Το Europe Direct Βορείου Αιγαίου στην ΕΡΤ!
26 Οκτωβρίου, 2017
Έναρξη Χειμερινού Εξαμήνου Μαθημάτων “Θεμελιώδη Δικαιώματα και Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια”
5 Νοεμβρίου, 2017

ΔΕΚΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

ΔΕΚΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
Jean-Claude Juncker
Πρόεδρος Ευρωπαϊκής Επιτροπής

1. Ενίσχυση της απασχόλησης, ανάπτυξης και επενδύσεων

2.Ψηφιακή ενιαία αγορά

3. Ανθεκτική ενεργειακή ένωση με μια μακρόπνοη πολιτική για την κλιματική αλλαγή

4. Βαθύτερη και δικαιότερη εσωτερική αγορά με ενισχυμένη βιομηχανική βάση

5. Βαθύτερη και δικαιότερη οικονομική και νομισματική ένωση

6. Εύλογη και ισορροπημένη συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών με τις ΗΠΑ

7. Χώρος δικαιοσύνης και θεμελιωδών δικαιωμάτων βασισμένος στην αμοιβαία εμπιστοσύνη

8. Νέα μεταναστευτική πολιτική

9. Ενισχυμένος διεθνής ρόλος της ΕΕ

10. Μια ένωση δημοκρατικής αλλαγής

1. Απασχόληση, ανάπτυξη, επενδύσεις

Αφότου ξέσπασε η παγκόσμια οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση, η ΕΕ βρίσκεται αντιμέτωπη με χαμηλά επίπεδα επενδύσεων. Απαιτούνται συλλογικές και συντονισμένες προσπάθειες σε ευρωπαϊκό επίπεδο προκειμένου να επανέλθει η Ευρώπη σε τροχιά οικονομικής ανάκαμψης.

Το Επενδυτικό Σχέδιο για την Ευρώπη έχει τη δυνατότητα να επαναφέρει τις επενδύσεις στα ιστορικά τους επίπεδα. Επιπλέον, οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις θα ενισχύσουν την οικονομική ανάκαμψη και μπορούν να παράσχουν περαιτέρω βάσεις για βιώσιμη ανάπτυξη.

Δημιουργία του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων το 2015à παρέχοντας εγγυήσεις ταχύτερα και σε μεγαλύτερο αριθμό έργων  που χρηματοδοτούνται από την ΕΤΕ.

Στόχος η ανάπτυξη της ευρωπαϊκής οικονομίας ,η προσέλκυση επενδύσεων κ η δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης

Policy areas : Τόνωση των επενδύσεων με σκοπό τη δημιουργία θέσεων εργασίας

Επενδυτικό Σχέδιο : έξυπνη κινητοποίηση δημόσιων και ιδιωτικών πηγών χρηματοδότησης, ύψους τουλάχιστον 315 δισ. ευρώ την επόμενη τριετία (2015 – 2017).

Ευρωπαϊκό Εξάμηνο: Η εφαρμογή των οικονομικών κανόνων της ΕΕ οργανώνεται ετησίως πλαίσιο ενός κύκλου, που είναι γνωστός ως Ευρωπαϊκό Εξάμηνο.

Προς μια κυκλική οικονομία: Βοήθεια στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και τους καταναλωτές να κάνουν τη μετάβαση προς μια ισχυρότερη και πιο κυκλική οικονομία, όπου οι πόροι θα χρησιμοποιούνται με πιο βιώσιμο τρόπο.

Χρηματοδοτούμενοι τομείς

Οικονομικά βιώσιμα έργα, συμπεριλαμβανομένων έργων υψηλού κινδύνου.

Επικεντρώνεται σε τομείς που στηρίζουν τη βιώσιμη ανάπτυξη και απασχόληση στην ΕΕ:

 • στρατηγικές υποδομές (στον ψηφιακό τομέα, τις μεταφορές και την ενέργεια)
 • βιώσιμα περιβαλλοντικά έργα (ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και αποδοτικότητα των πόρων)
 • έργα αστικής και αγροτικής ανάπτυξης, καθώς και κοινωνικά έργα
 • εκπαίδευση και κατάρτιση, έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία
 • επενδύσεις για τόνωση της απασχόλησης, κυρίως στήριξη των μικρών επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων μεσαίας κεφαλαιοποίησης

Τα χρηματοδοτικά μέσα στο πλαίσιο του Επενδυτικού Σχεδίου εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του ομίλου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων

Επενδυτικό Σχέδιο

Στόχος : άρση των εμποδίων στις επενδύσεις, στην προβολή και την τεχνική υποστήριξη επενδυτικών έργων και στην αποτελεσματικότερη χρήση νέων και υφιστάμενων χρηματοδοτικών πόρων.

