Ο Eπίτροπος Στυλιανίδης στην Τουρκία για την έναρξη του μεγαλύτερου μέχρι σήμερα προγράμματος ανθρωπιστικής βοήθειας της ΕΕ
5 Οκτωβρίου, 2016
Μεγαλύτερη διαφάνεια: Υποχρεωτικό Μητρώο Διαφάνειας για όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ προτείνει η Επιτροπή
5 Οκτωβρίου, 2016

Βασικές συστάσεις της Επιτροπής για πρόσβαση των επιχειρήσεων στα ευρωπαϊκά ταμεία (ΕΔΕΤ) με λιγότερη γραφειοκρατία

Την Τρίτη (27 Σεπτεμβρίου), στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Ένας προϋπολογισμός της ΕΕ που θα εστιάζεται στα αποτελέσματα» και των προσπαθειών για βελτίωση της νομοθεσίας, η Επιτροπή αξιολογεί τις εργασίες της Ομάδας Υψηλού Επιπέδου για την απλούστευση όσον αφορά τους δικαιούχους των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών ταμείων (ΕΔΕΤ).

Η γραφειοκρατία μπορεί να λειτουργήσει αποτρεπτικά για τις μικρές και τις νεοσύστατες επιχειρήσεις, καθώς ενδέχεται μερικές φορές οι επιχειρήσεις αυτές να μην αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που παρέχουν τα ΕΔΕΤ, λόγω των διοικητικών διαδικασιών. Έτσι, πολύτιμο δυναμικό για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης μένει ανεκμετάλλευτο.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο, πριν από ένα χρόνο, η Επιτροπή συγκρότησε την Ομάδα Υψηλού Επιπέδου για την απλούστευση, με σκοπό να βρεθούν λύσεις και να διευκολυνθεί η πρόσβαση των επιχειρήσεων στα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία.

Μέχρι σήμερα, η Ομάδα εξέδωσε σειρά συστάσεων σε τέσσερις τομείς:

  • τις ηλεκτρονικές διαδικασίες·
  • τους απλούστερους τρόπους επιστροφής δαπανών·
  • την ευκολότερη πρόσβαση των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση και
  • την αυξημένη απορρόφηση των χρηματοδοτικών μέσων.

Στο τέλος του 2016, η Ομάδα θα εστιάσει την προσοχή της στην αντιμετώπιση του κανονιστικού υπερθεματισμού, δηλ. των επιπλέον διοικητικών απαιτήσεων που επιβάλλονται στους δικαιούχους από τις εθνικές ή τις περιφερειακές αρχές.

Η αρμόδια Επίτροπος για την περιφερειακή πολιτική, κ. Corina Creţu, δήλωσε: «Η απλούστευση και η ευελιξία είναι καθοριστικοί παράγοντες για την επιτυχία των επενδύσεων που πραγματοποιούν τα ΕΔΕΤ στην Ευρώπη. Πρέπει να συμβάλλουμε στην ανάδειξη καινοτόμων και ποιοτικών έργων, διευκολύνοντας την πρόσβαση των μικρών και των νεοσύστατων επιχειρήσεων σ’ αυτά τα ταμεία. Επιπλέον, οι συστάσεις της Ομάδας λαμβάνονται άμεσα υπόψη στον προβληματισμό μας για το μέλλον της πολιτικής συνοχής μετά το 2020».

Ο πρώην Αντιπρόεδρος της Επιτροπής και Πρόεδρος της Ομάδας Υψηλού Επιπέδου, κ. Siim Kallas, δήλωσε τα εξής: «Πρέπει να συνεχιστούν οι προσπάθειες για την άρση των εμποδίων και την εξασφάλιση συνεργειών μεταξύ των ταμείων. Η τροποποίηση κανονιστικών διατάξεων δεν είναι πάντοτε απαραίτητη. Θα πρέπει όμως να προσδιοριστούν οι βέλτιστες πρακτικές και να προωθηθούν σ’ ολόκληρη την ΕΕ. Και αυτό ακριβώς σκοπεύουμε να κάνουμε.»

Ορισμένες από τις συστάσεις της ομάδας έχουν ήδη συμπεριληφθεί στην ενδιάμεση επανεξέταση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου της Επιτροπής. Ορισμένες από τις συστάσεις αυτές είναι οι εξής:

  • Απλούστεροι τρόποι επιστροφής δαπανών: Για παράδειγμα, οι δικαιούχοι δεν θα είναι πλέον υποχρεωμένοι να δικαιολογούν κάθε στοιχείο κόστους, αλλά θα μπορούν να χρησιμοποιούν κατ’ αποκοπήν ποσοστά ή σταθερές τιμές για ορισμένες κατηγορίες δαπανών, όπως δαπάνες προσωπικού ή άλλες επαγγελματικές δαπάνες (ασφάλιση, ενοίκιο).
  • Προώθηση της αρχής «μόνο μια φορά»: Tα έγγραφα που υποβάλλονται από τους δικαιούχους θα πρέπει να φυλάσσονται σε ψηφιακή μορφή και δεν θα χρειάζεται να αναπαράγονται σε κάθε στάδιο υλοποίησης του έργου.
  • Προώθηση συνεργειών και προαγωγή βέλτιστων πρακτικών, όπως είναι οι ενιαίες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων, που θα μπορούσαν να συνδυάσουν διαφορετικά χρηματοδοτικά κονδύλια της ΕΕ. Αυτό θα δώσει τη δυνατότητα στις ΜμΕ να υποβάλουν αίτηση για ένα μόνο επενδυτικό πακέτο και όχι για πολλές προσκλήσεις υποβολής προσφορών.
  • Όσο το δυνατόν μεγαλύτερη εναρμόνιση των απαιτήσεων με τις πρακτικές της αγοράς για επιχειρηματίες που λαμβάνουν δάνεια από χρηματοπιστωτικά μέσα τα οποία υποστηρίζονται από τα ΕΔΕΤ. Αυτό θα συνεπαγόταν λιγότερο αυστηρές απαιτήσεις σε σχέση με τις απαιτήσεις για τις συνήθεις επιχορηγήσεις, π.χ. λιγότερα απαιτούμενα έγγραφα και συντομότερες περίοδοι διατήρησης των εγγράφων.

Η Επιτροπή, με βάση τις συστάσεις της ομάδας, πρότεινε επίσης τη διευκόλυνση των συνδυασμών με τοΕυρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), μέσω της εφαρμογής μίας μόνο δέσμης διαδικασιών για τον αιτούντες αντί ξεχωριστών κανόνων για κάθε Ταμείο.

Περισσότερα εδώ.