Αξίες και Αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης


Από τη δημιουργία της, η Ευρωπαϊκή Ένωση, στοχεύει στην προάσπιση των ανθρωπιστικών και προοδευτικών αξιών. Ομοίως με τις αξίες μίας κοινωνίας, ενός κράτους, η Ευρωπαϊκή Ένωση, βάσει του άρθρου 2, στηρίζεται στις αξίες του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, τη δημοκρατία, την κοινωνική ένταξη, του κράτους δικαίου και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οι αξίες χαρακτηρίζονται από τον πλουραλισμό, την ανοχή, την εξάλειψη των διακρίσεων, την ελευθερία, την αδελφικότητα και την ισότητα. Με βάση το άρθρο 6, αναγνωρίζονται από την Ένωση τα δικαιώματα, οι ελευθερίες και οι αρχές που περιλαμβάνονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 7ης Δεκεμβρίου 2000. Οι αξίες και οι αρχές είναι κοινές για όλα τα κράτη μέλη της Ένωσης.

Στις θεμελιώδεις αρχές της Ένωσης εντάσσονται, η Αρχή της καλόπιστης συνεργασίας, στην οποία τα κράτη μέλη πρέπει με αμοιβαίο σεβασμό και συνεργασία να πραγματοποιούν τα καθήκοντα τους βάσει των Συνθηκών της. Επίσης, εντάσσονται οι Αρχές λειτουργίας της Ένωσης, δηλαδή, η Αρχή της δοτής αρμοδιότητας, η Αρχή της Επικουρικότητας και η Αρχή της αναλογικότητας.