Μήνυμα του Προέδρου κ. Jean-Claude Juncker για την Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώματος 2018
26 Ιανουαρίου, 2018
Ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις ύψους 330 εκατ. ευρώ για την έρευνα
31 Ιανουαρίου, 2018

Brexit: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λαμβάνει εντολή για την έναρξη διαπραγματεύσεων με το Ηνωμένο Βασίλειο σχετικά με τις μεταβατικές ρυθμίσεις

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρέτισε την χθεσινή απόφαση του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων (άρθρο 50) να επιτρέψει την έναρξη διαπραγματεύσεων σχετικά με τις πιθανές μεταβατικές ρυθμίσεις που θα εφαρμοστούν στο πλαίσιο της συντεταγμένης αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στις σχετικές οδηγίες διαπραγμάτευσης, οι οποίες συμπληρώνουν τις οδηγίες διαπραγμάτευσης του Μαΐου 2017 και βασίστηκαν στη σύσταση της Επιτροπής της 20ής Δεκεμβρίου 2017, προβλέπονται πρόσθετες λεπτομέρειες σχετικά με πιθανές μεταβατικές ρυθμίσεις. Σε αυτές περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, τα εξής:

  • Δεν θα επιτραπεί επιλογή κατά το δοκούν: το Ηνωμένο Βασίλειο θα συνεχίσει να συμμετέχει στην Τελωνειακή Ένωση και στην ενιαία αγορά (και με τις τέσσερις ελευθερίες). Το κεκτημένο της Ένωσης θα εξακολουθήσει να εφαρμόζεται πλήρως για το Ηνωμένο Βασίλειο και εντός αυτού ως εάν να επρόκειτο για κράτος μέλος. Ως εκ τούτου, το Ηνωμένο Βασίλειο θα εξακολουθήσει να δεσμεύεται από τις υποχρεώσεις που απορρέουν από συμφωνίες που έχουν συναφθεί με τρίτες χώρες. Οποιεσδήποτε μεταβολές του κεκτημένου κατά την περίοδο αυτή θα πρέπει αυτομάτως να ισχύουν και για το Ηνωμένο Βασίλειο.
  • Θα ισχύουν όλα τα υφιστάμενα κανονιστικά, δημοσιονομικά, εποπτικά, δικαστικά και σχετικά με την επιβολή μέσα και δομές της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της αρμοδιότητας του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  • Το Ηνωμένο Βασίλειο θα θεωρείται τρίτη χώρα από τις 30 Μαρτίου 2019. Κατά συνέπεια, δεν θα εκπροσωπείται πλέον στα θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμούς της Ένωσης.
  • Η μεταβατική περίοδος χρειάζεται να είναι σαφώς καθορισμένη και χρονικά περιορισμένη. Δεν θα πρέπει να διαρκέσει πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 2020. Κατά συνέπεια, οι διατάξεις της συμφωνίας αποχώρησης σχετικά με τα δικαιώματα των πολιτών θα πρέπει να εφαρμόζονται μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου.

Στις σημερινές οδηγίες διαπραγμάτευσης υπενθυμίζεται επίσης η ανάγκη να αποτυπωθούν πιστά σε νομικούς όρους τα αποτελέσματα της πρώτης φάσης των διαπραγματεύσεων, όπως περιγράφτηκαν στην ανακοίνωση της Επιτροπής και στην κοινή έκθεση. Υπογραμμίζεται ότι χρειάζεται να ολοκληρωθούν οι εργασίες επί όλων των ζητημάτων που άπτονται της αποχώρησης, συμπεριλαμβανομένων όσων δεν εξετάστηκαν κατά την πρώτη φάση, όπως η συνολική διακυβέρνηση της συμφωνίας αποχώρησης και ουσιαστικά θέματα όπως τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τελωνειακά θέματα που είναι αναγκαία για τη συντεταγμένη αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ.

Επόμενα βήματα

Η Επιτροπή θα δημοσιεύσει σε εύθετο χρόνο σχέδιο του νομικού κειμένου της συμφωνίας αποχώρησης, στο οποίο περιλαμβάνονται οι μεταβατικές ρυθμίσεις. Η γενική συμφωνία δυνάμει του άρθρου 50 θα πρέπει να συναφθεί από το Συμβούλιο (άρθρο 50), το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ηνωμένο Βασίλειο σύμφωνα με τους εσωτερικούς συνταγματικούς του κανόνες.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