Παράταση προσωρινών ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα για περιορισμένο διάστημα τριών μηνών συνιστά η Επιτροπή
31 Οκτωβρίου, 2016
Πάνος Καρβούνης: “Η απορρόφηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων αποτελεί ευθύνη του κράτους, των περιφερειών αλλά και των ιδιωτών”
31 Οκτωβρίου, 2016

Σημαντική μεταρρύθμιση της φορολογίας των εταιρειών προτείνει η Επιτροπή

Η Επιτροπή ανακοίνωσε στις 25 Οκτωβρίου σχέδια για τη ριζική αλλαγή του τρόπου με τον οποίο φορολογούνται οι εταιρείες στην ενιαία αγορά, προκειμένου να επιτευχθεί ένα δικαιότερο και πιο ευνοϊκό για την ανάπτυξη σύστημα φορολόγησης των εταιρειών.

Η αναπροσαρμοσμένη Κοινή Ενοποιημένη Βάση Φορολογίας των Εταιρειών (CCCTB – ΚΕΦΒΕ), στο πλαίσιο ευρύτερης δέσμης μεταρρυθμίσεων, θα απλουστεύσει την ανάπτυξη επιχειρηματικής δραστηριότητας στην ενιαία αγορά και θα μειώσει το κόστος της, ενώ ταυτόχρονα θα αποτελέσει ισχυρό εργαλείο για την καταπολέμηση της φοροαποφυγής.

Η ΚΕΒΦΕ, η οποία προτάθηκε για πρώτη φορά το 2011, στοχεύει στην ενίσχυση της ενιαίας αγοράς για τις επιχειρήσεις. Παρόλο που τα κράτη μέλη σημείωσαν σημαντική πρόοδο σε πολλά βασικά σημεία της προηγούμενης πρότασης για την ΚΕΒΦΕ, δεν μπόρεσαν να καταλήξουν σε οριστική συμφωνία. Μετά από διαβούλευση με τα κράτη μέλη, τις επιχειρήσεις, την κοινωνία των πολιτών και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ενισχύουμε σήμερα τα στοιχεία της προηγούμενης πρότασης που ευνοούν την επιχειρηματική δραστηριότητα, με στόχο να βοηθήσουμε τις διασυνοριακές εταιρείες να μειώσουν τις δαπάνες και τη γραφειοκρατία και να στηρίξουμε την καινοτομία. Η αναθεωρημένη ΚΕΒΦΕ θα δημιουργήσει επίσης ισότιμους όρους ανταγωνισμού για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις στην Ευρώπη, θέτοντας τέλος στις πρακτικές φοροαποφυγής.
Δύο επιπλέον προτάσεις στοχεύουν στη βελτίωση του υφιστάμενου συστήματος επίλυσης διαφορών σχετικά με τη διπλή φορολόγηση στην ΕΕ και στην ενίσχυση των ισχυόντων κανόνων κατά των καταχρήσεων. Τα μέτρα αυτά, στο σύνολό τους, θα δημιουργήσουν ένα απλό φορολογικό πλαίσιο ευνοϊκό για τις επιχειρήσεις.
Ο Αντιπρόεδρος κ. Βάλντις Ντομπρόβσκις δήλωσε: «Η φορολογική πολιτική πρέπει να στηρίζει τους στόχους της ΕΕ για οικονομική ανάπτυξη και κοινωνική δικαιοσύνη. Οι σημερινές προτάσεις στοχεύουν στην τόνωση της ανάπτυξης και των επενδύσεων, στη στήριξη των επιχειρήσεων και στη διασφάλιση της δικαιοσύνης. Το υφιστάμενο σύστημα φορολόγησης των εταιρειών ευνοεί περισσότερο τη χρηματοδότηση των εταιρειών μέσω δανειακών αντί ιδίων κεφαλαίων. Ο περιορισμός της ευνοϊκής μεταχείρισης των δανειακών έναντι των ιδίων κεφαλαίων στο πλαίσιο του φορολογικού συστήματος αποτελεί σημαντικό στοιχείο του σχεδίου δράσης για την Ένωση Κεφαλαιαγορών και υπογραμμίζει τη δέσμευσή μας να υλοποιήσουμε αυτό το σχέδιο.»
Ο κ. Πιερ Μοσκοβισί, Επίτροπος Οικονομικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων, Φορολογίας και Τελωνείων, δήλωσε σχετικά: «Με την αναθεωρημένη πρόταση για την ΚΕΒΦΕ, ανταποκρινόμαστε στις ανησυχίες τόσο των επιχειρήσεων όσο και των πολιτών. Χάρη στις πολυάριθμες συζητήσεις που είχα ως επίτροπος αρμόδιος για τη φορολογία, αντιλήφθηκα ότι οι εταιρείες χρειάζονται απλούστερους κανόνες για να λειτουργήσουν εντός της ΕΕ. Παράλληλα, θα πρέπει να συνεχίσουμε τον αγώνα μας κατά της φοροαποφυγής, ώστε να μπορέσουμε να επιτύχουμε ουσιαστικές αλλαγές. Οι υπουργοί Οικονομικών θα πρέπει να δουν με “νέο μάτι” αυτή τη φιλόδοξη και έγκαιρη δέσμη μέτρων, η οποία αναμένεται να συμβάλει στη δημιουργία ενός αποτελεσματικού φορολογικού συστήματος κατάλληλου για τον 21ο αιώνα.»

