Ασκήστε τα νέα ψηφιακά δικαιώματά σας σε ολόκληρη την Ευρώπη κατά τις καλοκαιρινές διακοπές σας
3 Αυγούστου, 2018
Συχνές ερωτήσεις – Δικαιώματα επιβατών αεροπορικών μεταφορών
7 Αυγούστου, 2018

Επικαιροποίηση της νομοθεσίας θωράκισης για τη στήριξη της έναρξης ισχύος της συμφωνίας με το Ιράν για τα πυρηνικά

Καθώς στις 7 Αυγούστου αρχίζει να ισχύει η πρώτη δέσμη κυρώσεων των ΗΠΑ που επιβλήθηκαν εκ νέου κατά του Ιράν, τίθεται σε ισχύ η επικαιροποιημένη νομοθεσία θωράκισης, έτσι ώστε να μετριαστούν τα αποτελέσματα των κυρώσεων για τα συμφέροντα των επιχειρήσεων της ΕΕ που διατηρούν νόμιμες επιχειρηματικές δραστηριότητες στο Ιράν.

Η επικαιροποιημένη νομοθεσία θωράκισης αποτελεί μέρος της στήριξης που παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τη συνέχιση της πλήρους και αποτελεσματικής εφαρμογής του κοινού ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης (ΚΟΣΔ) – δηλαδή της συμφωνίας με το Ιράν για τα πυρηνικά, κυρίως μέσω της στήριξης του εμπορίου και των οικονομικών σχέσεων μεταξύ της ΕΕ και του Ιράν, οι οποίες εξομαλύνθηκαν μετά την άρση των κυρώσεων ως αποτέλεσμα του ΚΟΣΔ.

Η διαδικασία επικαιροποίησης της νομοθεσίας θωράκισης κινήθηκε από την Επιτροπή στις 6 Ιουνίου 2018, και συνίσταται στην προσθήκη, στο πεδίο εφαρμογής της σχετικής νομοθετικής πράξης, των εξωεδαφικών κυρώσεων τις οποίες επιβάλλουν εκ νέου οι ΗΠΑ στο Ιράν. Ακολούθησε περίοδος ελέγχου δύο μηνών από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Καθώς δεν διατυπώθηκε καμία αντίρρηση, η επικαιροποίηση θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα και θα τεθεί σε ισχύ στις 7 Αυγούστου.

Περισσότερα για τη νομοθεσία θωράκισης

Η νομοθεσία θωράκισης επιτρέπει στις ενωσιακές επιχειρήσεις να αποζημιώνονται για ζημίες που προκαλούν φυσικά ή νομικά πρόσωπα λόγω της εφαρμογής των εξωεδαφικών κυρώσεων των ΗΠΑ και ακυρώνει τα αποτελέσματα στην ΕΕ των αλλοδαπών δικαστικών αποφάσεων που βασίζονται σε αυτές τις κυρώσεις. Επίσης, απαγορεύει σε φυσικά και νομικά πρόσωπα της ΕΕ να συμμορφώνονται με τις εν λόγω κυρώσεις, εκτός εάν λάβουν κατ’ εξαίρεση άδεια από την Επιτροπή, σε περίπτωση που η μη συμμόρφωσή τους βλάπτει σοβαρά τα συμφέροντά τους ή τα συμφέροντα της Ένωσης. Οι άδειες αυτές θα χορηγούνται σύμφωνα με τα κριτήρια που θα εκδοθούν επίσης στις 7 Αυγούστου.

Για να υποστηριχθούν οι ενωσιακές εταιρείες κατά την εφαρμογή της νομοθεσίας θωράκισης, η Επιτροπή θα δημοσιεύσει επίσης επεξηγηματικό σημείωμα για να διευκολύνει την κατανόηση των σχετικών νομικών πράξεων.

Επόμενα βήματα

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεσμευτεί απολύτως για τη σταθερή, πλήρη και αποτελεσματική εφαρμογή του ΚΟΣΔ, υπό την προϋπόθεση ότι και το Ιράν θα τηρεί τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει σε σχέση με τα πυρηνικά. Η άρση των κυρώσεων σε σχέση με τα πυρηνικά που επιτρέπει την εξομάλυνση των εμπορικών και οικονομικών σχέσεων με το Ιράν αποτελεί ουσιώδες μέρος του ΚΟΣΔ. Ταυτόχρονα, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επίσης δεσμευτεί να διατηρήσει τη συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες εξακολουθούν να είναι βασικός εταίρος και σύμμαχός της.

Εκτός από το παραπάνω μέτρο, η ΕΕ εργάζεται, σε στενή συνεργασία με τα οικεία κράτη μέλη και τους λοιπούς εταίρους, για συγκεκριμένα μέτρα που αποσκοπούν στη διατήρηση της συνεργασίας με το Ιράν σε σημαντικούς οικονομικούς τομείς, ιδίως στον τραπεζικό και χρηματοπιστωτικό τομέα, στο εμπόριο και τις επενδύσεις, το πετρέλαιο και τις μεταφορές

 

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.