130 δισ. ευρώ στην πραγματική οικονομία από τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία
8 Ιανουαρίου, 2017
Ενίσχυση του συστήματος πληροφοριών Σένγκεν για αποτελεσματικότερη καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του διασυνοριακού εγκλήματος
8 Ιανουαρίου, 2017

Νέα ώθηση στη διαχείριση της τελωνειακής ένωσης: Καθορισμός της στρατηγικής της ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε στις 21 Δεκεμβρίου ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο που θα δώσει νέα ώθηση στη διαχείριση της τελωνειακής ένωσης, βασικού πυλώνα της οικοδόμησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος στηρίζει και προστατεύει την ενιαία αγορά.

Ο ρόλος των τελωνειακών αρχών στον τομέα της ασφάλειας και της προστασίας στην ΕΕ ενισχύεται διαρκώς. Ένα ισχυρό και καλά ελεγχόμενο σύστημα συμβάλλει στην προστασία των πολιτών από τρομοκρατικές, υγειονομικές και περιβαλλοντικές απειλές, και ταυτόχρονα στην ενίσχυση και την ανάπτυξη ανταγωνιστικών επιχειρήσεων. Η σημερινή Ανακοίνωση, καθορίζει ένα στρατηγικό όραμα για την τελωνειακή ένωση, σύμφωνα με το οποίο θα αυξηθεί η συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών για να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις του 21ου αιώνα.

 

Ο Πιερ Μοσκοβισί, Eπίτροπος οικονομικών και δημοσιονομικών υποθέσεων, φορολογίας και τελωνείων, δήλωσε σχετικά«Οι κοινές απειλές απαιτούν κοινή δράση από την Ευρώπη. Ο ρόλος των εθνικών τελωνειακών αρχών σε ολόκληρη την ΕΕ είναι σημαντικός για την προστασία των συμφερόντων μας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιθυμεί να εξοπλίσει τα εθνικά τελωνεία και τους 120.000 αφοσιωμένους υπαλλήλους τους με τα κατάλληλα εργαλεία για να φέρουν σε πέρας αυτή την κρίσιμη αποστολή σε τομείς όπως η διευκόλυνση των εμπορικών συναλλαγών και η ασφάλεια των συνόρων, η πολιτική προστασία και η καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης όπλων και προϊόντων παραποίησης/απομίμησης. Του χρόνου θα γιορτάσουμε την 50ή επέτειο της τελωνειακής ένωσης. Ας βελτιώσουμε περισσότερο το σπουδαίο αυτό επίτευγμα για τα επόμενα χρόνια.»

 

Η τελωνειακή ένωση λειτουργεί με βάση αρχές που έχουν ήδη συμφωνηθεί και ένα νομικό πλαίσιο, γνωστό ως Ενωσιακός Τελωνειακός Κώδικας (ΕΤΚ), που τέθηκε σε ισχύ την 1η Μαΐου 2016. Ενώ οι κανόνες είναι οι ίδιοι σε όλη την ΕΕ, οι τελωνειακές αρχές δεν τους εφαρμόζουν πάντοτε με συνεκτικό, ενιαίο τρόπο. Στο όραμα που παρουσιάζεται στη σημερινή ανακοίνωση τονίζεται ότι οι ανεξάρτητες τελωνειακές διοικήσεις των κρατών μελών θα πρέπει να προσπαθήσουν να λειτουργούν ως μία ενιαία οντότητα. Παράλληλα, θα πρέπει να προωθηθεί και να ενισχυθεί η συνεργασία με άλλες αρχές διαχείρισης των συνόρων και ασφάλειας, όπως είναι οι εθνικές αρχές φύλαξης των συνόρων και των ακτών, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής και η Ευρωπόλ. Ομοίως, οι τελωνειακές υπηρεσίες σε όλη την ΕΕ θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε συστήματα πληροφορικής τα οποία να μπορούν να διεκπεραιώνουν εννέα διασαφήσεις το δευτερόλεπτο.

 

Στις βασικές προτεραιότητες της Επιτροπής για το μέλλον περιλαμβάνονται τα εξής:

  • προώθηση μιας κοινής συμφωνίας μεταξύ των κρατών μελών σχετικά με την εφαρμογή των τελωνειακών κανόνων της ΕΕ
  • παροχή βοήθειας στις τελωνειακές αρχές, ώστε να αποδίδουν αποτελεσματικότερα οι 120.000 τελωνειακοί υπάλληλοι
  • αναβάθμιση και εναρμόνιση των νέων ευρωπαϊκών συστημάτων ΤΠ που χρησιμοποιούνται σε επίπεδο ΕΕ και προορίζονται για τις τελωνειακές διαδικασίες, ώστε να εξασφαλιστεί η καλύτερη δυνατή συνεργασία
  • προώθηση βέλτιστων πρακτικών για τη διευκόλυνση της συνεργασίας των εθνικών αρχών και της μεταξύ τους ανταλλαγής πληροφοριών.

Η σημερινή ανακοίνωση υποστηρίζει επίσης την ενίσχυση του ρόλου των τελωνειακών αρχών σε διάφορους τομείς διαχείρισης των συνόρων, όπως, μεταξύ άλλων, στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας και στην ασφάλεια των συνόρων. Συγκεκριμένα, η Επιτροπή πρότεινε επίσης σήμερα την επικαιροποίηση των κανόνων όσον αφορά τον έλεγχο των ρευστών διαθεσίμων στα τελωνεία, με σκοπό τον περιορισμό των παράνομων οικονομικών δραστηριοτήτων εγκληματικών και τρομοκρατικών ομάδων. Συνεχίζονται επίσης οι εργασίες για την αναζήτηση του τρόπου με τον οποίο οι τελωνειακές αρχές θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν το παράνομο εμπόριο πολιτιστικών αγαθών από τρομοκρατικές ομάδες.

Οι μελλοντικές εργασίες θα εστιάσουν επίσης στη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού και των οικονομικών πόρων και στην παροχή εξειδικευμένου τελωνειακού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων των κινητών εργαστηρίων και των σαρωτών ασφαλείας.

Περισσότερα εδώ.