Επένδυση 100 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση 69 μικρών καινοτόμων επιχειρήσεων
8 Ιουνίου, 2017
Ευρωπαϊκή Εισαγγελία: Η Επιτροπή χαιρετίζει τη συμφωνία 20 κρατών μελών
8 Ιουνίου, 2017

Ολοκλήρωση της Ένωσης Κεφαλαιαγορών: Νέες πρωτοβουλίες με βάση την έως τώρα πρόοδο

Η Επιτροπή προέβη σήμερα σε περαιτέρω ενέργειες για την προώθηση της Ένωσης Κεφαλαιαγορών, καθοριστικής σημασίας έργο της Επιτροπής Γιούνκερ για την τόνωση της απασχόλησης και της ανάπτυξης στην Ευρώπη.

 Μετά από σχεδόν δύο έτη από την έναρξη του σχεδίου δράσης για την Ένωση Κεφαλαιαγορών, η Επιτροπή υποβάλλει σήμερα ορισμένες σημαντικές νέες πρωτοβουλίες, για να διασφαλίσει ότι το εν λόγω πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων παραμένει κατάλληλο για τον σκοπό που εξυπηρετεί.

Η Ένωση Κεφαλαιαγορών αποτελεί βασικό πυλώνα του επενδυτικού σχεδίου της Επιτροπής για την Ευρώπη, του επονομαζόμενου «Σχεδίου Γιούνκερ». Μέσα από ένα μείγμα κανονιστικών και μη κανονιστικών μεταρρυθμίσεων, το σχέδιο αυτό επιδιώκει να συνδέσει καλύτερα τις αποταμιεύσεις με τις επενδύσεις. Στόχος του είναι να ενισχύσει το ευρωπαϊκό χρηματοπιστωτικό σύστημα, με την παροχή εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης και περισσότερων ευκαιριών για τους καταναλωτές και τους θεσμικούς επενδυτές. Για τις επιχειρήσεις, ιδίως τις ΜΜΕ και τις νεοφυείς επιχειρήσεις, η Ένωση Κεφαλαιαγορών σημαίνει πρόσβαση σε περισσότερες ευκαιρίες χρηματοδότησης, όπως τα επιχειρηματικά κεφάλαια και το crowfunding. Η εκ βάθρων αναθεωρημένη Ένωση Κεφαλαιαγορών δίνει μεγάλη έμφαση στη βιώσιμη και στην πράσινη χρηματοδότηση: καθώς ο χρηματοπιστωτικός τομέας αρχίζει να βοηθά τους επενδυτές που έχουν επίγνωση της βιωσιμότητας να επιλέγουν τα κατάλληλα έργα και επιχειρήσεις, η Επιτροπή είναι αποφασισμένη να ηγηθεί των παγκόσμιων προσπαθειών για τη στήριξη των εν λόγω εξελίξεων.

Ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Βάλντις Ντομπρόβσκις, αρμόδιος για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και την Ένωση Κεφαλαιαγορών, δήλωσε τα εξής: «Η Ένωση Κεφαλαιαγορών παραμένει στο επίκεντρο των προσπαθειών μας για την τόνωση των ευρωπαϊκών επενδύσεων και τη δημιουργία θέσεων εργασίας και ανάπτυξης. Καθώς είμαστε αντιμέτωποι με την αναχώρηση του μεγαλύτερου χρηματοπιστωτικού κέντρου της ΕΕ, είμαστε αποφασισμένοι να εντείνουμε τις προσπάθειές μας για την περαιτέρω ενίσχυση και ενοποίηση των κεφαλαιαγορών της ΕΕ. Η παρούσα επανεξέταση καθιστά σαφές το μέγεθος της πρόκλησης, και υπολογίζουμε στην υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των κρατών μελών για να αντεπεξέλθουμε.»

Ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Γίρκι Κάταϊνεν, αρμόδιος για την απασχόληση, την ανάπτυξη και τις επενδύσεις, δήλωσε τα εξής: «Η Επιτροπή έχει εργαστεί σκληρά για να δοθεί αποφασιστική ώθηση στην Ένωση Κεφαλαιαγορών. Μέσα σε είκοσι μόλις μήνες, υλοποιήσαμε τα δύο τρίτα των αρχικών μας δεσμεύσεων και άλλες σημαντικές δράσεις βρίσκονται στο στάδιο της προετοιμασίας. Τώρα επεκτείνουμε το πεδίο κάλυψής μας ώστε να ανταποκριθούμε σε νέες προκλήσεις, όπως η χρηματοδότηση των βιώσιμων επενδύσεων και η αξιοποίηση του δυναμικού της χρηματοπιστωτικής τεχνολογίας (FinTech). Τα νέα μέτρα που παρουσιάζονται εδώ σήμερα ανανεώνουν και ενισχύουν τη δέσμευση της Επιτροπής και μας θέτουν σε μια μη αναστρέψιμη πορεία προς την Ένωση Κεφαλαιαγορών.»

Η ενδιάμεση επανεξέταση αναφέρεται στην ικανοποιητική πρόοδο που έχει σημειωθεί, μέχρι στιγμής, στην εφαρμογή του σχεδίου δράσης του 2015, με τα δύο τρίτα περίπου των 33 δράσεων να έχουν παραδοθεί μέσα σε είκοσι μήνες. Μόλις πρόσφατα, οι συν-νομοθέτες συμφώνησαν επί της αρχής σχετικά με δύο σημαντικές προτάσεις. Η δέσμη μέτρων για τις τιτλοποιήσεις θα απελευθερώσει πόρους στους ισολογισμούς των τραπεζών και θα δημιουργήσει πρόσθετη χρηματοδότηση για τα νοικοκυριά και τις ταχέως αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις. Η μεταρρύθμιση των ταμείων επιχειρηματικού κεφαλαίου θα διευκολύνει τις επενδύσεις στις μικρές και μεσαίες καινοτόμες επιχειρήσεις. Επιπλέον, πέρυσι συμφωνήσαμε σχετικά με το νέο καθεστώς για το ενημερωτικό δελτίο, που θα διευκολύνει την πρόσβαση στις δημόσιες αγορές, ιδίως για τις ΜΜΕ. Ωστόσο, για να επιτύχει η Ένωση Κεφαλαιαγορών, έχει πρωταρχική σημασία η πλήρης και σταθερή υποστήριξη από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τα κράτη μέλη και όλους τους παράγοντες της αγοράς.

