Το μέλλον της Ευρώπης είναι ψηφιακό: δέσμευση για εμβάθυνση της συνεργασίας στον ψηφιακό τομέα
23 Μαρτίου, 2017
Δήλωση τoυ Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Juncker σχετικά με τις επιθέσεις στο Λονδίνο
23 Μαρτίου, 2017

Σχέδιο δράσης για τις καταναλωτικές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες: Καλύτερα προϊόντα και περισσότερες επιλογές

Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει σχέδιο δράσης στο οποίο αναλύει τρόπους ώστε οι καταναλωτές να αποκτήσουν περισσότερες επιλογές και καλύτερη πρόσβαση σε χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες σε ολόκληρη την ΕΕ. Η τεχνολογία βρίσκεται στο επίκεντρο της σημερινής παρουσίασης, δεδομένου ότι οι καινοτόμες επιγραμμικές υπηρεσίες θα διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στην πρόοδο προς μια πιο ενοποιημένη αγορά χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Για το σκοπό αυτό δημοσιεύουμε και μια διαβούλευση σχετικά με την τεχνολογία και τις επιπτώσεις της στον ευρωπαϊκό τομέα χρηματοοικονομικών υπηρεσιών (τον λεγόμενο FinTech), ώστε να δοθεί ώθηση στο έργο της Επιτροπής στον τομέα αυτό.

Η Επιτροπή Juncker έχει δεσμευτεί για την ανάπτυξη μιας βαθύτερης και δικαιότερης ενιαίας αγοράς, αξιοποιώντας για τον σκοπό αυτό και τα ψηφιακά μέσα. Όσον αφορά τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, αυτό σημαίνει ενίσχυση του ανταγωνισμού και διεύρυνση των επιλογών, ώστε οι καταναλωτές να επωφελούνται από χαμηλότερες τιμές και καλύτερη ποιότητα, ανεξάρτητα από το αν αναζητούν χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες στο εξωτερικό ή στη χώρα τους.

Το παρόν σχέδιο δράσης αποσκοπεί στην άρση των εθνικών εμποδίων, καθώς σήμερα μόνο το 7 % των καταναλωτών αγοράζουν χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες από κάποιο άλλο κράτος μέλος της ΕΕ. Όλοι οι καταναλωτές θα πρέπει να μπορούν να επιλέγουν ελεύθερα από ένα ευρύ φάσμα χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών διαθέσιμων σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και να επιλέγουν τις πιο συμφέρουσες για αυτούς λύσεις, έχοντας παράλληλα τη βεβαιότητα ότι τα δικαιώματά τους προστατεύονται επαρκώς. Σε μια πραγματικά ενιαία αγορά, δεν θα πρέπει να έχει πλέον σημασία η διάκριση μεταξύ εγχώριων και αλλοδαπών παρόχων. Ταυτόχρονα, και οι πάροχοι χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών θα πρέπει να μπορούν να καρπωθούν τα οφέλη ολόκληρης της αγοράς της ΕΕ.

Ο Valdis Dombrovskis, Αντιπρόεδρος αρμόδιος για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και την ένωση κεφαλαιαγορών, δήλωσε: «Οι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις της Ευρώπης θα πρέπει να μπορούν να επωφελούνται πλήρως από μια πραγματικά ενιαία αγορά χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Οι καταναλωτές θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στα καλύτερα προϊόντα που είναι διαθέσιμα σε ολόκληρη την ΕΕ και όχι μόνο στη χώρα τους. Παράλληλα, θέλουμε να διερευνήσουμε το πλήρες δυναμικό της διαθέσιμης τεχνολογίας. Εάν αξιοποιηθεί σωστά, έχει τη δυνατότητα να αλλάξει προς το καλύτερο τον χρηματοπιστωτικό τομέα, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο οι καταναλωτές έχουν πρόσβαση στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες.»

Ο Jyrki Katainen, Αντιπρόεδρος αρμόδιος για την απασχόληση, την ανάπτυξη, τις επενδύσεις και την ανταγωνιστικότητα, δήλωσε: «Το φιλόδοξο αυτό σχέδιο δράσης παρουσιάζει στοχευμένα μέτρα που σταδιακά θα οδηγήσουν στην εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς και θα έχουν πραγματικό αντίκτυπο στη ζωή των ευρωπαίων πολιτών. Όταν δρομολογήσαμε την Ένωση Κεφαλαιαγορών, δεσμευτήκαμε να βελτιώσουμε την πρόσβαση στη χρηματοδότηση και στις καταναλωτικές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες προς όφελος των καταναλωτών και των επιχειρήσεων, συμβαδίζοντας παράλληλα με τις εξελίξεις στις χρηματοοικονομικές τεχνολογίες.»

