Επένδυση στη νεολαία της Ευρώπης: Η Επιτροπή εγκαινιάζει το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης
8 Ιανουαρίου, 2017
Διασφάλιση της συμμόρφωσης των διακυβερνητικών συμφωνιών στον τομέα της ενέργειας με το δίκαιο της ΕΕ
8 Ιανουαρίου, 2017

Παρουσίαση των αποτελεσμάτων του Προγράμματος Διεθνούς Αξιολόγησης Μαθητών PISA 2015

Στις 6 Δεκεμβρίου, ο κ. Τίμπορ Νάβρατσιτς, Επίτροπος αρμόδιος για την εκπαίδευση, τον πολιτισμό, τη νεολαία και τον αθλητισμό, και ο Γενικός Γραμματέας του ΟΟΣΑ κ. Ντούγκλας Φραντς παρουσίασαν τα αποτελέσματα για το 2015 του Προγράμματος Διεθνούς Αξιολόγησης Μαθητών (PISA), το οποίο συγκρίνει τις επιδόσεις 15χρονων μαθητών σε εκπαιδευτικά συστήματα ανά τον κόσμο.

Ο Επίτροπος κ. Τίμπορ Νάβρατσιτς δήλωσε τα εξής: «Οι βασικές δεξιότητες είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχία όχι μόνο στο σχολείο αλλά και αργότερα στη ζωή, στην περαιτέρω εκπαίδευση και στην αγορά εργασίας. Πάρα πολλοί νέοι Ευρωπαίοι δεν είναι αρκετά καλά προετοιμασμένοι για τις προκλήσεις των σύγχρονων, εξαιρετικά καινοτόμων κοινωνιών. Πρέπει να συνεχίσουμε να στηρίζουμε τα κράτη μέλη στην αντιμετώπιση των μειονεκτημάτων που συνδέονται με την κοινωνική τάξη ή με το μεταναστευτικό. Η υψηλής ποιότητας προσχολική εκπαίδευση και αγωγή διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο εν προκειμένω, όπως ακριβώς και η καλή εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση των εκπαιδευτικών. Πιστεύω ακράδαντα ότι η ανάληψη αποφασιστικής δράσης σήμερα θα συμβάλει στη μείωση του κοινωνικού αποκλεισμού αύριο και στην οικοδόμηση μιας συνεκτικής ευρωπαϊκής κοινωνίας.»

Ανά τριετία, το πρόγραμμα PISA αξιολογεί την ποιότητα, την ισότητα και την αποτελεσματικότητα των σχολικών συστημάτων και τα αποτελέσματα των μαθητών. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2015, για πρώτη φορά, όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ έλαβαν μέρος στο PISA κατά το ίδιο έτος, πράγμα που επιτρέπει τη σύγκριση σε ολόκληρη την ΕΕ. Ωστόσο, στις περισσότερες χώρες της ΕΕ, ποσοστό άνω του 15% των 15χρονων δεν είναι σε θέση να αντιμετωπίσει καθήκοντα που απαιτούν μια, τουλάχιστον, ελάχιστη ικανότητα και διάθεση για αυτόνομη σκέψη σε έναν από τους εξεταζόμενους τομείς. Η προώθηση της απόκτησης βασικών δεξιοτήτων θα είναι ένας από τους άξονες για την αναθεώρηση του Πλαισίου Βασικών Ικανοτήτων, την οποία η Επιτροπή ξεκινά τον επόμενο χρόνο. Στις χώρες του ΟΟΣΑ, περισσότεροι από ένας στους πέντε μαθητές υστερεί σε βασικές ικανότητες. Το PISA 2015 καλύπτει τις 35 χώρες-μέλη του ΟΟΣΑ, καθώς και 37 εκτός ΟΟΣΑ χώρες και οικονομίες. Οι τόμοι Ι και ΙΙ του PISA, καθώς και το δελτίο τύπου του ΟΟΣΑ, είναι διαθέσιμοι ηλεκτρονικά.

Διαθέσιμο εδώ.