Βραβείο Ευρωπαίου Πολίτη 2016 – Τελετή Βράβευσης
14 Σεπτεμβρίου, 2016
Ανθρωπιστική βοήθεια ύψους 348 εκατ. ευρώ για τους πρόσφυγες στην Τουρκία
14 Σεπτεμβρίου, 2016

Ένωση Ασφάλειας: Η Επιτροπή προτείνει κοινή ευρωπαϊκή πιστοποίηση συσκευών ελέγχου στα αεροδρόμια

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει σήμερα τη θέσπιση μιας ενιαίας ευρωπαϊκής διαδικασίας πιστοποίησης του εξοπλισμού ελέγχου ασφάλειας των αερομεταφορών, προκειμένου να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα του ευρωπαϊκού κλάδου ασφάλειας, όπως είχε ανακοινωθεί στις 20 Απριλίου όταν τέθηκαν οι βάσεις για την επίτευξη μιας αποτελεσματικής και πραγματικής Ένωσης Ασφάλειας στην ΕΕ. Με την καθιέρωση ενός ευρωπαϊκού πιστοποιητικού, ο εξοπλισμός ασφαλείας που έχει εγκριθεί σε ένα κράτος μέλος θα μπορεί να διατίθεται στην αγορά και άλλων κρατών μελών. Η δημιουργία ενός ευρωπαϊκού συστήματος για την αμοιβαία αναγνώριση εξοπλισμού ασφαλείας θα συμβάλει στην εξάλειψη του κατακερματισμού της αγοράς, στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του ευρωπαϊκού κλάδου ασφάλειας, στην τόνωση της απασχόλησης σε αυτόν τον κλάδο και τελικά στη βελτίωση της ασφάλειας των αερομεταφορών σε όλη την Ευρώπη.

Ο Eπίτροπος Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας κ. Δημήτρης Αβραμόπουλος δήλωσε σχετικά: «Η τεχνολογία καθιστά δυνατή την πρόληψη των απειλών εν τη γενέσει τους, καθώς και την ενίσχυση της ασφάλειας των Ευρωπαίων πολιτών και της ανθεκτικότητας της ευρωπαϊκής κοινωνίας στο σύνολό της. Η σημερινή πρόταση, με την απλούστευση και την εναρμόνιση των κανόνων πιστοποίησης του εξοπλισμού ελέγχου των αερολιμένων, θα διασφαλίσει ότι όλα τα αεροδρόμια της ΕΕ θα εφαρμόζουν τα υψηλά μας πρότυπα ελέγχου ασφαλείας. Θα συμβάλει επίσης στην τόνωση της ανταγωνιστικότητας του ευρωπαϊκού κλάδου ασφάλειας και στη βελτίωση της ικανότητάς του να προσφέρει λύσεις που ενισχύουν την ασφάλεια των Ευρωπαίων πολιτών.»

Ο εξοπλισμός ασφαλείας που χρησιμοποιείται για τον έλεγχο προσώπων, χειραποσκευών και εμπορευμάτων στον τομέα των αερομεταφορών αντιπροσωπεύει μια σημαντική αγορά, με ετήσιο παγκόσμιο κύκλο εργασιών 14 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 4,2 δισ. ευρώ μόνον στην ΕΕ. Ωστόσο, επί του παρόντος, η εσωτερική αγορά της ΕΕ για τον εξοπλισμό ελέγχου είναι κατακερματισμένη λόγω της ύπαρξης εθνικών διαδικασιών πιστοποίησης, οι οποίες παρεμποδίζουν την αποτελεσματικότητα της αγοράς και την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων. Η διασφάλιση της ελεύθερης κυκλοφορίας του εξοπλισμού ελέγχου ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας εντός της εσωτερικής αγοράς θα αυξήσει την ανταγωνιστικότητα του ευρωπαϊκού κλάδου ασφάλειας σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕpdf για τον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών και των απαιτήσεων επιδόσεων του εξοπλισμού ελέγχου ασφάλειας των αερομεταφορών στους αερολιμένες της ΕΕ δεν θεσπίζει ένα νομικά δεσμευτικό σύστημα αξιολόγησης της συμμόρφωσης σε επίπεδο ΕΕ, ώστε να διασφαλίζεται η τήρηση των απαιτούμενων προτύπων σε όλους τους αερολιμένες της ΕΕ. Ως εκ τούτου, ο εξοπλισμός που έχει πιστοποιηθεί σε ένα κράτος μέλος της ΕΕ δεν μπορεί να διατεθεί στην αγορά άλλων κρατών μελών. Η πρόταση της Επιτροπής θεσπίζει ένα ενιαίο σύστημα πιστοποίησης σε επίπεδο ΕΕ, βασισμένο σε κοινή μεθοδολογία δοκιμών και στην έκδοση πιστοποιητικών συμμόρφωσης από κατασκευαστές, το οποίο θα ισχύει σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, σύμφωνα με την αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης.

Περισσότερα εδώ.