Παρουσίαση των αποτελεσμάτων του Προγράμματος Διεθνούς Αξιολόγησης Μαθητών PISA 2015
8 Ιανουαρίου, 2017
Ασφάλεια: Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης για τη βελτίωση της ασφάλειας των ταξιδιωτικών εγγράφων
8 Ιανουαρίου, 2017

Διασφάλιση της συμμόρφωσης των διακυβερνητικών συμφωνιών στον τομέα της ενέργειας με το δίκαιο της ΕΕ

Οι διαπραγματευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ενέκριναν στις 7/12 να αξιολογούνται από την Επιτροπή οι διακυβερνητικές συμφωνίες στον τομέα του φυσικού αερίου και του πετρελαίου πριν από την υπογραφή τους.

Σύμφωνα με τους νέους κανόνες, τα κράτη μέλη θα πρέπει να κοινοποιούν στην Επιτροπή τις διακυβερνητικές συμφωνίες τους με τρίτες χώρες, στον τομέα του φυσικού αερίου και του πετρελαίου, προτού τις συνάψουν. Η επανεξέταση της απόφασης για τις διακυβερνητικές συμφωνίες αποτελεί σημαντικό μέρος της δέσμης μέτρων για μια βιώσιμη ενεργειακή ασφάλεια, την οποία πρότεινε η Επιτροπή τον Φεβρουάριο 2016. Κύριος στόχος της είναι να αυξηθεί η διαφάνεια στην αγορά φυσικού αερίου, να διασφαλιστεί ότι οι διακυβερνητικές συμφωνίες είναι σύμφωνες με το δίκαιο της ΕΕ και να ενισχυθεί η ανθεκτικότητα της ΕΕ στις διακοπές του εφοδιασμού της με φυσικό αέριο. Η εξασφάλιση συμφωνίας σήμερα, σε χρόνο ρεκόρ αφότου η Επιτροπή υπέβαλε την πρόταση, αποτελεί σημαντικό πολιτικό επίτευγμα. Η ενεργειακή ασφάλεια είναι ένας από τους ακρογωνιαίους λίθους της στρατηγικής για την Ενεργειακή Ένωση, βασικής πολιτικής προτεραιότητας της Επιτροπής Γιούνκερ.

Κυριότερα σημεία που συμφωνήθηκαν

  • Θεσπίζεται υποχρεωτικός εκ των προτέρων έλεγχος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά τη συμμόρφωση των διακυβερνητικών συμφωνιών που αφορούν το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο.
  • Τα κράτη μέλη θα πρέπει να κοινοποιούν στην Επιτροπή το σχέδιο των διακυβερνητικών συμφωνιών τους σχετικά με φυσικό αέριο και πετρέλαιο, προτού τις συνάψουν. Τα κράτη μέλη δεν μπορούν να υπογράψουν τις εν λόγω διακυβερνητικές συμφωνίες έως ότου η Επιτροπή εκδώσει τη γνώμη της. Κατά τη σύναψη των προτεινόμενων διακυβερνητικών συμφωνιών, τα κράτη μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν δεόντως υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής.
  • Οι διακυβερνητικές συμφωνίες (ΔΚΣ) που σχετίζονται με την ηλεκτρική ενέργεια θα πρέπει να καλύπτονται από υποχρεωτική εκ των υστέρων αξιολόγηση, έχει όμως προστεθεί μια ρήτρα αναθεώρησης ώστε να περιλαμβάνονται ενδεχομένως στην υποχρεωτική αξιολόγηση ΔΚΣ σχετικές με ηλεκτρική ενέργεια στο μέλλον.

 

Επόμενα βήματα

Μετά την εν λόγω πολιτική συμφωνία, (με «τριμερή διάλογο», μεταξύ των διαπραγματευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής), το κείμενο θα πρέπει να εγκριθεί επίσημα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Μόλις εγκριθεί από τους δύο συννομοθέτες, η αναθεωρημένη απόφαση για τις διακυβερνητικές συμφωνίες θα δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Περισσότερα εδώ.