Για την επίτευξη αυτών των στόχων, το σχέδιο βασίζεται σε τρεις άξονες δράσης:

 • κινητοποίηση επενδύσεων ύψους τουλάχιστον 315 δισ. ευρώ σε διάστημα τριών ετών
 • στήριξη επενδύσεων στην πραγματική οικονομία
 • δημιουργία ενός φιλοεπενδυτικού περιβάλλοντος.

Επενδυτικό Σχέδιο- Πρώτα Αποτελέσματα

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) συνεισφέρει στη χρηματοδότηση έργων υποδομής και καινοτομίας, καθώς και μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) και εταιρειών μεσαίας κεφαλαιοποίησης.

Η κινητοποίηση ιδιωτικών κεφαλαίων αποτελεί βασικό στοιχείο του ΕΤΣΕ.

Το Επενδυτικό Σχέδιο παρουσιάζει ήδη θετικά αποτελέσματα, όπως φαίνεται από τα έργα που υλοποιούνται σε διάφορους τομείς και χώρες

Επενδυτικό Σχέδιο- Δράσεις

Κινητοποίηση χρηματοδοτικών πόρων : Το ΕΤΣΕ είναι η κινητήρια δύναμη του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη. Στόχος του είναι να καλυφθούν οι σημερινές αδυναμίες της αγοράς, με την αντιμετώπιση των κενών της αγοράς και την κινητοποίηση ιδιωτικών επενδύσεων. Το Ταμείο θα στηρίζει στρατηγικές επενδύσεις σε βασικούς τομείς, όπως οι υποδομές, η εκπαίδευση, η έρευνα και η καινοτομία, καθώς και τη χρηματοδότηση υψηλού κινδύνου για μικρές επιχειρήσεις.

Στήριξη επενδύσεων στην πραγματική οικονομία : Νέες ευκαιρίες για

Θεσμικούς επενδυτές στην ΕΕ και στο εξωτερικό

Φορείς υλοποίησης έργων

Μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Επισκεφθείτε το Συμμετοχή στο Επενδυτικό Σχέδιο  για να βρείτε επενδυτικές ευκαιρίες και εταίρους μέσω του προγράμματος InvestEU.

Για να αξιοποιήσουν στο έπακρο τις ευκαιρίες που παρέχει το ΕΤΣΕ, οι δυνητικοί δικαιούχοι μπορούν να χρησιμοποιούν : α. την Ευρωπαϊκή Πύλη Επενδυτικών Έργων (ΕΠΕΕ), το διαδικτυακό σημείο συνάντησης των επενδυτών από όλον τον κόσμο και των φορέων υλοποίησης έργων της ΕΕ και β. τον Ευρωπαϊκό Κόμβο Επενδυτικών Συμβουλών (ΕΚΕΣ), την Ευρωπαϊκή πύλη για την στήριξη των επενδύσεων

Δημιουργία φιλοεπενδυτικού περιβάλλοντος : Για να βελτιώσει το επιχειρηματικό περιβάλλον και τις συνθήκες χρηματοδότησης, το Επενδυτικό Σχέδιο προβλέπει τη σταδιακή εφαρμογή της Ψηφιακής Ενιαίας Αγοράς, της Ενεργειακής Ένωσης και της Ένωσης Κεφαλαιαγορών.

Για να βοηθήσει τα κράτη μέλη, η Επιτροπή χαρτογράφησε τις κυριότερες επενδυτικές προκλήσεις σε εθνικό επίπεδο.

