Μετανάστευση και τρομοκρατία, τα σημαντικότερα ζητήματα για τους Ευρωπαίους πολίτες Φθινοπωρινό τακτικό Ευρωβαρόμετρο 2016
8 Ιανουαρίου, 2017
Εκκίνηση του νέου Ταμείου Επιχειρηματικών Συμμετοχών με χρηματοδότηση ύψους 260 εκατ. ευρώ
8 Ιανουαρίου, 2017

Νέα ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για τους παρόχους μικροχρηματοδότησης και κοινωνικής χρηματοδότησης

Tο Eυρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (EΤΕ) και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσαν μια νέα πρωτοβουλία που θα βοηθήσει τους παρόχους μικροχρηματοδότησης και χρηματοδότησης κοινωνικών επιχειρήσεων να αναπτύξουν τις δραστηριότητές τους στο πλαίσιο του προγράμματος της ΕΕ για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία (EaSI).

Η νέα «θυρίδα επενδύσεων για τη δημιουργία ικανοτήτων του EaSI» θα ενισχύσει την ικανότητα επιλεγμένων χρηματοπιστωτικών διαμεσολαβητών στους τομείς της μικροχρηματοδότησης και της χρηματοδότησης κοινωνικών επιχειρήσεων. Μέσω επενδύσεων με παροχή ιδίων κεφαλαίων (όπως είναι η χρηματοδότηση αρχικής ώθησης και τα επιχειρηματικά κεφάλαια), ως επί το πλείστον, το ΕΤΕ θα στηρίξει την ανάπτυξη των εν λόγω παρόχων χρηματοδότησης, π.χ. για το άνοιγμα νέου υποκαταστήματος, την επένδυση σε ανθρώπινο δυναμικό, την ανάπτυξη νέου εργαλείου ΤΠ ή τη χρηματοδότηση συγκεκριμένων δαπανών. Σε τελική ανάλυση, αυτές οι επενδύσεις θα συμβάλουν στην αύξηση της προσφοράς και των ευκαιριών για τους μικροδανειολήπτες και τις κοινωνικές επιχειρήσεις.

Η κ. Μαριάν Τίσεν, Επίτροπος αρμόδια για την απασχόληση, τις κοινωνικές υποθέσεις, τις δεξιότητες και την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού, δήλωσε τα εξής: «Με μεγάλη ικανοποίηση κηρύσσω την έναρξη λειτουργίας της θυρίδας επενδύσεων για τη δημιουργία ικανοτήτων του EaSI, που θα βοηθήσει στη βελτίωση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση μέσω διαρθρωτικών μέτρων. Θα βοηθήσει επιλεγμένους χρηματοπιστωτικούς διαμεσολαβητές να αναπτύξουν τις δραστηριότητές τους σε μακροπρόθεσμη βάση και θα παράσχει στους μικροεπιχειρηματίες και στις κοινωνικές επιχειρήσεις της Ευρώπης καλύτερη πρόσβαση σε χρηματοδότηση. Ανταποκρίνεται στις ανάγκες των χρηματοπιστωτικών οργανισμών που επιθυμούν να αναπτύξουν την ικανότητά τους και να ενισχύσουν την προσφορά στην αγορά. Με τον μηχανισμό αυτόν επιβεβαιώνουμε τη δέσμευσή μας να δώσουμε ώθηση στην απασχόληση και στην ανάπτυξη και να βοηθήσουμε τα πλέον ευάλωτα άτομα στην αγορά εργασίας».