Προκειμένου να επιτευχθεί ταχύτερη πρόοδος, ακολουθείται για την ΚΕΒΦΕ μια πιο διαχειρίσιμη διαδικασία δύο σταδίων. Η κοινή βάση μπορεί να συμφωνηθεί γρήγορα ώστε να μπορέσουν να αντληθούν τα κυριότερα οφέλη τόσο από τις επιχειρήσεις όσο και από τα κράτη μέλη. Αμέσως μετά πρέπει να ακολουθήσει η ενοποίηση ώστε να μπορέσουν να αξιοποιηθούν πλήρως όλα τα οφέλη του συστήματος.

 

1.    Η κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας των εταιρειών (ΚΕΒΦΕ)

Με την καθιέρωση της ΚΕΒΦΕ, οι εταιρείες, για πρώτη φορά, θα διαθέτουν ενιαίους κανόνες για τον υπολογισμό των φορολογητέων κερδών τους σε ολόκληρη την ΕΕ. Σε σύγκριση με την προηγούμενη πρόταση του 2011, το νέο σύστημα φορολόγησης των εταιρειών:

–          θα είναι υποχρεωτικό για τους μεγάλους πολυεθνικούς ομίλους, οι οποίοι επιδίδονται περισσότερο σε επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό, καθιστώντας σαφές ότι οι εταιρείες με συνολικά έσοδα άνω των 750 εκατ. ευρώ ετησίως θα φορολογούνται εκεί όπου πραγματοποιούν τα κέρδη τους·

–          θα αντιμετωπίσει τα νομικά κενά που υφίστανται επί του παρόντος σε σχέση με τη μετατόπιση κερδών για φορολογικούς σκοπούς·

–          θα ενθαρρύνει τις εταιρείες να χρηματοδοτούν τις δραστηριότητές τους με ίδια κεφάλαια και να αξιοποιούν τις αγορές αντί να προσφεύγουν στον δανεισμό·

–          θα ενθαρρύνει την καινοτομία μέσω φορολογικών κινήτρων για δράσεις έρευνας και ανάπτυξης (Ε&Α) που συνδέονται με την πραγματική οικονομική δραστηριότητα.

Η ΚΕΒΦΕ δεν καλύπτει τους φορολογικούς συντελεστές των εταιρειών, δεδομένου ότι αυτοί εξακολουθούν να εμπίπτουν στην εθνική δικαιοδοσία. Ωστόσο, η ΚΕΒΦΕ θα δημιουργήσει ένα πιο διαφανές, αποτελεσματικό και δίκαιο σύστημα υπολογισμού της φορολογικής βάσης των διασυνοριακών εταιρειών, το οποίο θα συμβάλει στη ριζική μεταρρύθμιση της φορολογίας των εταιρειών σε όλη την ΕΕ.

