήσει τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν την αναθεωρημένη οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων. Οι κατευθυντήριες γραμμές θα προσφέρουν ένα πρακτικό εργαλείο για την προώθηση ευρωπαϊκών έργων σε περιεχόμενο οπτικοακουστικών μέσων, στηρίζοντας με τον τρόπο αυτόν την πολιτισμική πολυμορφία και παρέχοντας περισσότερες επιλογές στους Ευρωπαίους καταναλωτές. Θα συμβάλουν επίσης στην καλύτερη προστασία των χρηστών πλατφορμών βίντεο κατά παραγγελία και διαμοιρασμού βίντεο, ιδίως των ανηλίκων, από τη ρητορική μίσους και το επιβλαβές περιεχόμενο.

Η Εκτελεστική Αντιπρόεδρος για μια «Ευρώπη Έτοιμη για την Ψηφιακή Εποχή», κ. Μαργκρέιτε Βέστεϊγιερ, δήλωσε: «Οι αναθεωρημένοι κανόνες για τα οπτικοακουστικά μέσα θα αποτελέσουν εργαλείο για την προστασία των χρηστών από επιβλαβές περιεχόμενο. Επιπλέον, αφενός, θα δώσουν τη δυνατότητα σε ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, ταινίες και άλλες πρωτοβουλίες μέσων επικοινωνίας να δημιουργούν και να προωθούν περιεχόμενο ευρωπαϊκής παραγωγής και, αφετέρου, θα προσφέρουν στους καταναλωτές πολιτισμική πολυμορφία και περισσότερο ποικίλες επιλογές προϊόντων και υπηρεσιών.» 

Ο Επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς κ. Τιερί Μπρετόν, πρόσθεσε τα εξής: «Αξιοποιούμε στο μέγιστο τον ακμάζοντα τομέα μας οπτικοακουστικών μέσων προς όφελος όλων μας —πολιτών, επιχειρήσεων, δημιουργών και συγγραφέων— μετασχηματίζοντας τον κλάδο των μέσων επικοινωνίας προς την κατεύθυνση πιο καινοτόμων υπηρεσιών, προωθώντας τον ευρωπαϊκό μας πολιτισμό σε καταλόγους κατά παραγγελία υπηρεσιών και προστατεύοντας τα παιδιά μας και άλλους ευάλωτους χρήστες από το παράνομο και επιβλαβές περιεχόμενο στο διαδίκτυο.»

Τα κράτη μέλη της ΕΕ πρέπει να μεταφέρουν την αναθεωρημένη οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων στο εθνικό τους δίκαιο έως τις 19 Σεπτεμβρίου 2020. Οι κατευθυντήριες γραμμές δεν είναι δεσμευτικές, αναμένεται όμως να συμβάλουν στην εναρμονισμένη εφαρμογή και επιβολή της αναθεωρημένης οδηγίας. Διατυπώνουν τις απόψεις της Επιτροπής για τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να εφαρμοστούν συγκεκριμένες έννοιες, ώστε να διασφαλιστεί η συνεπής τήρηση των κανόνων για τα οπτικοακουστικά μέσα σε όλα τα κράτη μέλη.

Οι κατευθυντήριες γραμμές εντάσσονται στις ευρύτερες εργασίες της Επιτροπής για τον καθορισμό σαφέστερων ευθυνών και λογοδοσίας των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και των επιγραμμικών πλατφορμών και συμπληρώνουν την επικείμενη δέσμη μέτρων του νόμου για τις ψηφιακές υπηρεσίες, για την οποία διεξάγεται επί του παρόντος δημόσια διαβούλευση.

Η Επιτροπή ενέκρινε σήμερα δύο δέσμες κατευθυντήριων γραμμών:

Κατευθυντήριες γραμμές για τα ευρωπαϊκά έργα

Η οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων προβλέπει ενισχυμένες υποχρεώσεις προώθησης ευρωπαϊκών ταινιών και τηλεοπτικών εκπομπών σε κατά παραγγελία υπηρεσίες, οι οποίες πρέπει να διασφαλίζουν μερίδιο τουλάχιστον 30 % για ευρωπαϊκό περιεχόμενο στους καταλόγους τους και να διασφαλίζουν ότι το περιεχόμενο αυτό κατέχει προβεβλημένη θέση. Η αναθεωρημένη οδηγία δίνει επίσης στα κράτη μέλη, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, τη δυνατότητα να απαιτούν από τους παρόχους υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων που είναι εγκατεστημένοι σε άλλο κράτος μέλος, αλλά απευθύνονται στο κοινό στην επικράτειά τους, να συνεισφέρουν οικονομικά στην παραγωγή ευρωπαϊκών έργων.

Επιπλέον, οι κατευθυντήριες γραμμές περιλαμβάνουν συνιστώμενη μεθοδολογία για τον υπολογισμό του μεριδίου 30 % ευρωπαϊκού περιεχομένου σε κάθε εθνικό κατάλογο, με βάση τους τίτλους ταινιών και τους κύκλους επεισοδίων τηλεοπτικών σειρών. Αποσαφηνίζουν επίσης τον ορισμό της «χαμηλής θέασης» και του «χαμηλού κύκλου εργασιών» όσον αφορά την εξαίρεση μικρότερων παρόχων από τις υποχρεώσεις προώθησης ευρωπαϊκών έργων και, κατά συνέπεια, δεν υπονομεύουν την ανάπτυξη της αγοράς, ούτε παρεμποδίζουν την είσοδο νέων παραγόντων στην αγορά.

