Στοιχεία Eurostat επ’ αφορμή της 8ης Μαρτίου 2017 – Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας
9 Μαρτίου, 2017
Πάνος Καρβούνης: “Αυτό που επιθυμεί ο κ. Γιούνκερ είναι να κρατηθούν οι 27 μαζί”.
9 Μαρτίου, 2017

«One-stop-shop»: συμβολή των πολιτών στη νομοθετική διαδικασία της Επιτροπής

Από την 1η Μαρτίου, η Επιτροπή έχει θέσει σε εφαρμογή μια νέα διαδικτυακή δυνατότητα για να μπορούν οι πολίτες και οι ενδιαφερόμενοι φορείς να διατυπώνουν τις απόψεις τους καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου χάραξης πολιτικής.

Σε συνέχεια των δεσμεύσεων που ανέλαβε στο πλαίσιο του Θεματολογίου για τη Βελτίωση της Νομοθεσίας, η Επιτροπή έχει πλέον δημιουργήσει μια ενιαία διαδικτυακή πύλη, όπου θα υποβάλλονται παρατηρήσεις σχετικά με όλες τις νέες πρωτοβουλίες, από το αρχικό στάδιο του χάρτη πορείας και μέχρι τις νομοθετικές προτάσεις (συμπεριλαμβανομένων των σχεδίων εκτελεστικών πράξεων και πράξεων κατ’ εξουσιοδότηση). Η πύλη αυτή θα προσφέρει επίσης τη δυνατότητα να υποβάλλονται προτάσεις σχετικά με το πώς μπορεί να καταστεί η ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη και πώς να μειωθεί ο περιττός γραφειοκρατικός φόρτος, συμβάλλοντας στο έργο της Πλατφόρμας REFIT.

Η νέα πύλη βρίσκεται εδώ.

Διαθέσιμο εδώ.