 

Η ΚΕΒΦΕ θα βελτιώσει την ενιαία αγορά για τις επιχειρήσεις

Οι εταιρείες θα έχουν πλέον τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν ένα ενιαίο σύνολο κανόνων και να υποβάλλουν φορολογική δήλωση σε μία μόνο φορολογική αρχή για όλες τις δραστηριότητές τους στην ΕΕ. Χάρη στην ΚΕΒΦΕ, θα μειωθεί κατά 8% ο χρόνος που αφιερώνεται σε ετήσιες δραστηριότητες συμμόρφωσης, και μέχρι 67% ο χρόνος που αφιερώνεται στη σύσταση μιας θυγατρικής, διευκολύνοντας έτσι τη σύσταση επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ, στο εξωτερικό.

Θα δίνονται κίνητρα σε δραστηριότητες που ευνοούν την ανάπτυξη, όπως οι επενδύσεις σε Ε&Α και η χρηματοδότηση με ίδια κεφάλαια, στηρίζοντας έτσι τους ευρύτερους στόχους της τόνωσης της ανάπτυξης, της απασχόλησης και των επενδύσεων. Από τη στιγμή που θα τεθεί πλήρως σε εφαρμογή η ΚΕΒΦΕ, οι συνολικές επενδύσεις στην ΕΕ θα αυξηθούν κατά 3,4%.

Οι εταιρείες θα μπορούν να αντισταθμίζουν τα κέρδη που πραγματοποιούν σε ένα κράτος μέλος με τις ζημίες που υφίστανται σε άλλο. Επίσης, θα εξαλειφθούν τα φορολογικά εμπόδια, όπως η διπλή φορολόγηση, και η ΚΕΒΦΕ θα αυξήσει τη φορολογική βεβαιότητα, παρέχοντας ένα σταθερό και διαφανές σύστημα φορολόγησης των εταιρειών σε επίπεδο ΕΕ.

 

Η ΚΕΒΦΕ θα συμβάλει στην πάταξη της φοροαποφυγής

Η ΚΕΒΦΕ θα εξαλείψει τις αναντιστοιχίες μεταξύ των εθνικών συστημάτων, τις οποίες εκμεταλλεύονται σήμερα οι εταιρείες που επιδίδονται σε επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό. Θα καταργήσει επίσης τις τιμές μεταβίβασης και τα προτιμησιακά καθεστώτα, που αποτελούν σήμερα τα κυριότερα μέσα φοροαποφυγής. Προβλέπει επίσης αυστηρά μέτρα κατά των καταχρήσεων, προκειμένου να τεθεί τέλος στην πρακτική των εταιρειών να μεταφέρουν τα κέρδη τους σε χώρες εκτός ΕΕ. Λαμβανομένου υπόψη ότι η ΚΕΒΦ θα είναι υποχρεωτική για τους μεγαλύτερους πολυεθνικούς ομίλους που δραστηριοποιούνται στην ΕΕ, οι εταιρείες εκείνες που παρουσιάζουν μεγαλύτερο κίνδυνο να ακολουθήσουν πρακτικές επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού δεν θα μπορούν πλέον να επιχειρούν φοροαποφυγή μεγάλης κλίμακας.

 

Η ΚΕΒΦΕ θα στηρίξει την ανάπτυξη, την απασχόληση και τις επενδύσεις στην ΕΕ

Η ΚΕΒΦΕ θα προσφέρει στις εταιρείες σταθερούς και προβλέψιμους κανόνες, συνθήκες δίκαιου και θεμιτού ανταγωνισμού, καθώς και μείωση των δαπανών και του διοικητικού φόρτου. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να γίνει η ΕΕ μια ελκυστικότερη αγορά για επενδύσεις και επιχειρηματικές δραστηριότητες. Θα στηρίξει επίσης την έρευνα και την ανάπτυξη, που αποτελούν βασικούς μοχλούς ανάπτυξης. Οι εταιρείες θα έχουν μεγάλες φορολογικές ελαφρύνσεις όσον αφορά τις δαπάνες τους για την έρευνα και την ανάπτυξη, κάτι που θα ωφελήσει ιδιαίτερα τις νέες και καινοτόμες επιχειρήσεις που θα επιλέξουν να ενταχθούν στο νέο σύστημα.

