Νέοι ευρωπαϊκοί κανόνες διαφάνειας για ενδιάμεσους στον τομέα φορολογικού σχεδιασμού
29 Ιουνίου, 2017
Επίσκεψη της Επιτρόπου της ΕΕ κ. Corina CREŢU στην Ελλάδα (13-19/6/2017)
29 Ιουνίου, 2017

Καινοτομία στην ΕΕ: ανάγκη μεγαλύτερης προόδου

Οι περσινές επιδόσεις της ΕΕ όσον αφορά την καινοτομία συνέχισαν να βελτιώνονται παρά τη μάλλον άνιση πρόοδο που παρατηρήθηκε ανά την Ευρώπη.

Αυτό είναι ένα από τα κύρια πορίσματα του τελευταίου πίνακα αποτελεσμάτων για την καινοτομία που δημοσίευσε χθες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γενικότερα, βελτιώθηκαν οι επιδόσεις 15 χωρών ως προς την καινοτομία, έστω και αν υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ αυτών των κρατών μελών. Η Σουηδία παραμένει στην πρώτη θέση όσον αφορά την καινοτομία, ενώ η Λιθουανία, η Μάλτα, οι Κάτω Χώρες, η Αυστρία και το Ηνωμένο Βασίλειο αποτελούν τις χώρες με τον ταχύτερο ρυθμό ανάπτυξης της καινοτομίας.

Η Ελλάδα κατατάσσεται στην κατηγορία των μετρίως καινοτόμων χωρών, ενώ η επίδοση της χώρας έχει ανέβει κατά 0,7% σε σχέση με αυτή της ΕΕ το 2010. Μπορείτε να διαβάσετε την λεπτομερή έκθεση για την Ελλάδα εδώ:  http://ec.europa.eu/docsroom/documents/23922

Σε παγκόσμιο επίπεδο η ΕΕ πλησιάζει τον Καναδά και τις ΗΠΑ, αλλά η Νότια Κορέα και η Ιαπωνία προπορεύονται. Η Κίνα παρουσιάζει τη μεγαλύτερη αύξηση μεταξύ των ανταγωνιστών σε διεθνές επίπεδο.

Η κ. Ελζμπιέτα Μπιενκόβσκα, Επίτροπος αρμόδια για την εσωτερική αγορά, τη βιομηχανία, την επιχειρηματικότητα και τις ΜΜΕ, δήλωσε: «Η βιομηχανία της ΕΕ συνεχίζει να καινοτομεί, αλλά ακόμη υστερούμε σε σχέση με τους παγκόσμιους πρωτοπόρους στην καινοτομία. Εν μέσω της παγκοσμιοποίησης και των ραγδαίων τεχνολογικών μεταβολών, οι καινοτομίες διατηρούν κομβικό ρόλο για την ευημερία των πολιτών μας και την ευρύτερη ευρωπαϊκή οικονομία. Η πρωτοβουλία για τις νεοφυείς και τις αναπτυσσόμενες νέες επιχειρήσεις, καθώς και η ατζέντα νέων δεξιοτήτων, που παρουσίασε η Επιτροπή, αποσκοπούν στην περαιτέρω βελτίωση του οικοσυστήματος για την άνθηση της καινοτομίας.»

Ο κ. Κάρλος Μοέδας, Επίτροπος αρμόδιος για την έρευνα, την επιστήμη και την καινοτομία, δήλωσε: «Ο πίνακας αποτελεσμάτων δείχνει ότι πολλά μπορούν ακόμη να γίνουν για να βελτιστοποιηθούν οι επιδόσεις έρευνας και καινοτομίας. Γι’ αυτόν τον λόγο ενισχύουμε τη στήριξη προς όσους πραγματοποιούν ρηξικέλευθες καινοτομίες μέσω του πιλοτικού Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας βάσει του προγράμματος-πλαισίου της ΕΕ “Ορίζοντας 2020” για την έρευνα και την καινοτομία.»

Ο πίνακας αποτελεσμάτων του 2017 για την καινοτομία, ο οποίος συνοδεύεται επίσης από τον πίνακα αποτελεσμάτων περιφερειακής καινοτομίας δείχνει τα εξής:

  • Η Σουηδία βρίσκεται για μια ακόμη φορά στην πρώτη θέση όσον αφορά την καινοτομία, ακολουθούμενη από τη Δανία, τη Φινλανδία, τις Κάτω Χώρες, το Ηνωμένο Βασίλειο —για πρώτη φορά πρωτοπόρος στην καινοτομία— και τη Γερμανία.
  • Σε επιλεγμένους τομείς καινοτομίας, την πρωτιά στην ΕΕ κατέχουν: η Δανία για τους ανθρώπινους πόρους και το φιλικό προς την καινοτομία περιβάλλον· το Λουξεμβούργο για τα ελκυστικά συστήματα έρευνας και στοιχεία διανοητικής ιδιοκτησίας· η Φινλανδία για τη χρηματοδότηση και στήριξη· η Γερμανία για τις επενδύσεις επιχειρήσεων· η Ιρλανδία για την καινοτομία στις ΜΜΕ και τον αντίκτυπο στην απασχόληση· το Βέλγιο για τις διασυνδέσεις και τη συνεργασία στον τομέα της καινοτομίας, το Ηνωμένο Βασίλειο για τα αποτελέσματα ως προς τις πωλήσεις.
  • Σύμφωνα με τον πίνακα αποτελεσμάτων περιφερειακής καινοτομίας υπάρχουν επίσης περιφερειακοί κόμβοι καινοτομίας στις μετρίως καινοτομικές χώρες: η Πράγα στην Τσεχική Δημοκρατία, η Μπρατισλάβα στη Σλοβακία και η Χώρα των Βάσκων στην Ισπανία.
  • Οι επιδόσεις στην καινοτομία παρουσίασαν τη μεγαλύτερη βελτίωση στις διεθνείς συνδημοσιεύσεις, στη διείσδυση της ευρυζωνικότητας, στον αριθμό των κατόχων πανεπιστημιακών και διδακτορικών τίτλων, καθώς και στην κατάρτιση στις ΤΠΕ.
  • Οι επενδύσεις από εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου και το μερίδιο των ΜΜΕ που εισάγουν καινοτομίες παρουσιάζουν δραστική μείωση.
  • Κατά την επόμενη διετία αναμένεται βελτίωση των επιδόσεων ως προς την καινοτομία κατά 2%.

Η έκδοση του πίνακα αποτελεσμάτων για το 2017 εφαρμόζει βελτιωμένη μεθοδολογία, χάρη στην οποία απεικονίζονται πληρέστερα οι επενδύσεις στις δεξιότητες, η ψηφιακή ετοιμότητα, η επιχειρηματικότητα και οι συμπράξεις καινοτομίας μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Για να είναι δυνατή η διαχρονική παρακολούθηση των επιδόσεων, η νέα μεθοδολογία εφαρμόστηκε και σε δεδομένα από προηγούμενα έτη (βλέπε σύγκριση στο παραπάνω διάγραμμα). Ο πίνακας αποτελεσμάτων περιλαμβάνει επίσης κατευθυντήριες γραμμές για τη βελτίωση των αναλύσεων και των συγκρίσεων διαρθρωτικών διαφορών μεταξύ χωρών και περιφερειών.

Περισσότερα εδώ.