Η Věra Jourová, Επίτροπος αρμόδια για τη Δικαιοσύνη, τους Καταναλωτές και την Ισότητα των Φύλων, δήλωσε: «Ενώ το δικαίωμα της ελεύθερης κυκλοφορίας εντός της ΕΕ παραμένει το πολυτιμότερο δικαίωμα των Ευρωπαίων, οι καταναλωτές στην ΕΕ εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν πολλά εμπόδια στην καθημερινή τους ζωή. Είτε ανοίγουν τραπεζικό λογαριασμό είτε ασφαλίζουν το αυτοκίνητό τους είτε κάνουν αίτηση για δάνειο, εφόσον υπάρχει διασυνοριακή διάσταση, τα πράγματα περιπλέκονται. Σήμερα λοιπόν καταρτίζουμε ένα σχέδιο ώστε να προσφέρουμε στους καταναλωτές καλύτερα προϊόντα και περισσότερες επιλογές, βελτιώνοντας παράλληλα τη σαφήνεια και την προστασία του καταναλωτή στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών.»

Το Σχέδιο δράσης

Η Επιτροπή έχει προσδιορίσει τρεις κύριους άξονες περαιτέρω προσπαθειών ώστε να κινηθούμε προς μια πραγματικά ενιαία αγορά χρηματοοικονομικών υπηρεσιών:

  • Αύξηση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών και ενδυνάμωση της θέσης τους όταν αγοράζουν υπηρεσίες στη χώρα τους ή σε άλλα κράτη μέλη.
  • Μείωση των νομικών και ρυθμιστικών εμποδίων που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις όταν προσπαθούν να επεκταθούν στο εξωτερικό.
  • Στήριξη της ανάπτυξης ενός καινοτόμου ψηφιακού περιβάλλοντος που θα μπορεί να υπερβεί ορισμένα από τα υφιστάμενα εμπόδια στη διαμόρφωση της ενιαίας αγοράς

Μέσω της νομοθεσίας της ΕΕ, η Επιτροπή έχει ήδη άρει πολλά από τα ρυθμιστικά εμπόδια για τη διαμόρφωση μιας ενιαίας αγοράς καταναλωτικών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Το σημερινό σχέδιο δράσης καθορίζει έναν οδικό χάρτη για τη συνέχιση του έργου της. Σε πολλές από τις δράσεις θα χρειαστεί να συμμετάσχουν ενδιαφερόμενοι φορείς όπως εθνικές εποπτικές αρχές, πάροχοι υπηρεσιών και οργανώσεις καταναλωτών.

FinTech: ένας νέος ορίζοντας για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες

Η ταχεία ανάπτυξη της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας (FinTech) δημιουργεί νέες ευκαιρίες τόσο για τους καταναλωτές όσο και για τις επιχειρήσεις. Η χρηματοοικονομική τεχνολογία έχει τη δυνατότητα να βελτιώσει την πρόσβαση των καταναλωτών σε χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες σε ολόκληρη την ενιαία αγορά, να άρει τα εθνικά εμπόδια και να βελτιώσει την αποδοτικότητα.

Για να βοηθήσει τον ευρωπαϊκό τομέα χρηματοοικονομικής τεχνολογίας να δραστηριοποιείται ελεύθερα σε όλη την ΕΕ και να είναι ανταγωνιστικός, η Επιτροπή σκοπεύει να επικεντρωθεί σε τρεις βασικές αρχές: στην τεχνολογική ουδετερότητα, ούτως ώστε οι ίδιοι κανόνες να εφαρμόζονται τόσο στα προϊόντα και τις υπηρεσίες που πωλούνται με τον παραδοσιακό τρόπο (π.χ. μέσω υποκαταστημάτων) όσο και σε εκείνα που πωλούνται ψηφιακά, και τούτο για να διασφαλιστούν η καινοτομία και ίσοι όροι ανταγωνισμού. Δεύτερον, στην αναλογικότητα, ώστε οι κανόνες να είναι κατάλληλοι για διαφορετικά επιχειρηματικά μοντέλα, μεγέθη και δραστηριότητες των οντοτήτων που υπόκεινται σε ρύθμιση. Τρίτον, στη βελτίωση της ακεραιότητας, ούτως ώστε να διασφαλίζονται διαφάνεια, προστασία της ιδιωτικής ζωής και ασφάλεια για τους καταναλωτές.

Ως πρώτο βήμα, η Επιτροπή καλεί όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να ανταποκριθούν στη διαβούλευση σχετικά με τη χρηματοοικονομική τεχνολογία, που ξεκινάει παράλληλα με την συνδιάσκεψη #FinTechEU που διεξάγεται σήμερα στις Βρυξέλλες. Στόχος της διαβούλευσης είναι να συγκεντρώσουμε πληροφορίες από πρώτο χέρι σχετικά με τις επιπτώσεις των νέων τεχνολογιών στο σύνολο του χρηματοπιστωτικού τομέα. Αυτό θα μας βοηθήσει να αξιολογήσουμε κατά πόσον οι ρυθμιστικοί και εποπτικοί κανόνες της ΕΕ είναι επαρκείς και ποιες μελλοντικές δράσεις ίσως χρειάζονται.

Περισσότερα εδώ.