Επενδυτικό Σχέδιο Γιούνκερ για την Ευρώπη: το 2016 έκλεισε με συμφωνίες και στα 28 κράτη μέλη
8 Ιανουαρίου, 2017
Αντιδρά η Επιτροπή στην ανάθεση ουγγρικού πυρηνικού προγράμματος σε ρωσική εταιρία
12 Ιανουαρίου, 2017

10 εκατομμύρια Ευρωπαίοι βρήκαν εργασία χάρη στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Σήμερα (5 Ιανουαρίου), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε έκθεση αξιολόγησης των επενδύσεων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) κατά την περίοδο 2007-2013, με ειδικές εκθέσεις για κάθε κράτος μέλος.

Μπορείτε να δείτε το ειδικό ενημερωτικό σημείωμα (factsheet) για την Ελλάδα εδώ και περισσότερες πληροφορίες σχετικά με έργα στην Ελλάδα εδώ.

Από την έκθεση συνάγεται ότι, μέχρι το τέλος του 2014, τουλάχιστον 9,4 εκατομμύρια κάτοικοι της Ευρώπης βρήκαν εργασία με στήριξη από το Ταμείο. 8,7 εκατομμύρια απέκτησαν τίτλο ή πιστοποιητικό· άλλα θετικά αποτελέσματα, όπως αύξηση των επιπέδων δεξιοτήτων, αναφέρθηκαν από 13,7 εκατομμύρια συμμετέχοντες.

Σύμφωνα με την αξιολόγηση, κατά την περίοδο 2007-2014, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο υποστήριξε ουσιαστικά την εφαρμογή εθνικών και ενωσιακών προτεραιοτήτων για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένων των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και ειδικών ανά χώρα συστάσεων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου.

Ο κ. Βάλντις Ντομπρόβσκις, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής και αρμόδιος για το Ευρώ και τον Κοινωνικό Διάλογο, δήλωσε: «Η σημερινή έκθεση δείχνει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο έχει, εντός 7 ετών, βοηθήσει εκατομμύρια Ευρωπαίους να βρουν εργασία, να αποκτήσουν πρόσθετες δεξιότητες και προσόντα. Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στη λειτουργία των αγορών εργασίας σε όλα τα κράτη μέλη, συνέβαλε στον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών απασχόλησης, υποστήριξε εκπαιδευτικά συστήματα και τη γενική δημόσια διοίκηση και συνέδραμε εκείνους που μειονεκτούν περισσότερο. Τώρα, θα πρέπει να βασιστούμε στην εμπειρία αυτή για να επενδύσουμε στο ανθρώπινο κεφάλαιο της Ευρώπης –στους εργαζομένους, στους νέους και σε όλους εκείνους που αναζητούν εργασία.»

Η κ. Μαριάν Τίσεν, Eπίτροπος αρμόδια για την απασχόληση, τις κοινωνικές υποθέσεις, τις δεξιότητες και την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού, δήλωσε: «Η σημερινή αξιολόγηση αποδεικνύει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κάνει τη διαφορά στις ζωές των Ευρωπαίων. Είναι το κύριο μέσο μας για την πραγματοποίηση επενδύσεων σε ανθρώπινο κεφάλαιο. Χάρη στην ευρωπαϊκή υποστήριξη, εκατομμύρια άνθρωποι έχουν βρει εργασία, βελτίωσαν τις δεξιότητές τους και ξέφυγαν από τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Αποτελεί βέλτιστο παράδειγμα αλληλεγγύης.»

Οι συμμετέχοντες σε δράσεις του ΕΚΤ κατανεμήθηκαν εξίσου μεταξύ των οικονομικά μη ενεργών (36 %), των απασχολουμένων (33 %) και των ανέργων (30 %). Βασικές ομάδες-στόχοι περιελάμβαναν τα άτομα με χαμηλή εξειδίκευση (40 %), τους νέους (30 %) και τα μειονεκτούντα άτομα (τουλάχιστον 21 %). Ο αριθμός των γυναικών που συμμετείχαν ήταν 51,2 εκατομμύρια.

Τα κράτη μέλη επωφελήθηκαν από σημαντικούς πρόσθετους χρηματοδοτικούς πόρους στο πλαίσιο του ΕΚΤ για να αντιμετωπίσουν τις εργασιακές και κοινωνικές προκλήσεις, να πλησιάσουν τους πολίτες και να χαράξουν πολιτικές που διαφορετικά θα δυσκολεύονταν να βρουν χρηματοδοτική στήριξη. Για παράδειγμα, το ΕΚΤ παρείχε περισσότερο από το 70 % των πόρων για ενεργητικές πολιτικές της αγοράς εργασίας στη Βουλγαρία, την Εσθονία, την Ελλάδα, τη Λετονία, τη Λιθουανία, τη Μάλτα, τη Ρουμανία και τη Σλοβακία, και πάνω από το 5 % των δαπανών για την εκπαίδευση και την κατάρτιση στην Πορτογαλία και την Τσεχική Δημοκρατία. Το ΕΚΤ έχει επίσης προωθήσει νέες μεθόδους εργασίας μεταξύ των ενδιαφερομένων και έχει υποστηρίξει τοπικές και περιφερειακές καινοτομίες που στη συνέχεια ενσωματώθηκαν σε εθνικό επίπεδο.

Το ΕΚΤ έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην υποστήριξη του εκσυγχρονισμού των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης και άλλων οργάνων που είναι υπεύθυνα για ενεργητικές δράσεις της αγοράς εργασίας. Στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες, το ΕΚΤ έχει υποστηρίξει μεταρρυθμίσεις στην εκπαίδευση, στη δικαιοσύνη και στη δημόσια διοίκηση εν γένει. Με αυτόν τον τρόπο, έδωσε θετική ώθηση στο επιχειρηματικό περιβάλλον και στη δημιουργία κοινωνιών με λιγότερους αποκλεισμούς.

Επίσης, σύμφωνα με μακροοικονομικές προσομοιώσεις, το ΕΚΤ επέδρασε θετικά στο ΑΕΠ της ΕΕ των 28 (αύξηση κατά 0,25 %) και στην παραγωγικότητα.

Τέλος, στην έκθεση τονίζεται ο ρόλος του ΕΚΤ όσον αφορά την άμβλυνση των αρνητικών συνεπειών της κρίσης. Χάρη στην ευελιξία του, κατόρθωσε να αντιδρά εύκολα και γρήγορα στις νέες προκλήσεις, επαναπροσδιορίζοντας δράσεις για όσους πλήττονται περισσότερο από την κρίση.

Περισσότερα εδώ.