Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Δράσης για τη Μετανάστευση: Προτάσεις για ένταξη και αξιοποίηση για τους μετανάστες υψηλής ειδίκευσης
9 Ιουνίου, 2016
«Οι Ελληνες εφοπλιστές έχουν αντοχή και διορατικότητα»
9 Ιουνίου, 2016

Ο πολιτισμός στο επίκεντρο των διεθνών σχέσεων της ΕΕ

Η «Στρατηγική στον τομέα των διεθνών πολιτιστικών σχέσεων» που παρουσίασαν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας αποσκοπεί στην ενθάρρυνση της πολιτιστικής συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και των χωρών εταίρων και στην προώθηση μιας διεθνούς τάξης πραγμάτων που θα βασίζεται στην ειρήνη, το κράτος δικαίου, την ελευθερία της έκφρασης, την αμοιβαία κατανόηση και τον σεβασμό των θεμελιωδών αξιών.

Η στρατηγική που εγκρίθηκε σήμερα είναι σύμφωνη με την προτεραιότητα της Επιτροπής να καταστεί η ΕΕ ένας ισχυρότερος παγκόσμιος παράγοντας. Ο πολιτισμός μπορεί να διαδραματίσει καίριο ρόλο για την ενίσχυση των διεθνών εταιρικών σχέσεων.

Η «Στρατηγική στον τομέα των διεθνών πολιτιστικών σχέσεων» που παρουσίασαν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας αποσκοπεί στην ενθάρρυνση της πολιτιστικής συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και των χωρών εταίρων και στην προώθηση μιας διεθνούς τάξης πραγμάτων που θα βασίζεται στην ειρήνη, το κράτος δικαίου, την ελευθερία της έκφρασης, την αμοιβαία κατανόηση και τον σεβασμό των θεμελιωδών αξιών.

Η Ύπατη Εκπρόσωπος και Αντιπρόεδρος της Επιτροπής, κα ΦεντερίκαΜογκερίνι, δήλωσε: «Ο πολιτισμός πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της εξωτερικής μας πολιτικής. Ο πολιτισμός είναι ένα ισχυρό εργαλείο για να δημιουργηθούν γέφυρες ανάμεσα στους ανθρώπους, ιδιαίτερα τους νέους, και για να ενισχυθεί η αμοιβαία κατανόηση. Μπορεί να αποτελέσει, επίσης, την κινητήριο δύναμη για οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη. Και, επειδή αντιμετωπίζουμε κοινές προκλήσεις, ο πολιτισμός μπορεί να μας βοηθήσει, όλους, στην Ευρώπη, στην Αφρική, στη Μέση Ανατολή, στην Ασία, να μείνουμε ενωμένοι, να καταπολεμήσουμε τη ριζοσπαστικοποίηση, όπου χρειάζεται, και να οικοδομήσουμε μια συμμαχία πολιτισμών κατά αυτών που προσπαθούν να μας διαιρέσουν. Για το λόγο αυτό, η πολιτισμική διπλωματία πρέπει να τεθεί ακόμη περισσότερο στο επίκεντρο των σχέσεών μας με τον σημερινό κόσμο».

Ο επίτροπος Παιδείας, Πολιτισμού, Νεολαίας και Άθλησης, κ. ΤίμπορΝάβρατσιτς, δήλωσε: «Ο πολιτισμός είναι το κρυμμένο διαμάντι της εξωτερικής μας πολιτικής. Συμβάλλει στην προώθηση του διαλόγου και της αμοιβαίας κατανόησης. Ο πολιτισμός είναι, συνεπώς, σημαντικός για την οικοδόμηση μακροχρόνιων σχέσεων με χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο: πρέπει να διαδραματίσει ακόμη πιο σημαντικό ρόλο, ώστε να καταστεί η ΕΕ ένας ισχυρότερος παγκόσμιος παράγοντας».

