Γιβραλτάρ και Σκωτία αναζητούν τρόπους να παραμείνουν στην ΕΕ
30 Ιουνίου, 2016
Διαβούλευση για την Εμβάθυνση της Οικονομικής & Νομισματικής Ένωσης (Ο.Ν.Ε.)
30 Ιουνίου, 2016

Ανανέωση της δέσμευσης για την ένταξη των Ρομά ζητά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Στις 19/6, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε την ετήσια έκθεσή της σχετικά με την ένταξη των Ρομά.

Η φετινή αξιολόγηση παρέχει, για πρώτη φορά, μια επισκόπηση των μέτρων που έχουν ληφθεί από τα κράτη μέλη μετά τη σύσταση του Συμβουλίου του 2013 σχετικά με αποτελεσματικά μέτρα ένταξης των Ρομά, η οποία απαιτεί από τα κράτη μέλη να αναπτύξουν εθνικές στρατηγικές για την ένταξη των Ρομά, με σκοπό να προωθήσουν την πρόσβαση των Ρομά στην εκπαίδευση, την απασχόληση, την υγειονομική περίθαλψη και τη στέγαση.

Ο κ. Φρανς Τίμερμανς, Πρώτος Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δήλωσε τα εξής: «Οι Ρομά είναι μέρος των κοινωνιών μας και μέρος της Ευρώπης. Αυτή η έκθεση δημοσιεύεται την κατάλληλη στιγμή για να υπενθυμίσει στα κράτη μέλη ότι πρέπει να επιδείξουν μεγαλύτερη πολιτική αποφασιστικότητα και να υλοποιήσουν τις δεσμεύσεις τους για την ένταξη των κοινοτήτων Ρομά της Ευρώπης. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να αξιοποιήσουν στο έπακρο τα σχετικά στρατηγικά, νομικά και χρηματοδοτικά μέσα, ώστε να εξασφαλίσουν την παροχή ίσων ευκαιριών και την ενσωμάτωση των Ρομά.»

Η κ. Βιέρα Γιούροβα, η αρμόδια Επίτροπος για τη Δικαιοσύνη, τους Καταναλωτές και την Ισότητα των Φύλων, δήλωσε: «Από το 2014 και μετά σημειώθηκαν ορισμένες θετικές εξελίξεις, ιδίως στον τομέα της εκπαίδευσης. Τα κράτη μέλη αναγνωρίζουν ότι η προσχολική εκπαίδευση αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την ένταξη των παιδιών Ρομά. Επιπλέον, η Επιτροπή μεριμνά ώστε η νομοθεσία κατά των διακρίσεων να εφαρμόζεται στον τομέα της εκπαίδευσης. Απομένουν ακόμη πολλά να γίνουν σε όλους τους τομείς – από την εκπαίδευση μέχρι τη στέγαση ή την απασχόληση.»

Η Επιτροπή ενέτεινε τις προσπάθειές της για να εξασφαλίσει την ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας σχετικά με την απαγόρευση των διακρίσεων κατά των Ρομά –μεταξύ άλλων και σε τοπικό επίπεδο– κινώντας διαδικασίες επί παραβάσει όταν η νομοθεσία, όπως η οδηγία για τη φυλετική ισότητα, δεν εφαρμόζεται ορθά, ιδίως στον τομέα της εκπαίδευσης. Η Επιτροπή υποστηρίζει την εφαρμογή των εθνικών στρατηγικών των κρατών μελών για την ένταξη των Ρομά μέσω της χρηματοδότησης από τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία (ΕΔΕΤ) για την περίοδο 2014-2020.

Από την έκθεση προκύπτει ότι τα κράτη μέλη έχουν σημειώσει πρόοδο σε ορισμένους τομείς, αλλά χρειάζεται να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες.

  • Τα κράτη μέλη επένδυσαν στην εκπαίδευση ως μέσο ένταξης: Τα περισσότερα κράτη μέλη ανέφεραν ότι έλαβαν μέτρα σχετικά με την προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα, την πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου, τη χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευση και την εξατομικευμένη στήριξη. Όμως δεν έλαβαν αρκετά μέτρα κατά του αποκλεισμού από την εργασία, ενώ οι καταναγκαστικές εξώσεις των Ρομά συνεχίστηκαν το 2015, χωρίς καμία προσφορά εναλλακτικής δυνατότητας στέγασης.
  • Καλύτερη χρήση των κονδυλίων της ΕΕ για την ενσωμάτωση περιθωριοποιημένων κοινοτήτων: Τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία (ΕΔΕΤ) στηρίζουν τα μέτρα κοινωνικής ένταξης για τις περιθωριοποιημένες κοινότητες, την ανάπλαση των υποβαθμισμένων αστικών περιοχών, καθώς και τις επενδύσεις σε ανθρώπινο κεφάλαιο. Αρκετά κράτη μέλη θέσπισαν ειδική επενδυτική προτεραιότητα για την ενσωμάτωση των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως των Ρομά, στο πλαίσιο των ΕΔΕΤ, κάτι που επιτρέπει τη σαφή στόχευση και την καλύτερη παρακολούθηση των αποτελεσμάτων. Τα εθνικά σημεία επαφής έχουν επίσης διευκολύνει την κατανομή της χρηματοδότησης.
  • Στενότερη συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών και τις τοπικές αρχές: Αρκετά κράτη μέλη έχουν δημιουργήσει δομές συντονισμού για την ένταξη των Ρομά, με τη συμμετοχή των διαφόρων ενδιαφερομένων. Οι εθνικές στρατηγικές αποκτούν, ολοένα και περισσότερο, τη μορφή τοπικών σχεδίων δράσης, τα δε εθνικά σημεία επαφής για τους Ρομά συμμετέχουν στενότερα στην βέλτιστη χρήση των κονδυλίων της ΕΕ. Η Επιτροπή θα στηρίξει τα κράτη μέλη στην ανάπτυξη εθνικών πλατφορμών για την ένταξη των Ρομά, προκειμένου να εξασφαλιστεί μια πιο αποτελεσματική συνεργασία επιτόπου.

Η Επιτροπή καλεί τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την επιβολή της νομοθεσίας κατά των διακρίσεων και για την εξάλειψη του διαχωρισμού στην εκπαίδευση και τη στέγαση, ώστε να αποφεύγονται οι καταναγκαστικές εξώσεις. Η Επιτροπή καλεί τα κράτη μέλη να επιδείξουν μεγαλύτερη πολιτική βούληση και μακρόπνοο όραμα για την καταπολέμηση των διακρίσεων σε βάρος των Ρομά.

Περισσότερα εδώ.