Χρηματοδότηση: Μεγάλα έργα υποδομών

Πάνω από 25 εκατ. ευρώ: οι δημόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς υλοποίησης έργων μπορούν να υποβάλουν αίτηση για δάνειο μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων

Κάτω από 25 εκατ. ευρώ: τα έργα πρέπει να ομαδοποιούνται σε πλατφόρμες συγχρηματοδότησης (δάνεια – πλαίσια, ειδικά κονδύλια) προτού υποβληθούν στην ΕΤΕπ

Οφέλη

Τα έργα δεν πρέπει να είναι αναγκαστικά διασυνοριακά

Τα έργα δεν πρέπει να υποβάλλονται απαραίτητα μέσω κεντρικών και τοπικών διοικητικών αρχών

Μπορούν να χρηματοδοτούνται έργα σε τρίτες χώρες, στο πλαίσιο διασυνοριακών έργων στα οποία συμμετέχουν χώρες της ΕΕ

Χρηματοδότηση : Μικρές επιχειρήσεις (ΜΜΕ/ επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης)

Το ΕΤΣΕ απευθύνεται κυρίως σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις με λιγότερους από 3.000 εργαζομένους. Οι πόροι του σκέλους ΜΜΕ χρησιμοποιούνται για να επιταχυνθεί η υλοποίηση υφιστάμενων εμβληματικών προγραμμάτων – COSME και InnovFin – και να αυξηθεί αισθητά η πρόσβαση σε χρηματοδότηση υψηλού κινδύνου.

Έργα ύψους κάτω των 7 εκατ. ευρώ: πρέπει να αναζητήσετε ενδιάμεσο χρηματοπιστωτικό οργανισμό στην Ευρώπη

http://www.eif.org/what_we_do/where/index.htm

http://www.accesstofinance.eu

http://www.eif.org/what_we_do/where/el/index.htm

Άλλα μέσα πρόσβασης των ΜΜΕ στη χρηματοδότηση, συγχρηματοδότηση της ΕΕ

Πρώτα βήματα για την αναζήτηση επενδυτικών πόρων

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων:

 • εντοπίζει και χρηματοδοτεί σημαντικά επενδυτικά έργα ευρωπαϊκής κλίμακας
 • ενισχύει την εμπιστοσύνη των επενδυτών, ώστε να επενδύουν σε έργα υψηλότερου κινδύνου, όπως μεγάλης κλίμακας μακροπρόθεσμα έργα υποδομών
 • λειτουργεί ως «σήμα αξιοπιστίας» για τις επενδύσεις
 • δίνει τη δυνατότητα σε χώρες εκτός ΕΕ να επενδύουν σε έργα του ΕΤΣΕ

Ευρωπαϊκή Πύλη Επενδυτικών ΈργωνΤα έργα που δημοσιεύονται στην πύλη:

 • έχουν συνολικό κόστος τουλάχιστον 10 εκατ. ευρώ
 • αναμένεται να αρχίσουν εντός 3 ετών από την υποβολή τους στην ΕΠΕΕ
 • υλοποιούνται από νομικά πρόσωπα του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα με έδρα σε μια χώρα της ΕΕ
 • είναι συμβατά με την ισχύουσα ενωσιακή και εθνική νομοθεσία.
 • Οι επενδυτές μπορούν επίσης να απευθύνονται στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

Τεχνική υποστήριξη επενδυτικών σχεδίων

Οι επιχειρήσεις μπορούν να λαμβάνουν βοήθεια από τον Ευρωπαϊκό Κόμβο Επενδυτικών Συμβουλών για τεχνικά θέματα όπως:

 • τεχνική στήριξη των έργων
 • διάρθρωση των έργων
 • χρηματοδοτικές συμβουλές
 • ανάπτυξη ικανοτήτων
 • συμβουλές σε θέματα πολιτικών

http://www.eib.org/eiah/

Ευρωπαϊκό εξάμηνο

Το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο παρέχει το πλαίσιο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δίνει τη δυνατότητα στα κράτη μέλη της ΕΕ να συζητούν τα οικονομικά και τα δημοσιονομικά τους σχέδια και να παρακολουθούν την πρόοδο σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές κατά τη διάρκεια του έτους.

Προς μια κυκλική οικονομία

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εγκρίνει μια νέα, φιλόδοξη δέσμη μέτρων για την κυκλική οικονομία, με στόχο να βοηθήσει τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και τους καταναλωτές να κάνουν τη μετάβαση σε μια ισχυρότερη και πιο κυκλική οικονομία, όπου οι πόροι θα χρησιμοποιούνται με πιο βιώσιμο τρόπο.

