Χρηματοδοτικοί πόροι


Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατανέμει μέρος τού προϋπολογισμού της ΕΕ σε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου καθώς και σε φυσικού προσώπου με τη μορφή προσκλήσεων υποβολής προγραμμάτων ή αιτημάτων, επιχορηγήσεων και άλλων χρηματοδοτήσεων.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που προωθεί τα συμφέροντα της ΕΕ ή συμβάλλει στην εφαρμογή ευρωπαϊκών προγραμμάτων ή πολιτικών.

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε: σημερινές και μελλοντικές προσκλήσεις υποβολής προτάσεων, να ενημερωθείτε για τις διαδικασίες και τα προγράμματα χρηματοδοτήσεων και να υποβάλετε αίτηση μέσω διαδικτύου. Επίσης ενημερωθείτε για τη διαδικασία των προσκλήσεων υποβολής προσφορών και τις δυνατότητες επιχειρηματικής συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

http://ec.europa.eu/contracts_grants/index_el.htm

Χρήσιμες πληροφορίες μπορεί κάποιος να αναζητήσει και στη σελίδα: http://ec.europa.eu/budget/index_en.cfm

όπως επίσης και στη ιστοσελίδα:

http://www.eia.org.uk/funding.php?PHPSESSID=34ad1733ef6f9c1a711b3788322120b0