Η ενδιάμεση επανεξέταση θέτει επίσης το χρονοδιάγραμμα για τις νέες δράσεις που θα ανακοινωθούν τους προσεχείς μήνες. Οι δράσεις αυτές θα περιλαμβάνουν ένα πανευρωπαϊκό ατομικό συνταξιοδοτικό προϊόν, που θα βοηθήσει τους πολίτες στη χρηματοδότηση της συνταξιοδότησής τους. Επιπλέον, η Επιτροπή θα συνεχίσει τις εργασίες της για την ενίσχυση του εποπτικού πλαισίου για ολοκληρωμένες κεφαλαιαγορές, την αύξηση της αναλογικότητας των κανόνων για εισηγμένες ΜΜΕ και επιχειρήσεις επενδύσεων, την αξιοποίηση του δυναμικού των εταιρειών χρηματοπιστωτικής τεχνολογίας και την προώθηση των βιώσιμων επενδύσεων.

Παράλληλα με την ενδιάμεση επανεξέταση της Ένωσης Κεφαλαιαγορών, η Επιτροπή δημοσιοποιεί επίσης μέτρα για την ενθάρρυνση των μακροπρόθεσμων επενδύσεων, μέσω της επανεξέτασης της προληπτικής βαθμονόμησης για τις επενδύσεις σε εταιρείες υποδομών. Προτείνουμε τη μείωση του ύψους των κεφαλαίων που πρέπει να διαθέτουν οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις, όταν επενδύουν σε εταιρείες υποδομών. Αυτές οι στοχευμένες αλλαγές στον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό «Φερεγγυότητα II» θα υποστηρίξουν τις περαιτέρω επενδύσεις σε υποδομές.

Η πρόταση λεπτομερώς

Η ενδιάμεση αναθεώρηση της Ένωσης Κεφαλαιαγορών προβλέπει εννέα νέες δράσεις προτεραιότητας:

1.    ενίσχυση των εξουσιών της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών, με σκοπό την προαγωγή της αποτελεσματικότητας της συνεπούς εποπτείας σε ολόκληρη την ΕΕ και εκτός αυτής·

2.    δημιουργία ενός πιο αναλογικού ρυθμιστικού περιβάλλοντος για την εισαγωγή των ΜΜΕ στις δημόσιες αγορές·

3.    επανεξέταση της μεταχείρισης προληπτικής εποπτείας των επιχειρήσεων επενδύσεων·

4.    αξιολόγηση των προοπτικών σχετικά με πλαίσιο της ΕΕ για την χορήγηση αδειών και διαβατηρίων για δραστηριότητες χρηματοπιστωτικής τεχνολογίας·

5.    υποβολή μέτρων για τη στήριξη των δευτερογενών αγορών για μη εξυπηρετούμενα δάνεια (ΜΕΔ) και εξέταση νομοθετικών πρωτοβουλιών για να ενισχυθεί η ικανότητα των ενέγγυων πιστωτών να ανακτούν αξία από εξασφαλισμένα δάνεια σε επιχειρήσεις και επιχειρηματίες·

6.    διασφάλιση της συνέχειας που θα δοθεί στις συστάσεις της ομάδας εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου για τη βιώσιμη χρηματοδότηση·

7.    διευκόλυνση της διασυνοριακής διανομής και εποπτείας των ΟΣΕΚΑ και των οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων (ΟΕΕ)·

8.    παροχή καθοδήγησης σχετικά με τους ισχύοντες κανόνες της ΕΕ για τη μεταχείριση των διασυνοριακών επενδύσεων στην ΕΕ, και ενός κατάλληλου πλαισίου για τον φιλικό διακανονισμό των διαφορών που αφορούν επενδύσεις·

9.    πρόταση συνολικής στρατηγικής της ΕΕ σχετικά με την εξέταση μέτρων για τη στήριξη της ανάπτυξης των τοπικών και περιφερειακών κεφαλαιαγορών.

Επιπλέον, η Επιτροπή θα προωθήσει μέτρα σχετικά με εκκρεμούσες δράσεις στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης του 2015. Ειδικότερα, η Επιτροπή θα προτείνει τα εξής:

1.    νομοθετική πρόταση για ένα πανευρωπαϊκό ατομικό συνταξιοδοτικό προϊόν, που θα βοηθήσει τους πολίτες στη χρηματοδότηση της συνταξιοδότησής τους.

2.    νομοθετική πρόταση για ένα ενωσιακό πλαίσιο σχετικά με τα καλυμμένα ομόλογα, το οποίο θα βοηθήσει τις τράπεζες να χρηματοδοτούν τις δανειοδοτικές δραστηριότητές τους·

3.    νομοθετική πρόταση σχετικά με τη νομοθεσία για τις κινητές αξίες, προκειμένου να αυξηθεί η ασφάλεια δικαίου σχετικά με την κυριότητα των κινητών αξιών στο διασυνοριακό πλαίσιο.

Περισσότερα εδώ.