Τα προτεινόμενα μέτρα θα συμβάλουν σε έναν πληρέστερο κύκλο ζωής των προϊόντων μέσω της μεγαλύτερης ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησής τους, και θα αποφέρουν οφέλη τόσο για το περιβάλλον όσο και για την οικονομία. Τα σχετικά σχέδια θα αντλούν τη μέγιστη αξία και χρήση από όλες τις πρώτες ύλες, τα προϊόντα και τα απόβλητα, προωθώντας την εξοικονόμηση ενέργειας και τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Οι προτάσεις καλύπτουν τον πλήρη κύκλο ζωής των προϊόντων: από την παραγωγή και την κατανάλωση μέχρι τη διαχείριση των αποβλήτων και την αγορά δευτερογενών πρώτων υλών. Η μετάβαση αυτή θα υποστηριχθεί οικονομικά από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ), τα οποία διαθέτουν 5,5 δισ. ευρώ για τη διαχείριση των αποβλήτων, το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» (το χρηματοδοτικό πρόγραμμα της ΕΕ για την έρευνα και την καινοτομία) με 650 εκατ. ευρώ, καθώς και από επενδύσεις στην κυκλική οικονομία σε εθνικό επίπεδο.

2. Συνδεδεμένη ψηφιακή ενιαία αγορά

Καλύτερη πρόσβαση στα ψηφιακά προϊόντα και υπηρεσίες στους πολίτες της ΕΕ παρέχοντας ασφαλείς και αξιόπιστες υποδομές υψηλής ταχύτητας

Μεταρρυθμίσεις στην αγορά τηλεπικοινωνιών ( κατάργηση χρεώσεων roaming )

Εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας και προστασίας των προσωπικών δεδομένων

Άρση εμποδίων για την αξιοποίηση ευκαιριών στο διαδίκτυο

Το διαδίκτυο και οι ψηφιακές τεχνολογίες μεταμορφώνουν σιγά-σιγά τον κόσμο μας.

Τα εμπόδια που υπάρχουν σήμερα στο διαδίκτυο έχουν ως αποτέλεσμα οι πολίτες να χάνουν αγαθά και υπηρεσίες, οι ορίζοντες των διαδικτυακών και των νεοφυών εταιρειών να περιορίζονται, και οι επιχειρήσεις και οι κυβερνήσεις να μην μπορούν να αξιοποιούν στο έπακρο τα ψηφιακά εργαλεία.

Είναι πλέον καιρός να προσαρμοστεί η ευρωπαϊκή ενιαία αγορά στην ψηφιακή εποχή – με την κατάργηση των κανονιστικών φραγμών και τη μετάβαση από 28 εθνικές αγορές σε μία ενιαία αγορά.

Αυτή η προσαρμογή θα μπορούσε να συνεισφέρει 415 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως στην οικονομία της ΕΕ και να δημιουργήσει εκατοντάδες χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας.

3. Ανθεκτική ενεργειακή ένωση με μια μακρόπνοη πολιτική για την κλιματική αλλαγή

Η ΕΕ  πρέπει να μειώσει την εξάρτησή της από την ενέργεια εκτός των συνόρων της.

Μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 40% τουλάχιστον έως το 2030

Η συνετότερη χρήση της ενέργειας και η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας και ανάπτυξη

Ενεργειακή Ένωση και Δράση για το Κλίμα
Ασφαλέστερη, φθηνότερη και βιωσιμότερη ενέργεια

Η Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Ένωση στοχεύει στον ασφαλή, οικονομικά προσιτό και φιλοπεριβαλλοντικό εφοδιασμό της Ευρώπης με ενέργεια. Μια πιο συνετή χρήση της ενέργειας – παράλληλα με προσπάθειες καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής – θα δώσει κίνητρα για δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, ανάπτυξη και επένδυση στο μέλλον της Ευρώπης.

Η κατάσταση της Ενεργειακής Ένωσης δείχνει την πρόοδο που έχει σημειωθεί από την έναρξη της στρατηγικής-πλαισίου για την Ενεργειακή Ένωση, η οποία είχε ως στόχο τη μετάβαση σε μια ασφαλή και ανταγωνιστική οικονομία χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών.