Τέλος, η ΚΕΒΦΕ θα λάβει μέτρα για την αντιμετώπιση της ευνοϊκής μεταχείρισης των δανειακών έναντι των ιδίων κεφαλαίων στο πλαίσιο του φορολογικού συστήματος, παρέχοντας ελαφρύνσεις για την έκδοση μετοχών. Ένα καθορισμένο ποσοστό του νέου μετοχικού κεφαλαίου των εταιρειών, το οποίο αντιστοιχεί σε ένα επιτόκιο άνευ κινδύνου και ένα ασφάλιστρο κινδύνου, θα εκπίπτει ετησίως από τη φορολογία. Υπό τις ισχύουσες συνθήκες της αγοράς, το ποσοστό αυτό ανέρχεται σε 2,7% Με τον τρόπο αυτό, θα ενθαρρυνθούν οι εταιρείες να αναζητούν πιο σταθερές πηγές χρηματοδότησης και να αξιοποιούν τις κεφαλαιαγορές, σύμφωνα με τους στόχους της Ένωσης Κεφαλαιαγορών. Θα υπάρξουν επίσης οφέλη από την άποψη της χρηματοοικονομικής σταθερότητας, καθώς οι εταιρείες με ισχυρότερη κεφαλαιακή βάση θα είναι λιγότερο ευάλωτες σε κλυδωνισμούς.

 

2.    Επίλυση διαφορών όσον αφορά τη διπλή φορολόγηση

Η Επιτροπή πρότεινε επίσης ένα βελτιωμένο σύστημα επίλυσης διαφορών σε σχέση με τη διπλή φορολόγηση στην ΕΕ. Η διπλή φορολόγηση αποτελεί μεγάλο εμπόδιο για τις επιχειρήσεις, καθώς δημιουργεί αβεβαιότητα, περιττές δαπάνες και προβλήματα ταμειακής ρευστότητας. Σήμερα, εκκρεμούν στην ΕΕ γύρω στις 900 διαφορές διπλής φορολόγησης με εκτιμώμενη αξία 10,5 δισ. ευρώ. Η Επιτροπή έχει προτείνει την αναπροσαρμογή των υφιστάμενων μηχανισμών επίλυσης διαφορών, ώστε να ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες των επιχειρήσεων. Ειδικότερα, θα καλύπτεται ένα ευρύτερο φάσμα περιπτώσεων και τα κράτη μέλη θα έχουν σαφείς προθεσμίες για να συμφωνήσουν σε δεσμευτική λύση για τη διπλή φορολόγηση.

 

3.    Αντιμετώπιση υβριδικών αναντιστοιχιών με χώρες εκτός ΕΕ

Η τρίτη πρόταση της σημερινής δέσμης περιλαμβάνει νέα μέτρα για να σταματήσουν οι εταιρείες να εκμεταλλεύονται νομικά κενά, γνωστά ως υβριδικές αναντιστοιχίες, μεταξύ των φορολογικών συστημάτων των κρατών μελών και των χωρών εκτός ΕΕ για να αποφύγουν τη φορολογία. Οι υβριδικές αναντιστοιχίες προκύπτουν όταν οι χώρες έχουν διαφορετικούς κανόνες για τη φορολόγηση ορισμένων εισοδημάτων ή οντοτήτων. Οι επιχειρήσεις μπορούν να εκμεταλλεύονται αυτή την κατάσταση ώστε να μην φορολογούνται σε καμία από τις δύο χώρες. Ηοδηγία για την καταπολέμηση της φοροαποφυγής, που εγκρίθηκε τον Ιούλιο, αντιμετωπίζει ήδη τις αναντιστοιχίες εντός της ΕΕ. Η σημερινή πρόταση, η οποία υποβάλλεται κατόπιν αιτήματος των κρατών μελών συμπληρώνει το νομοθετικό πλαίσιο με την αντιμετώπιση αναντιστοιχιών με χώρες εκτός ΕΕ.

Η δέσμη μέτρων περιλαμβάνει επίσης μια εισαγωγική ανακοίνωση, στην οποία καθορίζονται η πολιτική και η οικονομική λογική των προτάσεων, καθώς και εκτιμήσεις επιπτώσεων όσον αφορά την ΚΕΒΦΕ και τον μηχανισμό επίλυσης διαφορών.

Αυτές οι νομοθετικές προτάσεις θα υποβληθούν τώρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για διαβούλευση και στο Συμβούλιο για έγκριση.

Περισσότερα εδώ.