Τι σημαίνει έχω δικαιώματα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης


Η Ευρωπαίκή Ένωση έχει ως στόχο την προάσπιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Οι πολίτες των κρατών-μελών της ΕΕ αυτοδικαίως θεωρούνται πολίτες της ΕΕ, δηλαδή διαθέτουν και την Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια.

Με την Συνθήκη της Λισαβόνας και των Χάρτη των Θεμελιωδών δικαιωμάτων της ΕΕ εξασφαλίζονται τα δικαιώματα, οι ευκαιρίες και οι εγγυήσεις που προκύπτουν από την ιδιότητα του Ευρωπαίου Πολίτη. Επομένως, για τους ευρωπαίους πολίτες ισχύει:

  • η ελεύθερη κυκλοφορία και διαμονή στην ΕΕ
  • η συμμετοχή στην πολιτική ζωή
  • η δυνατότητα για αναφορές και καταγγελίες
  • Καθώς και η Προξενική προστασία

Σχετικά link:

European Citizen’s Initiative

Η Ευρώπη σου

Δίκαιο της ΕΕ

EUR Lex

Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια

Εργασία και συνταξιοδότηση στην Ε.Ε.

Δικαιώματα Καταναλωτών

Εκπαίδευση και νεολαία στην Ε.Ε.

Επίσημες καταγγελίες

Στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή

Στην Ευρωπαική Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF)