Nέα διαστημική πολιτική της Επιτροπής: Έμφαση στη βελτίωση της καθημερινής ζωής των πολιτών και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας
31 Οκτωβρίου, 2016
Π. Καρβούνης: “Έρχεται άραγε η ανάπτυξη;”
31 Οκτωβρίου, 2016

Πρόγραμμα Εργασίας της Επιτροπής Γιούνκερ για το 2017

Για μια Ευρώπη που προστατεύει, ενδυναμώνει και υπερασπίζεται τους πολίτες της

Το Πρόγραμμα Εργασίας της Επιτροπής για το επόμενο έτος επικεντρώνεται σαφώς στην υλοποίηση των 10 προτεραιοτήτων που περιγράφονται στις κατευθυντήριες γραμμές πολιτικής για την αντιμετώπιση των μεγαλύτερων προκλήσεων που αντιμετωπίζει σήμερα η Ευρώπη.

Με βάση το Πρόγραμμα Εργασίας, η Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα επεξεργαστούν κοινή δήλωση σχετικά με από κοινού συμφωνηθέντες στόχους και προτεραιότητες για το 2017, ώστε να μετατραπούν γρήγορα οι προτάσεις σε δράσεις και να αποφέρουν απτά αποτελέσματα για τους πολίτες.

Ο Πρόεδρος Ζαν-Κλωντ Γιούνκερ δήλωσε τα εξής: «Επικεντρωνόμαστε στα σημαντικά θέματα, σε συγκεκριμένες ενέργειες που βελτιώνουν τη ζωή των ανθρώπων. Με την ευκαιρία της 60ής επετείου των Συνθηκών της Ρώμης τον προσεχή Μάρτιο, οφείλουμε να συσπειρωθούμε γύρω από ένα θετικό θεματολόγιο. Αυτός είναι ο σκοπός του προγράμματος εργασίας της Επιτροπής. Τις προσεχείς εβδομάδες θα επιλέξω — μαζί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο — σειρά πρωτοβουλιών μείζονος πολιτικής σημασίας που θα πρέπει να εξεταστούν κατά προτεραιότητα στη νομοθετική διαδικασία κατά τους προσεχείς μήνες. Αυτή είναι η Ευρώπη που παράγει αποτελέσματα.»

Ο πρώτος Αντιπρόεδρος Φρανς Τίμερμανς δήλωσε: «Σε αυτή την εποχή προκλήσεων, θα πρέπει να συνεργαστούμε και να συμβάλουμε στην προστασία, την ενδυνάμωση και την υπεράσπιση των Ευρωπαίων πολιτών. Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή έχει καθορίσει σαφείς και στοχοθετημένες προτεραιότητες από την πρώτη ημέρα. Ακούσαμε προσεκτικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και τους πολίτες για τους οποίους εργαζόμαστε. Σημειώσαμε σοβαρή πρόοδο στην αντιμετώπιση των προκλήσεων, δηλ. στην τόνωση των επενδύσεων και της απασχόλησης, στη διαχείριση της μετανάστευσης και στην προώθηση των εργασιών για την κλιματική αλλαγή, καθώς και στον αγώνα κατά της τρομοκρατίας. Υπάρχουν όμως ακόμη πολλά που πρέπει να υλοποιηθούν και φέτος πρέπει να συνάψουμε συμφωνίες σχετικά με πολλές σημαντικές προτάσεις που έχουν ήδη υποβληθεί. Τώρα είναι που όλοι μας πρέπει να πετύχουμε αποτελέσματα

Στο φετινό Πρόγραμμα Εργασίας προτείνονται 21 βασικές πρωτοβουλίες (βλ. παράρτημα στο δελτίο τύπου), καθώς και 18 νέες προτάσεις REFIT για τη βελτίωση της ποιότητας της ισχύουσας νομοθεσίας της ΕΕ και τη διασφάλιση της καταλληλότητας των κανόνων. Για να εξασφαλιστεί η εστίαση στην παραγωγή αποτελεσμάτων, το Πρόγραμμα Εργασίας της Επιτροπής προσδιορίζει 34 εκκρεμείς προτάσεις προτεραιότητας που υποβάλαμε τα προηγούμενα δύο έτη και των οποίων η ταχεία έγκριση από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα έχει απτό αντίκτυπο στην πράξη.

Η Επιτροπή εστιάστηκε στα σημαντικά θέματα

Από την έναρξη της θητείας της, αυτή η Επιτροπή καθόρισε τις προτεραιότητές της ώστε να επικεντρωθεί στα σημαντικά θέματα, για τα οποία η αποτελεσματική ευρωπαϊκή δράση μπορεί να αλλάξει την κατάσταση. Κατά το τελευταίο έτος, η συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο γι αυτές τις προτεραιότητες, οδήγησε σε σταθερή πρόοδο σε βασικούς τομείς. Πετύχαμε αποτελέσματα και στις 10 προτεραιότητες. Το παρόν Πρόγραμμα Εργασίας προβλέπει συγκεκριμένες προτάσεις για το επόμενο έτος, οι οποίες αποτελούν τη συμβολή της Επιτροπής στη διαδικασία προετοιμασίας της 60 ής επετείου των Συνθηκών της Ρώμης τον Μάρτιο 2017. Θα συνεργαστούμε στενά με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι προτάσεις μας θα εγκριθούν άμεσα.

Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για τις 10 προτεραιότητες στο πλαίσιο 21 νέων πρωτοβουλιών: 1) για την ενίσχυση της απασχόλησης, της ανάπτυξης και των επενδύσεων, θα προτείνουμε πρωτοβουλία για τους νέους, σχέδιο δράσης για την εφαρμογή της κυκλικής οικονομίας και νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο· 2) θα εκπονήσουμε ενδιάμεση επανεξέταση για την ψηφιακή ενιαία αγορά· 3) θα υλοποιήσουμε τη στρατηγική για την ενεργειακή ένωση, συνεχίζοντας τις προσπάθειες για τα οχήματα με χαμηλές εκπομπές και την κινητικότητα· 4) θα οικοδομήσουμε βαθύτερη και δικαιότερη εσωτερική αγορά με την εφαρμογή της στρατηγικής για την ενιαία αγορά, της στρατηγικής της Ευρώπης για το διάστημα και του σχεδίου δράσης για την ένωση κεφαλαιαγορών καθώς και την υποβολή προτάσεων για τη δικαιότερη φορολογία των εταιριών· 5) θα παρουσιάσουμε ιδέες για τη μεταρρύθμιση της ΕΕ των 27 και την ενίσχυση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης και θα προτείνουμε ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων· 6) θα υλοποιήσουμε τη στρατηγική «Εμπόριο για όλους» και θα συνεχίσουμε τις εμπορικές διαπραγματεύσεις με τους εταίρους μας, ενισχύοντας παράλληλα τα μέσα εμπορικής άμυνας· 7) θα συνεχίσουμε τις εργασίες για την Ένωση ασφάλειας για τον αγώνα κατά της τρομοκρατίας και θα εναρμονίσουμε τους κανόνες για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής· 8) θα υλοποιήσουμε το ευρωπαϊκό θεματολόγιο για τη μετανάστευση· 9) για την ενίσχυση του ρόλου της Ευρώπης ως παγκόσμιου παράγοντα, θα παρουσιάσουμε σχέδιο δράσης Ευρωπαϊκής άμυνας, περιλαμβανομένου ενός Ευρωπαϊκού ταμείου άμυνας, και η Επιτροπή και η Ύπατη Εκπρόσωπος θα εγκρίνουν τη στρατηγική της ΕΕ για τη Συρία και θα εφαρμόσουν τη συνολική στρατηγική της ΕΕ και την εταιρική σχέση Αφρικής-ΕΕ· 10) θα προσαρμόσουμε την ισχύουσα νομοθεσία στις διατάξεις των Συνθηκών σχετικά με τις κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικές πράξεις και θα αξιολογήσουμε τη δημοκρατική νομιμότητα των υφιστάμενων διαδικασιών για τη θέσπιση ορισμένων πράξεων παραγώγου δικαίου της ΕΕ. Τέλος, θα εντείνουμε τις προσπάθειες για την επιβολή του δικαίου της ΕΕ.

Η Επιτροπή εστιάστηκε στη βελτίωση του τρόπου εργασίας

Το έτος αυτό προτείνουμε την απόσυρση 19 εκκρεμουσών νομοθετικών προτάσεων που είναι παρωχημένες και θα καταργήσουμε 16 υφιστάμενες νομοθετικές πράξεις που έχουν καταστεί άνευ αντικειμένου. Θα εντείνουμε επίσης τις προσπάθειές μας σχετικά με την ατζέντα της επιβολής της νομοθεσίας σε διάφορους τομείς πολιτικής, περιλαμβανομένων της ενιαίας αγοράς και του περιβάλλοντος, δεδομένου ότι ακόμα και η καλύτερη νομοθεσία δεν έχει καμία χρησιμότητα αν δεν αποφέρει πραγματικά αποτελέσματα στην πράξη.

Πολλές από τις βασικές πρωτοβουλίες που θα παρουσιάσουμε το επόμενο έτος αποτελούν συνέχεια του προγράμματος ελέγχου της καταλληλότητας και της αποτελεσματικότητας της νομοθεσίας (REFIT) και θα επικαιροποιήσουν και θα βελτιώσουν την υφιστάμενη νομοθεσία, έτσι ώστε να συνεχίσει να επιτυγχάνει τους στόχους της αποτελεσματικά και χωρίς περιττές επιβαρύνσεις. Κατά τον καθορισμό των προτεραιοτήτων μας, έχουμε λάβει υπόψη ιδίως τις 22 γνώμες που διατυπώθηκαν από την πλατφόρμα REFIT, τη νεοσυσταθείσα ανεξάρτητη ομάδα εμπειρογνωμόνων η οποία εξετάζει την ισχύουσα νομοθεσία και βασίζεται σε προτάσεις πολιτών και ενδιαφερόμενων μερών για τη μείωση του διοικητικού και οικονομικού φόρτου της νομοθεσίας της ΕΕ. Παράλληλα με το Πρόγραμμα Εργασίας, δημοσιεύουμε πίνακα αποτελεσμάτων ο οποίος αναφέρει λεπτομερώς τη συνέχεια που δίνεται στις γνωμοδοτήσεις της πλατφόρμας REFIT και την πορεία των 231 πρωτοβουλιών για την απλούστευση και τη μείωση του διοικητικού φόρτου στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας.

Περισσότερα εδώ.