Ρεκόρ συμμετοχών στο πρόγραμμα Erasmus+!
31 Ιανουαρίου, 2017
Κομισιόν: στο στόχαστρο της ρωσικής προπαγάνδας η Μέρκελ
5 Φεβρουαρίου, 2017

Δημόσια διαβούλευση: Ενδιάμεση αξιολόγηση του προγράμματος «Ευρώπη για τους πολίτες» 2014-2020

Η διαβούλευση αυτή αφορά την ενδιάμεση αξιολόγηση του προγράμματος «Ευρώπη για τους πολίτες» 2014-2020.  Θέλουμε να μάθουμε κατά πόσο έχετε ακούσει για το πρόγραμμα «Ευρώπη για τους πολίτες», ποια είναι η γνώμη σας για τους στόχους του και αν έχετε κάποιες προτάσεις για τη βελτίωσή του.  Δεν θα χρειαστείτε πάνω από 10 λεπτά για να απαντήσετε στην έρευνα.

Μπορείτε να συμμετάσχετε απαντώντας στο διαδικτυακό ερωτηματολόγιο.

Μπορείτε να απαντήσετε στην έρευνα μέχρι τις 10.04.2017.

Τομείς πολιτικής

Μετανάστευση και Εσωτερικές Υποθέσεις· Πρόγραμμα «Ευρώπη για τους πολίτες»

Ομάδες- στόχοι

Ζητείται κυρίως η συμμετοχή ιδιωτών, ενδιαφερόμενων μερών, δημόσιων αρχών, εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών, δικαιούχων και αιτούντων που απορρίφθηκαν, με έδρα σε κράτη μέλη της ΕΕ ή στις συμμετέχουσες χώρες (Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, Μαυροβούνιο, Σερβία.

Η Επιτροπή επιθυμεί ιδίως να ενθαρρύνει μέλη των ακόλουθων ομάδων-στόχων:

  • Δικαιούχους επιχορηγήσεων δράσεων της «Ευρώπης για τους πολίτες» (αμφότερα τα σκέλη: «Ευρωπαϊκή μνήμη» και «Συμμετοχή στα κοινά»)·
  • Δικαιούχους επιχορηγήσεων λειτουργίας, «Ευρώπη για τους πολίτες» (αμφότερα τα σκέλη: «Ευρωπαϊκή μνήμη» και «Συμμετοχή στα κοινά»)·
  • Συμμετέχοντες της «ομάδας διαλόγου των πολιτών»·
  • Τα μέλη της επιτροπής του προγράμματος «Ευρώπη για τους πολίτες»·
  • Τα σημεία επαφής στις χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα «Ευρώπη για τους Πολίτες»·
  • Αιτούντες που απορρίφθηκαν·
  • Οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών εκτός από το πρόγραμμα «Ευρώπη για τους Πολίτες».

Περίοδος διαβούλευσης

Από 09.01.2017 έως 10.04.2017

Στόχος της διαβούλευσης

Σκοπός της παρούσας διαβούλευσης είναι να συγκεντρωθούν απόψεις και γνώμες σχετικά με τα αποτελέσματα και τον αντίκτυπο των δραστηριοτήτων και των σχεδίων που συγχρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα «Ευρώπη για τους πολίτες» μεταξύ 2014 και 2016 και να εκτιμηθεί η σημασία, η αποτελεσματικότητα, η αποδοτικότητα, η συνοχή και η προστιθέμενη αξία τους για την ΕΕ.

Το πρόγραμμα «Ευρώπη για τους πολίτες» θεσπίστηκε με τον κανονισμό του Συμβουλίου (ΕΕ) αριθ. 390/2014, της 14ης Απριλίου 2014, για την περίοδο 2014-2020. Συμβάλλει στην κατανόηση των πολιτών σχετικά την Ένωση, την ιστορία και την πολυμορφία της, και έχει ως στόχο να ενισχύσει την ευρωπαϊκή ιθαγένεια και να βελτιώσει τις συνθήκες για την πολιτική και τη δημοκρατική συμμετοχή σε ενωσιακό επίπεδο.

Το πρόγραμμα διαιρείται σε δύο σκέλη: «Ευρωπαϊκή μνήμη» και «Συμμετοχή στις δημοκρατικές διαδικασίες και στα κοινά». Υποστηρίζει ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων και οργανώσεων που προωθούν την ενεργό συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη στα κοινά μέσω της συμμετοχής μεμονωμένων πολιτών (εκείνων που δραστηριοποιούνται ήδη εντός οργανισμών ή θεσμικών οργάνων, αλλά και εκείνων που δεν έχουν ακόμη δραστηριοποιηθεί). Υποστηρίζει, επίσης, τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που επιδιώκουν έναν στόχο γενικού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, δήμους (αδελφοποίηση πόλεων και δίκτυα πόλεων), καθώς και σχέδια που είτε προτείνονται από οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, είτε αφορούν τη διατήρηση της «ευρωπαϊκής μνήμης». Τα εν λόγω σχέδια και δραστηριότητες αποβλέπουν στην προώθηση των κοινών αξιών της ΕΕ, της γνώσης της κοινής ιστορίας της Ευρώπης, της υπεύθυνης και δημοκρατικής συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και του αισθήματος ότι μοιραζόμαστε την ίδια κληρονομιά.

(…)

Η Επιτροπή θα περιλάβει τα αποτελέσματα της ενδιάμεσης αξιολόγησης σε έκθεση που θα υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και στην Επιτροπή των Περιφερειών μέχρι τα τέλη του 2017. Τα εν λόγω αποτελέσματα θα χρησιμοποιηθούν ιδίως για να βελτιωθεί η εφαρμογή του τρέχοντος προγράμματος «Ευρώπη για τους πολίτες». Επίσης, με βάση τα αποτελέσματα αυτά, η Επιτροπή θα υποβάλει, το 2018, ανακοίνωση σχετικά με τη συνέχιση του προγράμματος μετά το 2020.

(…)

Πώς να συμμετάσχετε

Μπορείτε να συμμετάσχετε στην παρούσα δημόσια διαβούλευση με τη συμπλήρωση του διαδικτυακού ερωτηματολογίου (στα ελληνικά). Ενδεχομένως να σας φανεί χρήσιμο να συμβουλευτείτε το ενημερωτικό έγγραφο και τον χάρτη πορείας που δημοσιεύονται μαζί με την παρούσα διαβούλευση.

Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας για τη Διαφάνεια, η Επιτροπή καλεί τους οργανισμούς που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε δημόσιες διαβουλεύσεις να παράσχουν στην Επιτροπή και στο ευρύ κοινό πληροφορίες σχετικά με το ποιον και τι εκπροσωπούν, τους στόχους, τη χρηματοδότηση και τις δομές τους, μέσω της καταχώρισής τους στο Μητρώο Διαφάνειας και της αποδοχής του κώδικα δεοντολογίας του.

  • Εάν είστε καταχωρισμένος οργανισμός, παρακαλείστε να αναφέρετε τον αριθμό μητρώου του οργανισμού σας στο ερωτηματολόγιο. Οι παρατηρήσεις σας θα θεωρηθεί ότι απηχούν τις απόψεις του οργανισμού σας.

Εάν ένας οργανισμός αποφασίσει να μην παράσχει τις εν λόγω πληροφορίες, αποτελεί διακηρυγμένη πολιτική της Επιτροπής να κατατάξει τη συνεισφορά του στις ατομικές συνεισφορές (προδιαγραφές διαβουλεύσεων, βλέπε COM (2002) 704, και την ανακοίνωση σχετικά με την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για τη διαφάνεια», βλέπε COM (2007) 127 της 21/03/2007). Οι εν λόγω απαντήσεις θα δημοσιεύονται χωριστά.

Οι συνεισφορές στην εν λόγω δημόσια διαβούλευση θα δημοσιευτούν στο διαδίκτυο, εκτός εάν δώσετε ουσιαστική αιτιολόγηση για την αντίθεσή σας στη δημοσίευση της απάντησής σας. Είναι σημαντικό να διαβάσετε την ειδική δήλωση περί απορρήτου της παρούσας διαβούλευσης για να ενημερωθείτε σχετικά με το πώς θα χρησιμοποιηθούν τα προσωπικά σας δεδομένα και οι απόψεις σας.

Οι απαντήσεις μπορούν να υποβληθούν σε οποιαδήποτε επίσημη γλώσσα της ΕΕ. Λόγω ενδεχόμενων καθυστερήσεων στη μετάφραση των παρατηρήσεων που υποβάλλονται σε ορισμένες γλώσσες, είναι ευπρόσδεκτη η υποβολή απαντήσεων στα αγγλικά, ώστε να μπορέσει η Επιτροπή να επεξεργαστεί ταχύτερα τα αποτελέσματα της διαβούλευσης.

Περισσότερα εδώ.