ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
D-G COMM
https://ec.europa.eu/info/departments/communication_en
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ
https://ec.europa.eu/greece/home_el
H ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
https://ec.europa.eu/info/about-european-union/organisational-structure/political-leadership_el
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
https://ec.europa.eu/commission/priorities_el
 
ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
http://www.europarl.europa.eu/greece/
 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
EUROPEAN CITIZEN’S INITIATIVE
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome?lg=el
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/el/20150201PVL00037/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AD%CF%82
https://ec.europa.eu/info/consultations_el
Η Ευρώπη σου
http://europa.eu/youreurope/citizens/index_el.htm
Δίκαιο της ΕΕ – EUR – Lex
https://europa.eu/european-union/law_el – http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=el
Ευρωπαική Ιθαγένεια
https://europa.eu/european-union/topics/eu-citizenship_el
Εργασία και συνταξιοδότηση στην Ε.Ε.
https://europa.eu/european-union/life/work-pensions_el
Δικαιώματα Καταναλωτών
https://europa.eu/european-union/life/consumer-rights_el
Εκπαίδευση και νεολαία στην Ε.Ε.
https://europa.eu/european-union/life/education-training_el
Επίσημες Καταγγελίες
Στην Ευρωπαική Επιτροπή
https://ec.europa.eu/commission/index_el
Στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή
https://www.ombudsman.europa.eu/el/home.faces
Στην Ευρωπαική Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF)
https://ec.europa.eu/anti-fraud/home_el
ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
ERASMUS PLUS
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/
Climate Action ενέργεια για τον κόσμο που αλλάζει
https://ec.europa.eu/clima/
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΚΑΡΤΑ ΝΕΩΝ /European Youth Card
http://europeanyouthcard.gr/home/el/
eu careers Θέσεις εργασίας στην ΕΕ
https://epso.europa.eu/home_el
eu blue card
https://apply.eu/
Ευρωπαική Πύλη Νεολαίας
http://europa.eu/youth/EU_el
Access Eu Opportunities
 
Emerging Stronger from Cirsis
 
EUROGUIDANCE
https://www.euroguidance.eu/
Σημεία Επαφής για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων – Για να ασκήσετε το επάγγελμά σας
στο εξωτερικό
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/index.cfm?action=homepage
EUROPASS
https://europass.cedefop.europa.eu/el/about/national-europass-centres
Σταδιοδρομία στην Ε.Ε. – Ευρωπαική Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού
https://epso.europa.eu/home_el
Ploteus
https://ec.europa.eu/ploteus/el?cookie=no
Εθνικά σημεία συντονισμού για το Ευρωπαικό πλαίσιο προσόντων – Σύγκριση των προσόντων
https://ec.europa.eu/ploteus/el