4. Βαθύτερη και δικαιότερη εσωτερική αγορά με ενισχυμένη  βιομηχανική βάση

Εργασία για μια μελλοντική Ένωση κεφαλαιαγορών με σκοπό την κατάργηση των φραγμών που εμποδίζουν τις διασυνοριακές επενδύσεις στην ΕΕ

Μέτρα για την καταπολέμηση της απάτης και της φοροδιαφυγής

Εσωτερική Αγορά : Νέα προσέγγιση

Η ενιαία αγορά είναι ένα από τα σημαντικότερα επιτεύγματα της Ευρώπης και το καλύτερο εφόδιό της σε εποχές ολοένα μεγαλύτερης παγκοσμιοποίησης. Αποτελεί την κινητήριο δύναμη για την οικοδόμηση μιας ισχυρότερης και δικαιότερης οικονομίας στην ΕΕ.

Επιτρέποντας την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων, των εμπορευμάτων, των υπηρεσιών και των κεφαλαίων, διανοίγει νέες ευκαιρίες για τους πολίτες, τους εργαζομένους, τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές, δημιουργώντας τις θέσεις εργασίας και την ανάπτυξη που χρειάζεται επειγόντως η Ευρώπη.

Με τη μεγαλύτερη εμβάθυνση των κεφαλαιαγορών θα διοχετευθεί περισσότερη χρηματοδότηση στις επιχειρήσεις, ειδικά τις μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις, και στα έργα υποδομής.

Η βελτιωμένη κινητικότητα των εργαζομένων θα επιτρέπει σε περισσότερα άτομα να κινούνται πιο ελεύθερα εκεί όπου υπάρχει ανάγκη για τις δεξιότητές τους.

Η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της φορολογικής απάτης θα διασφαλίζει τη συμβολή όλων κατά το μερίδιο που τους αναλογεί.

5. Εμβάθυνση της οικονομικής και νομισματικής ένωσης

Οι 3 προτεραιότητες της οικονομικής πολιτικής της ΕΕ

 1. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
 2. ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
 3. ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Οι εργασίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ολοκλήρωση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης βασίζονται στην Έκθεση των Πέντε Προέδρων, η οποία καθορίζει τους τέσσερις τομείς όπου χρειάζεται να γίνουν προσπάθειες.

Η Έκθεση των Πέντε Προέδρων είναι το αποτέλεσμα πολυάριθμων διαβουλεύσεων μεταξύ των «Sherpa» των κρατών μελών, των «Sherpa» των προέδρων των αρμόδιων ευρωπαϊκών οργάνων και των πέντε προέδρων.

6. Εύλογη και ισορροπημένη συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών  με τις ΗΠΑ

Στόχος είναι το άνοιγμα, στο μέτρο του δυνατού, του εμπορίου και των επενδύσεων μεταξύ των δύο πλευρών

Αποτέλεσμα θα είναι περισσότερες θέσεις εργασίας και ανάπτυξη και στις δύο πλευρές

Η ΕΕ διαπραγματεύεται μια φιλόδοξη και ισόρροπη συμφωνία εμπορίου και επενδύσεων με τις ΗΠΑ.

Η Διατλαντική Εταιρική Σχέση Εμπορίου και Επενδύσεων (TTIP) θα δημιουργήσει νέες εμπορικές και επενδυτικές ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις, μεγάλες και μικρές, καθώς και νέες θέσεις εργασίας.

Όσον αφορά τους καταναλωτές, θα μειωθούν οι τιμές και θα αυξηθούν οι επιλογές, ενώ παράλληλα θα διατηρηθούν τα υψηλά πρότυπα της ΕΕ για την προστασία των καταναλωτών, τα κοινωνικά δικαιώματα και τους περιβαλλοντικούς κανόνες.

Θα ενισχυθεί επίσης η επιρροή της Ευρώπης σε παγκόσμιο επίπεδο (διαμόρφωση του παγκόσμιου εμπορίου, προβολή των ευρωπαϊκών αξιών και προσέλκυση περισσότερων επενδύσεων).

