Δημοσίευση της Ευρωπαϊκής Έκθεσης για τα Ναρκωτικά 2017
8 Ιουνίου, 2017
Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας: 5,5 δισ. ευρώ ετησίως για την ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων της Ευρώπης
8 Ιουνίου, 2017

Το μέλλον της αναπτυξιακής πολιτικής: Κοινή στρατηγική από την ΕΕ και τα κράτη μέλη

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της υπέγραψαν σήμερα σχέδιο στρατηγικής που σκιαγραφεί το μέλλον της ευρωπαϊκής αναπτυξιακής πολιτικής. Αυτή η «νέα Ευρωπαϊκή Κοινή Αντίληψη για την Ανάπτυξη» αντιπροσωπεύει ένα νέο συλλογικό όραμα και σχέδιο δράσης για την εξάλειψη της φτώχειας και την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης.

Η στρατηγική που χαράσσεται από κοινού με τη μορφή κοινής δήλωσης, υπεγράφη σήμερα κατά τη διάρκεια των ετήσιων διήμερων εκδηλώσεων των Ευρωπαϊκών Ημερών Ανάπτυξης, από τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κ. Antonio Tajani, τον Πρωθυπουργό της Μάλτας κ. Joseph Muscat, εξ ονόματος του Συμβουλίου και των κρατών μελών, τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Ζαν-Κλωντ Γιούνκερ και την Ύπατη Εκπρόσωπο/Αντιπρόεδρο, κ. Φεντερίκα Μογκερίνι.

Η νέα Ευρωπαϊκή Κοινή Αντίληψη για την Ανάπτυξη αποτελεί συνολικό κοινό πλαίσιο για την ευρωπαϊκή αναπτυξιακή συνεργασία. Για πρώτη φορά εφαρμόζεται πλήρως σε όλα τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε όλα τα κράτη μέλη τα οποία δεσμεύονται να ενισχύσουν τη συνεργασία τους.

Η νέα Κοινή Αντίληψη επαναλαμβάνει με έμφαση ότι η εξάλειψη της φτώχειας παραμένει πρωταρχικός στόχος της ευρωπαϊκής αναπτυξιακής πολιτικής. Ενσωματώνει πλήρως την οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική διάσταση της βιώσιμης ανάπτυξης. Στο πλαίσιο αυτό, εναρμονίζει την ευρωπαϊκή αναπτυξιακή δράση με το Θεματολόγιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη με ορίζοντα το 2030 που αποτελεί επίσης μια οριζόντια διάσταση για τη συνολική στρατηγική της ΕΕ.

Οι ευρωπαίοι ηγέτες ανέλαβαν δεσμεύσεις σε τρεις τομείς:

  1. Αναγνωρίζουν την ισχυρή αλληλεξάρτηση μεταξύ των διαφόρων στοιχείων αυτής της δράσης. Η σχέση αυτή περιλαμβάνει την ανάπτυξη, την ειρήνη και την ασφάλεια, την ανθρωπιστική βοήθεια, τη μετανάστευση, το περιβάλλον και το κλίμα, καθώς και εγκάρσια στοιχεία όπως: νεότητα· ισότητα των φύλων· κινητικότητα και μετανάστευση· βιώσιμη ενέργεια και κλιματική αλλαγή· επενδύσεις και εμπόριο· χρηστή διακυβέρνηση, δημοκρατία, κράτος δικαίου και ανθρώπινα δικαιώματα·  καινοτόμος συνεργασία με πιο προηγμένες αναπτυσσόμενες χώρες· και κινητοποίηση και χρήση εγχώριων πόρων.
  2. Επιπλέον, η νέα Κοινή Αντίληψη υιοθετεί αφενός μεν ολοκληρωμένη προσέγγιση των μέσων υλοποίησης,συνδυάζοντας την παραδοσιακή αναπτυξιακή βοήθεια με άλλους πόρους, καθώς και ορθές πολιτικές, αφετέρου δε ενισχυμένη προσέγγιση της πολιτικής συνοχής, υπενθυμίζοντας ότι η αναπτυξιακή συνεργασία της ΕΕ πρέπει πάντα να εξετάζεται στο πλαίσιο των ιδίων προσπαθειών των χωρών εταίρων της Ευρώπης. Η Κοινή Αντίληψη παρέχει στην ΕΕ και τα κράτη μέλη της τη βάση για πιο καινοτόμο χρηματοδότηση της ανάπτυξης, με μόχλευση των επενδύσεων του ιδιωτικού τομέα και κινητοποίηση πρόσθετων εγχώριων αναπτυξιακών πόρων.
  3. Η ΕΕ και τα κράτη μέλη της θα δημιουργήσουν καλύτερα προσαρμοσμένες συμπράξεις με ευρύτερο φάσμα ενδιαφερόμενων φορέων, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνίας των πολιτών, και με χώρες εταίρους σε όλα τα στάδια ανάπτυξης. Θα βελτιώσουν περαιτέρω την επιτόπου υλοποίηση των έργων, χάρη στην καλύτερη μεταξύ τους συνεργασία και λαμβάνοντας υπόψη τα αντίστοιχα συγκριτικά πλεονεκτήματά τους.

Περισσότερα εδώ.