Κατευθυντήριες γραμμές για τις πλατφόρμες διαμοιρασμού βίντεο

Η αναθεωρημένη οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων επεκτείνει τα πρότυπα της ΕΕ σχετικά με το παράνομο και επιβλαβές περιεχόμενο στις πλατφόρμες διαμοιρασμού βίντεο, συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών, όπως τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στα οποία η παροχή οπτικοακουστικού περιεχομένου δεν αποτελεί τον κύριο σκοπό της υπηρεσίας, ωστόσο, αποτελεί βασική λειτουργία τους. Ως εκ τούτου, οι διαδικτυακοί παράγοντες θα πρέπει να μεριμνούν, κατά τρόπο παρόμοιο με τους παράγοντες παραδοσιακών οπτικοακουστικών μέσων, ώστε οι χρήστες να προστατεύονται από τη ρητορική μίσους και οι ανήλικοι να προστατεύονται από το επιβλαβές περιεχόμενο.Οι επιγραμμικές πλατφόρμες πρέπει να λαμβάνουν μέτρα για την αντιμετώπιση περιεχομένου που έχει επισημανθεί ότι υποκινεί βία, μίσος και τρομοκρατία, και να εξασφαλίζουν κατάλληλη διαφήμιση και τοποθέτηση προϊόντων σε παιδικά προγράμματα.

Για αυτόν τον λόγο, οι κατευθυντήριες γραμμές παρέχουν στα κράτη μέλη μια εργαλειοθήκη που θα τα βοηθήσει να αξιολογούν ποιες επιγραμμικές υπηρεσίες θα πρέπει να εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ευρωπαϊκού πλαισίου για τα οπτικοακουστικά μέσα. Προσδιορίζουν επίσης κατάλογο σχετικών δεικτών που μπορούν να χρησιμοποιούν τα κράτη μέλη όταν αξιολογούν αν το εκάστοτε οπτικοακουστικό περιεχόμενο συνιστά βασικό και όχι απλώς παράγωγο ή μικρό μέρος της επιγραμμικής πλατφόρμας. Επιπλέον, λαμβάνουν υπόψη τον δυναμικό χαρακτήρα του περιβάλλοντος των επιγραμμικών πλατφορμών και, ως εκ τούτου, αποσκοπούν στη διασφάλιση ευελιξίας στον εν λόγω τομέα.

 

Ιστορικό

Η αναθεωρημένη οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων εκδόθηκε το 2018 για να ανταποκριθεί στις εξελίξεις στο τοπίο των οπτικοακουστικών μέσων στην Ευρώπη. Συμβάλλει σε ένα δικαιότερο ρυθμιστικό περιβάλλον για όλους τους παράγοντες οπτικοακουστικών μέσων ανά την ΕΕ και εξασφαλίζει καλύτερη προστασία των θεατών κατά την πρόσβαση σε περιεχόμενο οπτικοακουστικών μέσων, μεταξύ άλλων, και στο διαδίκτυο.

Επιπλέον, επεκτείνει ορισμένους ενωσιακούς κανόνες σε πλατφόρμες διαμοιρασμού βίντεο, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων μέσων κοινωνικής δικτύωσης και άλλων υπηρεσιών, των οποίων «βασική λειτουργία» είναι η παροχή οπτικοακουστικού περιεχομένου. Οι υπηρεσίες αυτές απαιτείται να λαμβάνουν μέτρα για την προστασία των χρηστών τους από παράνομο και επιβλαβές περιεχόμενο. Η αναθεωρημένη οδηγία προβλέπει ενισχυμένες υποχρεώσεις προώθησης ευρωπαϊκών έργων για τις κατά παραγγελία υπηρεσίες, οι οποίες πρέπει να διασφαλίζουν μερίδιο τουλάχιστον 30 % για ευρωπαϊκό περιεχόμενο στους καταλόγους τους και να διασφαλίζουν ότι το περιεχόμενο αυτό κατέχει προβεβλημένη θέση.

Βάσει της οδηγίας, η Επιτροπή απαιτείται να παρέχει, όπου είναι αναγκαίο, κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την πρακτική εφαρμογή του κριτηρίου της «βασικής λειτουργίας» που περιλαμβάνεται στον ορισμό των πλατφορμών διαμοιρασμού βίντεο, σχετικά με τον υπολογισμό του μεριδίου των ευρωπαϊκών έργων και σχετικά με τον ορισμό της χαμηλής θέασης και του χαμηλού κύκλου εργασιών για την εφαρμογή των σχετικών εξαιρέσεων. Ως εκ τούτου, εκδόθηκαν σήμερα δύο δέσμες κατευθυντήριων γραμμών, μετά από διαβούλευση με τους αρμόδιους εκπροσώπους των κρατών μελών της ΕΕ (τη λεγόμενη «επιτροπή επαφών»). Κατά τη διάρκεια στοχευμένης δημόσιας διαβούλευσης τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο του 2020, συγκεντρώθηκαν οι απόψεις των ενδιαφερομένων, ιδίως όσον αφορά ειδικά τεχνικά θέματα.