Θετικές τάσεις στην απασχόληση αλλά και μεγάλη επιβάρυνση για τους νέους δείχνουν τα νεότερα στοιχεία του 2017
25 Ιουλίου, 2017
Ανεξαρτησία της δικαιοσύνης στην Πολωνία: η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκφράζει σοβαρή ανησυχία
25 Ιουλίου, 2017

Στήριξη των περιφερειών στη διαμόρφωση ανθεκτικών οικονομιών στην εποχή της παγκοσμιοποίησης

Η παγκοσμιοποίηση έχει αποφέρει τεράστια οφέλη στις λιγότερο ανεπτυγμένες οικονομίες του κόσμου και πολλές ευκαιρίες για τους Ευρωπαίους· ωστόσο ενώ τα οφέλη της είναι ευρύτατα διαδεδομένα, το κόστος της συχνά είναι άνισα κατανεμημένο, όπως επισημαίνεται στο έγγραφο προβληματισμού της Επιτροπής σχετικά με την τιθάσευση της παγκοσμιοποίησης.

18/07/2017

Για να καταφέρει να ανταποκριθεί στην πρόκληση του οικονομικού εκσυγχρονισμού, η Ευρώπη πρέπει να ενδυναμώσει τις περιφέρειές της και να τις βοηθήσει να δημιουργήσουν αξία. Αυτό σημαίνει υιοθέτηση της καινοτομίας, ψηφιοποίηση, απεξάρτηση από τον άνθρακα και ανάπτυξη των ατομικών δεξιοτήτων.

Σήμερα η Επιτροπή προτείνει νέα σειρά δράσεων για να βοηθήσει περαιτέρω τις περιφέρειες της Ευρώπης να επενδύουν σε εξειδικευμένους τομείς με ανταγωνιστική ισχύ («έξυπνη εξειδίκευση») και να παράγουν την καινοτομία, την ανθεκτικότητα και την ανάπτυξη που χρειάζονται. (Ενημερωτικό δελτίο για την έξυπνη εξειδίκευση στην Ελλάδα διατίθεται εδώ)

Ο Αντιπρόεδρος κ. Γίρκι Κάταϊνεν, αρμόδιος για την απασχόληση, την ανάπτυξη, τις επενδύσεις και την ανταγωνιστικότητα, δήλωσε τα εξής: «Για να αξιοποιήσουμε τα οφέλη της παγκοσμιοποίησης θα πρέπει να δημιουργήσουμε ένα ευνοϊκό περιβάλλον, όπου να μπορούν να υλοποιηθούν οι εξελίξεις στο εμπόριο και στην τεχνολογία. Οι επενδυτικές στρατηγικές καινοτομίας τοπικής ιδιοκτησίας και με τοπική καθοδήγηση είναι ζωτικής σημασίας για την αντιμετώπιση αυτής της πρόκλησης και την ενδυνάμωση των περιφερειών μας».

Η Επίτροπος Περιφερειακής Πολιτικής, κ. Κορίνα Κρέτσου, δήλωσε: «Έχουμε μπει στην «παντοπική» εποχή (glocal-παγκόσμια/τοπική), όπως δήλωσε ο Πρόεδρος Γιούνκερ, κατά την οποία οι επιπτώσεις των παγκόσμιων προκλήσεων γίνονται πρώτα αισθητές σε τοπικό επίπεδο. Οι οικονομίες μας διέρχονται περίοδο ριζικών μεταβολών· δεν μπορούμε να αντιστρέψουμε την πορεία αυτή. Μπορούμε όμως να βοηθήσουμε τις περιφέρειές μας να εφοδιαστούν με τα σωστά εργαλεία για σταθερή και διαρκή ανάπτυξη – να τι θα πει έξυπνη εξειδίκευση».

