Ουγγαρία: Δεν πρόκειται για προσφυγική κρίση αλλά για μαζική έξοδο
14 Ιουνίου, 2016
Κατά των δημοψηφισμάτων ο Ολλανδός Πρωθυπουργός
14 Ιουνίου, 2016

Ειδικές μονάδες για πάταξη της φοροδιαφυγής στην Κύπρο

Μια νέα στρατηγική για τη φορολογική συμμόρφωση έχει τεθεί σε ισχύ από το Τμήμα του Εφόρου Φορολογίας. Ο Τομέας Σχεδιασμού και Παρακολούθησης -που αποτελείται από έξι μονάδες- έχει ως κύρια αποστολή τον σχεδιασμό της στρατηγικής που αφορά τη φορολογική συμμόρφωση και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Τμήματος. Στρατηγικές για την ανάκτηση των διαφυγόντων εσόδων αλλά και τρόποι για την επίλυση του προβλήματος των καθυστερημένων φορολογιών είναι ανάμεσα στις προτεραιότητες του Εφόρου Φορολογίας.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο του Τμήματος Φορολογίας, βασικό εργαλείο αποτελεί η Μονάδα Διαχείρισης Κινδύνων της οποίας κύρια ευθύνη είναι ο εντοπισμός και η διαχείριση των μεγαλύτερων κινδύνων (εσωτερικών και εξωτερικών) προς το Τμήμα, όπως για παράδειγμα η μη υποβολή φορολογικών δηλώσεων, οι υποδηλώσεις εισοδημάτων κ.ά.

Η Μονάδα, χρησιμοποιώντας κυρίως μηχανογραφικά εργαλεία, εντοπίζει τους φορολογούμενους με φορολογική συμπεριφορά που εμπερικλείει κινδύνους όσον αφορά την ορθή συμμόρφωσή τους και εισηγείται τρόπους αντιμετώπισής τους από τις αρμόδιες Μονάδες ή Επαρχιακά Γραφεία.

Σημαντικό ρόλο στο Τμήμα Φορολογίας έχει και η Μονάδα Διαχείρισης Χρέους όπου καλείται να εφαρμόσει όλα τα μέτρα είσπραξης άμεσων και έμμεσων φόρων που προνοούνται από τις σχετικές νομοθεσίες, με στόχο τη μείωση των καθυστερημένων εσόδων του Τμήματος.

Στη συνέχεια η Μονάδα Φορολογικού Ελέγχου και Συμμόρφωσης βασισμένη στα αποτελέσματα των εργασιών της Μονάδας Διαχείρισης Κινδύνων, αναλαμβάνει τον σχεδιασμό και την υλοποίηση διαφόρων εκστρατειών που αποσκοπούν στη βελτίωση της συμμόρφωσης. Η Μονάδα εξήγγειλε τη διενέργεια ελέγχων για την έκδοση νόμιμων αποδείξεων κατά το 2016 αλλά κι άλλων συντονισμένων και στοχευμένων εκστρατειών συμμόρφωσης όπως ο συντονισμός για τη διερεύνηση της λίστας Λαγκάρντ.

Περισσότερα εδώ.