Η Επιτροπή εκφράζει ανησυχία σχετικά με δηλώσεις που αμφισβητούν την ποιότητα των επίσημων στατιστικών της χώρας
31 Αυγούστου, 2016
Ενημερώσεις φοιτητών από το εξωτερικό
31 Αυγούστου, 2016

Κρατικές ενισχύσεις: Η Επιτροπή εγκρίνει τη στήριξη που παρέχει η Ελλάδα για τη βελτίωση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στα μη διασυνδεδεμένα νησιά

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διαπίστωσε ότι τα ελληνικά σχέδια για την υποστήριξη του εκσυγχρονισμού των μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στα μη διασυνδεδεμένα νησιά είναι σύμφωνα με τους κανόνες κρατικών ενισχύσεων της ΕΕ.

Το Δεκέμβριο του 2015, η Ελλάδα κοινοποίησε σχέδια που αφορούσαν την χορήγηση στην ελληνική ΔΕΗ κρατικής εγγύησης, η οποία θα επέτρεπε στην εταιρία να εξασφαλίσει δάνειο ύψους 190 εκατ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων («ΕΤΕπ»). Το δάνειο αυτό θα καλύψει τις μισές δαπάνες για την απαραίτητη αναβάθμιση, την επέκταση και την ανακαίνιση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων παραγωγής ενέργειας σε πάνω από 18 νησιά τα οποία δεν συνδέονται με το δίκτυο ηλεκτροδότησης της ηπειρωτικής χώρας. Η ΔΕΗ θα καλύψει από τον προϋπολογισμό του το άλλο μισό των δαπανών.

Το μέτρο συνεπάγεται κρατική ενίσχυση, διότι οι όροι του δημόσιου δανείου είναι ευνοϊκότεροι από τους όρους που θα αποδεχόταν μια εμπορική επιχείρηση. Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η ενίσχυση αυτή συνάδει με τους κανόνες της ΕΕ, ιδίως με τους κανόνες της Επιτροπής του 2011 σχετικά με τις υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος, δεδομένου ότι το μέτρο είναι αναγκαίο για να επιτρέψει στη ΔΕΗ να συνεχίσει να εφοδιάζει τους καταναλωτές στα νησιά αυτά με ηλεκτρική ενέργεια σε προσιτές τιμές. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η διαθεσιμότητα της απαιτούμενης δυναμικότητας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στα νησιά αυτά.

Διαθέσιμο εδώ.