Πρόστιμο 2,42 δισ. ευρώ στην Google από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
29 Ιουνίου, 2017
Δράση της ΕΕ κατά των εμπορικών & επενδυτικών φραγμών
29 Ιουνίου, 2017

Νέοι κανόνες για τη διευκόλυνση των διασυνοριακών διαδικασιών αφερεγγυότητας

Στις 26/6, οι νέοι κανόνες για τις διασυνοριακές διαδικασίες αφερεγγυότητας, τους οποίους πρότεινε η Επιτροπή το 2012 και εγκρίθηκαν από τους νομοθέτες της ΕΕ το 2015, θα αρχίσουν να ισχύουν σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι νέοι κανόνες αποσκοπούν στη διευκόλυνση της είσπραξης των οφειλών στις διασυνοριακές διαδικασίες αφερεγγυότητας. Θα καταστήσουν ευκολότερη τόσο την αναδιάρθρωση των επιχειρήσεων όσο και την ανάκτηση από τους πιστωτές των χρημάτων τους, διασφαλίζοντας ότι οι συλλογικές διαδικασίες για τη διασυνοριακή είσπραξη οφειλών θα είναι αποτελεσματικές και αποδοτικές. Ο κανονισμός εστιάζει στην επίλυση των συγκρούσεων διεθνούς δικαιοδοσίας και νόμων στις διασυνοριακές διαδικασίες αφερεγγυότητας. Επιπλέον, διασφαλίζει την αναγνώριση των δικαστικών αποφάσεων που αφορούν υποθέσεις αφερεγγυότητας σε ολόκληρη την ΕΕ.

Ο πρώτος Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Τίμερμανς, δήλωσε: «Σε μια πραγματική εσωτερική αγορά, οι επιχειρήσεις που έχουν ανάγκη αναδιάρθρωσης δεν θα πρέπει να παρεμποδίζονται από διαφωνίες ως προς το ποιοι εθνικοί κανόνες ισχύουν, ούτε θα πρέπει να αποτελούν τα εθνικά σύνορα εμπόδιο για να εισπράξουν οι πιστωτές τις απαιτήσεις τους. Οι νέοι αυτοί κανόνες θα υποστηρίζουν τις εταιρείες και τις επενδύσεις μέσω της αυξημένης ασφάλειας δικαίου. Θα χρειαστεί να προχωρήσουμε ακόμα περισσότερο και να εγκρίνουμε κοινούς ενωσιακούς κανόνες ώστε να διασφαλίζεται η έγκαιρη αναδιάρθρωση των εταιρειών, όπως έχει ήδη προταθεί από την Επιτροπή».

Η Επίτροπος Δικαιοσύνης, Καταναλωτών και Ισότητας των Φύλων, κ. Βιέρα Γιούροβα, δήλωσε: «Ο νέος κανονισμός περί αφερεγγυότητας θα διευκολύνει τις διασυνοριακές διαδικασίες αφερεγγυότητας εντός της ΕΕ και θα αποτρέπει τον “πτωχευτικό τουρισμό”. Με τους προτεινόμενους νέους κανόνες για την αναδιάρθρωση και την παροχή δεύτερης ευκαιρίας, το πλαίσιο για την αφερεγγυότητα θα άρει τα εμπόδια στις επενδύσεις και θα υποστηρίζει τους έντιμους επιχειρηματίες.»

Βασικά χαρακτηριστικά των νέων κανόνων

  • Ευρύτερο πεδίο εφαρμογής: Οι νέοι κανόνες εφαρμόζονται σε ευρύτερο φάσμα εθνικών διαδικασιών αναδιάρθρωσης. Κάποια σύγχρονα και αποδοτικά είδη εθνικών διαδικασιών αναδιάρθρωσης δεν καλύπτονταν από το παλιό κανονιστικό πλαίσιο, γεγονός που σήμαινε ότι δεν μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σε διασυνοριακές υποθέσεις. Πλέον, θα είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν οι σύγχρονες εθνικές διαδικασίες αναδιάρθρωσης για τη διάσωση επιχειρήσεων ή για την ανάκτηση χρημάτων από οφειλέτες σε άλλες χώρες της ΕΕ.
  • Μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου και διασφαλίσεις κατά του πτωχευτικού τουρισμού: Σε περίπτωση που ο οφειλέτης έχει μετεγκατασταθεί λίγο προτού υποβάλει αίτηση έναρξης διαδικασίας αφερεγγυότητας, το δικαστήριο θα πρέπει να εξετάσει προσεκτικά όλες τις περιστάσεις της υπόθεσης για να εξακριβώσει εάν η μετεγκατάσταση είναι πραγματική ή απλώς μεθόδευση για την εκμετάλλευση επιεικέστερων πτωχευτικών κανόνων. Δηλαδή, το δικαστήριο θα πρέπει να ελέγχει εάν ο οφειλέτης επιδίδεται σε «πτωχευτικό τουρισμό».
  • Αυξημένες πιθανότητες διάσωσης επιχειρήσεων: Με τους νέους κανόνες αποφεύγονται «δευτερεύουσες διαδικασίες» (δηλαδή, διαδικασίες που αρχίζουν με απόφαση δικαστηρίου σε χώρα της ΕΕ άλλη από αυτήν στην οποία βρίσκεται η καταστατική έδρα της εταιρείας). Με τον τρόπο αυτόν, θα καταστεί ευκολότερη η αναδιάρθρωση επιχειρήσεων σε διασυνοριακό πλαίσιο. Ταυτόχρονα, οι κανόνες περιλαμβάνουν εγγυήσεις για τη διασφάλιση των συμφερόντων των τοπικών πιστωτών.
  • Διαδικασίες αφερεγγυότητας μελών ομίλου: Οι νέοι κανόνες θεσπίζουν πλαίσιο για τις διαδικασίες αφερεγγυότητας που αφορούν μέλη ομίλου εταιρειών. Οι κανόνες αυτοί θα ενισχύσουν την αποδοτικότητα των διαδικασιών αφερεγγυότητας που αφορούν διαφορετικά μέλη ομίλου εταιρειών, η βελτίωση δε αυτή της αποδοτικότητας των διαδικασιών θα αυξάνει, με τη σειρά της, τις πιθανότητες διάσωσης του ομίλου στο σύνολό του.
  • Διασύνδεση των μητρώων αφερεγγυότητας: Έως το καλοκαίρι του 2019 θα υπάρξει πανευρωπαϊκή διασύνδεση των εθνικών ηλεκτρονικών μητρώων αφερεγγυότητας. Με τον τρόπο αυτόν, θα διευκολυνθεί η απόκτηση πληροφοριών σχετικά με διαδικασίες αφερεγγυότητας σε άλλες χώρες της ΕΕ.

Περισσότερα εδώ.