“Γιατί η Ευρώπη μετράει”
18 Σεπτεμβρίου, 2017
Στην Κρήτη για τα “ευρωπαϊκά νησιά” ο Γιώργος Σταθάκης
20 Σεπτεμβρίου, 2017

Επιδότηση για έργα αποβλήτων για Νησιωτικούς Δήμους – Υποβολές έως 3/11/2017

Υποστήριξη δικαιούχων στην ωρίμανση πράξεων διαχείρισης αστικών αποβλήτων

Ενέργειες ωρίμανσης για την υλοποίηση εγκαταστάσεων ανάκτησης υπολειμματικών συμμείκτων αστικών αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης γραμμής ανάκτησης προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων ή μη, κεντρικών μονάδων ανάκτησης προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων και νέων χώρων ταφής υπολειμμάτων και συγκεκριμένα:

  • Εκπόνηση μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων και λοιπές υποστηρικτικές / προπαρασκευαστικές μελέτες (π.χ. εκτίμησης απαλλοτριουμένων εκτάσεων).
  • Εκπόνηση τεχνικών μελετών ωρίμανσης έργων, όλων των απαιτούμενων σταδίων ανάλογα με το σύστημα δημοπράτησης, βάσει Ν.4412/2016.
  • Σύνταξη τευχών δημοπράτησης ανάλογα με το σύστημα δημοπράτησης, βάσει Ν.4412/2016.
  • Υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου για την υποστήριξη του δικαιούχου στην επίβλεψη, έλεγχο και έγκριση των μελετών ωρίμανσης, στην περίπτωση που οι μελέτες αυτές εκπονούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του δικαιούχου.
  • Μέσω της παρούσας πρόσκλησης δεν χρηματοδοτούνται ενέργειες ωρίμανσης που αφορούν τη δημιουργία ΣΜΑ, ΣΜΑΥ, ΚΔΑΥ, εγκαταστάσεις προσωρινής αποθήκευσης ή προσωρινής διαχείρισης αστικών αποβλήτων.

Σε ποιους απευθύνεται

  • Δήμοι νήσων με αρμοδιότητες ΦΟΔΣΑ
  • Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων

Περίοδος υποβολής

από 28/7/2017 έως 3/11/2017

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Όροι και προϋποθέσεις

Οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής περιγράφονται αναλυτικά στην παράγραφο 5.3 της πρόσκλησης.

Τι χρηματοδοτείται

Οι ειδικότεροι κανόνες επιλεξιμότητας περιγράφονται αναλυτικά στην παράγραφο 4 της πρόσκλησης.

Προϋπολογισμός

€ 10.000.000

ΣΧΕΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ CLICK ΕΔΩ

Η ILF consulting αρωγός πάντα στις υπηρεσίες των Δήμων, Δημοσίων Φορέων, Επιχειρήσεων, ΚΟΙΝΣΕΠ και Ιδιωτών για την διευκόλυνση και ορθολογιστικότερη εξυπηρέτηση τους, προσφέρει την εμπειρία της και αναλαμβάνει την δημιουργία φακέλου και όλη την σχετική διαδικασία, για την υποβολή προτάσεως χρηματοδότησης -επιδότησης .

Διαθέσιμο εδώ.