Η προσέγγιση της έξυπνης εξειδίκευσης εγκαινιάστηκε το 2014 σε όλα τα προγράμματα περιφερειακής πολιτικής και απ’ ό,τι αποδεικνύεται αποδίδει. Η Επιτροπή προτίθεται να αξιοποιήσει την εν λόγω θετική εμπειρία με δύο πιλοτικά έργα:

  • Προσαρμοσμένη υποστήριξη για συγκεκριμένες προκλήσεις σε περιφέρειες αντιμέτωπες με τη βιομηχανική μετάβαση: ύστερα από αίτημά τους, ορισμένες περιφέρειες μπορούν να συνεργαστούν με ομάδες της Επιτροπής για να ενισχύσουν την ικανότητά τους στην καινοτομία, να εξαλείψουν τα εμπόδια για τις επενδύσεις, να εξοπλίσουν τους πολίτες με κατάλληλες δεξιότητες και να προετοιμαστούν για τη βιομηχανική και κοινωνική αλλαγή, με βάση τις στρατηγικές τους για έξυπνη εξειδίκευση.
  • Διαπεριφερειακές συμπράξεις καινοτομίας με την υποστήριξη των ταμείων της ΕΕ: ο σκοπός αυτού του πιλοτικού έργου, πηγή έμπνευσης του οποίου αποτελεί η επιτυχία τηςπρωτοβουλίας Vanguard, είναι να βρεθούν και να αναπτυχθούν διαπεριφερειακά έργα με δυνατότητα τραπεζικής χρηματοδότησης που να μπορούν να δημιουργήσουν ευρωπαϊκές αλυσίδες αξίας σε τομείς προτεραιότητας, όπως τα μαζικά δεδομένα, η βιοοικονομία, η αποδοτική χρήση των πόρων, η συνδεδεμένη κινητικότητα και η προηγμένη μεταποίηση.

Παράλληλα, η Επιτροπή θα εντείνει τις προσπάθειές της για να βοηθήσει τα κράτη μέλη να απομακρύνουν τα εναπομείναντα σημεία που παρακωλύουν την ανάπτυξη και να διαμορφώσουν περιβάλλοντα φιλικά προς τις επιχειρήσεις. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στην ποιότητα και διαφάνεια της δημόσιας έρευνας, στη συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων και πανεπιστημίων και στην ευθυγράμμιση των τοπικών βάσεων δεξιοτήτων με τις απαιτήσεις της αγοράς, με τη βοήθεια δομών στήριξης της Επιτροπής.

Η Επιτροπή θα αναζητήσει επίσης τρόπους για να διευκολύνει περαιτέρω συνέργειες και συνδυασμούς μεταξύ των διαφόρων, διαθέσιμων σήμερα, προγραμμάτων και μέσων της ΕΕ για την καινοτομία, την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα.

Επόμενα βήματα

Οι προσκλήσεις για εκδήλωση ενδιαφέροντος σχετικά με την πιλοτική δράση των περιφερειών που βρίσκονται στο στάδιο βιομηχανικής μετάβασης θα ξεκινήσουν το φθινόπωρο αυτού του έτους. Οι διαπεριφερειακές συμπράξεις θα συσταθούν κατά τη διάρκεια του 2017 και θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια του 2018.

Η μέχρι σήμερα αποκτηθείσα εμπειρία από τα τρέχοντα προγράμματα της πολιτικής συνοχής, μαζί με τις δράσεις και τις πολιτικές λύσεις που προτείνονται στην παρούσα ανακοίνωση, θα παράσχουν χρήσιμη βάση για την προετοιμασία του προσεχούς δημοσιονομικού πλαισίου, εντεταγμένη στον συνεχή προβληματισμό για το μέλλον των οικονομικών της ΕΕ.

Η Επιτροπή θα εξετάσει τη στενότερη διασύνδεση ανάμεσα στα υφιστάμενα μέσα της ΕΕ με κοινό στόχο την αντιμετώπιση των νέων βιομηχανικών προκλήσεων. Η έξυπνη εξειδίκευση θα μπορούσε να διευρυνθεί, ώστε να μετατραπεί σε ολοκληρωμένο εργαλείο που θα βοηθήσει όλες τις περιφέρειες να αξιοποιήσουν τις αλλαγές λόγω παγκοσμιοποίησης.

Περισσότερα εδώ.