Ο κ. Pier Luigi Gilibert, Διευθύνων Σύμβουλος του ΕΤΕ, δήλωσε: «Είμαι βέβαιος ότι η θυρίδα επενδύσεων για τη δημιουργία ικανοτήτων του EaSI θα είναι καθοριστική για την ενδυνάμωση των επιχειρησιακών και θεσμικών ικανοτήτων των παρόχων μικροχρηματοδότησης και κοινωνικής χρηματοδότησης. Η δημιουργία ικανοτήτων έχει θεμελιώδη σημασία προκειμένου οι πάροχοι χρηματοδότησης να είναι σε θέση να επιτυγχάνουν τους επενδυτικούς σκοπούς τους με αποτελεσματικό και βιώσιμο τρόπο. Με χαρά διαπιστώνω ότι το ΕΤΕ θα υποστηρίξει αυτούς τους παρόχους χρηματοδότησης για τη δημιουργία ευνοϊκού επενδυτικού περιβάλλοντος».

Αναμένεται ότι η λειτουργία της θυρίδας επενδύσεων για τη δημιουργία ικανοτήτων του EaSI θα ενισχύσει το περιβάλλον της μικροχρηματοδότησης και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, ενώ παράλληλα θα προσελκύσει συμπληρωματικές επενδύσεις στις ευρωπαϊκές οικονομίες αποδεικνύοντας την αμέριστη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να δρομολογεί συγκεκριμένες πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην τόνωση της απασχόλησης, της ανάπτυξης και των επενδύσεων.

Για το πρόγραμμα EaSI

Το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία (EaSI) έχει σκοπό να υποστηρίξει τον στόχο της ΕΕ για υψηλό επίπεδο απασχόλησης, επαρκή κοινωνική προστασία, καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και της φτώχειας και βελτίωση των συνθηκών εργασίας.

Το πρόγραμμα εγγυήσεων του EaSI εγκαινιάστηκε τον Ιούνιο του 2015, χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και υπάγεται στη διαχείριση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων. Το πρόγραμμα παρέχει υποστήριξη σε χρηματοπιστωτικούς διαμεσολαβητές που προσφέρουν μικροδάνεια σε επιχειρηματίες ή χρηματοδότηση σε κοινωνικές επιχειρήσεις που διαφορετικά δεν θα είχαν πρόσβαση σε χρηματοδότηση, λόγω του κινδύνου που παρουσιάζουν. Στόχος του είναι να διευκολύνει την πρόσβαση στη μικροχρηματοδότηση για ευπαθείς ομάδες που επιθυμούν να ιδρύσουν ή να αναπτύξουν τις εταιρείες ή τις πολύ μικρές επιχειρήσεις τους, κυρίως μέσω δανείων ύψους έως και 25 000 ευρώ. Επιπλέον, και για πρώτη φορά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βοηθά τις κοινωνικές επιχειρήσεις με επενδύσεις ύψους έως και 500 000 ευρώ.

Εκτός αυτών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενισχύει την κοινωνική διάσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), τόσο ως προς τη μικροχρηματοδότηση όσο και ως προς την κοινωνική επιχειρηματικότητα. Συνολικά, το ύψος της στήριξης στους τομείς αυτούς αναμένεται να αυξηθεί (από τα 193 εκατ. ευρώ του προγράμματος EaSI) στο 1 δισ. ευρώ περίπου, με παράλληλη κινητοποίηση περίπου 3 δισ. ευρώ σε πρόσθετες επενδύσεις.
Σχετικά με το ΕΤΕ

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤΕ) είναι μέλος του ομίλου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Κεντρική αποστολή του είναι η στήριξη των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) μέσω διευκόλυνσης της πρόσβασής τους σε χρηματοδότηση. Το ΕΤΕ σχεδιάζει και αναπτύσσει επιχειρηματικά και αναπτυξιακά κεφάλαια, εγγυήσεις και μέσα μικροχρηματοδότησης που προορίζονται ειδικά για το συγκεκριμένο τμήμα της αγοράς. Στο πλαίσιο του ρόλου αυτού, το ΕΤΕ στηρίζει τους στόχους της ΕΕ για την προώθηση της καινοτομίας, της έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, της επιχειρηματικότητας, της οικονομικής ανάπτυξης και της απασχόλησης.

Περισσότερα εδώ.