7. Χώρος δικαιοσύνης και θεμελιωδών δικαιωμάτων βασισμένος στην αμοιβαία εμπιστοσύνη

Η ΕΕ βασίζεται στις αξίες της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ισότητας, του κράτους δικαίου και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Λαμβάνοντας πάντα υπόψη τις παραπάνω αξίες  , οι κύριοι στόχοι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι η καταπολέμηση της τρομοκρατίας, του οργανωμένου εγκλήματος και της εγκληματικότητας στον κυβερνοχώρο

8. Προς μια νέα μεταναστευτική πολιτική

Το μεταναστευτικό πρόβλημα αποτελεί του νούμερο 1  πρόβλημα που αντιμετωπίζει η ΕΕ σύμφωνα με έρευνα της κοινής γνώμης

Καλύτερη διαχείριση της μετανάστευσης η οποία βασίζεται σε 4 πυλώνες

-Μείωση των κινήτρων της παράτυπης μετανάστευσης

-Διάσωση ανθρώπινων ζωών και διασφάλιση των εξωτερικών συνόρων

-Ισχυρή κοινή πολιτική ασύλου

-Νέα πολιτική για τη νόμιμη μετανάστευση

 • Η δραματική προσπάθεια χιλιάδων μεταναστών που διακινδυνεύουν τη ζωή τους για να διασχίσουν τη Μεσόγειο μας έχει όλους συγκλονίσει. Είναι προφανές ότι καμία χώρα της ΕΕ δεν μπορεί ή δεν πρέπει να αντιμετωπίζει μόνη της τις τεράστιες μεταναστευτικές πιέσεις.
 • Με το Θεματολόγιο για τη Μετανάστευση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δίνει μια κοινή ευρωπαϊκή απάντηση συνδυάζοντας εσωτερικές και εξωτερικές πολιτικές, αξιοποιώντας στο μέγιστο τους οργανισμούς και τα εργαλεία της ΕΕ, και επιδιώκοντας τη συμμετοχή όλων: των χωρών και των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, των διεθνών οργανισμών, της κοινωνίας των πολιτών, των τοπικών αρχών και εθνικών εταίρων εκτός ΕΕ.

9. Μεγαλύτερος διεθνής ρόλος της ΕΕ

Η πολιτική κρίση στην Ουκρανία και η αστάθεια στη Μέση Ανατολή κατέστησαν σαφές ότι η ΕΕ χρειάζεται ισχυρότερη κοινή εξωτερική πολιτική

Η ΕΕ χρειάζεται μια σθεναρή κοινή εξωτερική πολιτική, ώστε

Α. να αντιδρά αποτελεσματικά στις παγκόσμιες προκλήσεις, όπως σε κρίσεις στις γειτονικές της χώρες,

Β. να προβάλλει τις αξίες της, και

Γ. να συμβάλλει στην ειρήνη και την ευημερία σε παγκόσμιο επίπεδο.

10. Ένωση δημοκρατικής αλλαγής

Οι πολίτες αναμένουν από την ΕΕ απτά αποτελέσματα όσον αφορά στις σημαντικές οικονομικές και κοινωνικές προκλήσεις, καταργώντας τις περιττές γραφειοκρατικές διαδικασίες

Τα προγράμματα εργασίας της Επιτροπής Juncker εργάζονται προς αυτή την κατεύθυνση επανεξετάζοντας τους υφιστάμενους νόμους και ακυρώνοντας ορισμένες παλαιές προτάσεις για νέα νομοθεσία

Για πρώτη φορά το 2014 οι κυβερνήσεις των χωρών της ΕΕ έπρεπε να λάβουν υπόψη τους τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών στην απόφασή τους για το ποιον θα πρότειναν ως πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Πρόκειται για μια σημαντική εξέλιξη, αλλά αποτελεί μόνον το πρώτο βήμα για να γίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση πιο δημοκρατική και να έρθει πιο κοντά στους πολίτες.

Οι Ευρωπαίοι έχουν το δικαίωμα να γνωρίζουν με ποιους πραγματοποιούν συναντήσεις οι επίτροποι και το προσωπικό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι ευρωβουλευτές και οι εκπρόσωποι του Συμβουλίου στο πλαίσιο της νομοθετικής διαδικασίας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δεσμευθεί να δώσει νέα ώθηση στις σχέσεις της με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καθώς και να συνεργάζεται στενότερα με τα εθνικά κοινοβούλια των χωρών της ΕΕ.

 

Καθηγητής Πάνος Γρηγορίου

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Διευθυντής Ευρωπαϊκού Κέντρου Μελέτης και Έρευνας Jean Monnet