Ο Επίτροπος Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης, κ. ΝέβενΜίμιτσα, και ο Επίτροπος για την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας και τις Διαπραγματεύσεις για τη Διεύρυνση, κ. Γιοχάνες Χαν, χαιρέτισαν τη στρατηγική, σύμφωνα με την πρόσφατα εγκριθείσα Ατζέντα 2030 που αναγνωρίζει την ιδιότητα του παγκόσμιου πολίτη, την πολιτιστική πολυμορφία και τον διαπολιτισμικό διάλογο ως βασικές αρχές της αειφόρου ανάπτυξης και των πολιτικών γειτονίας και διεύρυνσης της ΕΕ.

Ο πολιτισμός μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην εξωτερική πολιτική της ΕΕ. Η πολιτιστική συνεργασία αντικρούει τα στερεότυπα και τις προκαταλήψεις ευνοώντας τον διάλογο, την ευρύτητα πνεύματος, την αξιοπρέπεια και τον αμοιβαίο σεβασμό. Ο διαπολιτισμικός διάλογος μπορεί να συμβάλει στην πρόληψη συγκρούσεων και να προωθήσει τη συμφιλίωση εντός και μεταξύ των χωρών. Ο πολιτισμός μπορεί να συμβάλει στην αντιμετώπιση παγκόσμιων προκλήσεων, όπως η ένταξη των προσφύγων, η αντιμετώπιση της βίαιης ριζοσπαστικοποίησης και η προστασία της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Ο πολιτισμός μπορεί επίσης να αποτελέσει εργαλείο για την επίτευξη σημαντικών κοινωνικών και οικονομικών οφελών, τόσο εντός όσο και εκτός της ΕΕ.

Η σημερινή ανακοίνωση προτείνει ένα πλαίσιο στρατηγικής για την προαγωγή ουσιαστικότερων και αποτελεσματικότερων διεθνών πολιτιστικών σχέσεων, καθώς και ένα νέο υπόδειγμα συνεργασίας με τα κράτη μέλη, τα εθνικά πολιτιστικά ιδρύματα, τους ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς από την ΕΕ και τις χώρες εταίρους της, που θα αυξάνει τις ευκαιρίες, θα δημιουργεί συνέργειες και θα μεγιστοποιεί τα κοινωνικοοικονομικά οφέλη.

Ο πολιτισμός αποκτά όλο και μεγαλύτερη σημασία για την οικονομική ανάπτυξη, όχι μόνο στις παραδοσιακές του μορφές αλλά, ιδίως, μέσω των κλάδων του πολιτισμού και της δημιουργίας, των ΜΜΕ και του τουρισμού. Αυτό ενισχύει την άποψη ότι η δημιουργία συνεργειών με άλλους τομείς είναι αποφασιστικής σημασίας και ότι ο δημόσιος και ο ιδιωτικός τομέας και η κοινωνία των πολιτών θα πρέπει να έχουν μεγαλύτερη συμμετοχή.

Ο πολιτισμός διαδραματίζει σημαντικό ρόλο και σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης. Η συμμετοχή πολιτών, κρατικών παραγόντων και πολιτιστικών φορέων αποτελεί κύριο πόρο για την ενίσχυση των δήμων και των κοινοτήτων και για τη δημιουργία ευκαιριών στην αγορά.

Ως εκ τούτου, η παρούσα ανακοίνωση εντάσσεται στο πλαίσιο της ένατης προτεραιότητας, που σκιαγράφησε ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Γιούνκερ, στις πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές του 2014, και αντικατοπτρίζει τις φιλοδοξίες της ΕΕ για την επικείμενη παγκόσμια στρατηγική που καταρτίζει η Ύπατη Εκπρόσωπος. Η Επιτροπή ανακοίνωσε επίσης ότι θα προτείνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο της ΕΕ τη διοργάνωση Ευρωπαϊκού Έτους Πολιτιστικής Κληρονομιάς το 2018.

Περισσότερα εδώ.