Υποχρεωτικός ο νέος και καλύτερος έλεγχος των αυτοκινήτων από την 1η Σεπτεμβρίου
7 Σεπτεμβρίου, 2017
Νέοι μεταφραστές: δοκιμάστε τις ικανότητές σας στον ετήσιο διαγωνισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
7 Σεπτεμβρίου, 2017

Ένταξη των Ρομά: Ανάγκη βελτίωσης της πρόσβασης στην εκπαίδευση και στην απασχόληση

Στις 30/8 η Επιτροπή δημοσίευσε τα αποτελέσματα αξιολόγησης που εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τις εθνικές τους στρατηγικές για την ένταξη των Ρομά.

Η αξιολόγηση επισημαίνει τον τρόπο με τον οποίο εξελίχθηκε η κατάσταση των Ρομά από το 2011 και μετά. Συνολικά, η εικόνα βελτιώνεται με αργούς ρυθμούς, για παράδειγμα, υπάρχει πλέον μεγαλύτερη συμμετοχή των Ρομά στην προσχολική εκπαίδευση και μειώνεται το ποσοστό των ατόμων που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο. Από την άλλη πλευρά, από την αξιολόγηση προκύπτει επίσης ότι το 80 % των Ρομά εξακολουθούν να διατρέχουν τον κίνδυνο της φτώχειας· αν και το ποσοστό αυτό είναι χαμηλότερο σε σύγκριση με το 2011.

Ο πρώτος Αντιπρόεδρος της Επιτροπής, κ. Φρανς Τίμερμανς, δήλωσε σχετικά: «Η ΕΕ βασίζεται στις αξίες της ανεκτικότητας και της ισότητας. Είναι απαράδεκτο να υπάρχουν πολίτες της ΕΕ οι οποίοι στερούνται σήμερα αυτές τις αξίες. Τα κράτη μέλη πρέπει να επιταχύνουν τις προσπάθειές τους για τη βελτίωση της ένταξης των Ρομά, αν θέλουμε να βάλουμε τέλος στις προκαταλήψεις, στον διαχωρισμό και στη διακριτική μεταχείριση που συνεχίζουν να υφίστανται ακόμη και σήμερα οι Ρομά.»

Η Επίτροπος Δικαιοσύνης, Καταναλωτών και Ισότητας των Φύλων, κ. Βιέρα Γιούροβα, δήλωσε: «Με την υποστήριξη της Επιτροπής, οι κυβερνήσεις των χωρών της ΕΕ έχουν εφαρμόσει στρατηγικές ένταξης των Ρομά —αυτό είναι σημαντικό, αλλά είναι ένα πρώτο βήμα. Σήμερα ήρθε η ώρα τα κράτη μέλη να τις εφαρμόσουν για να αλλάξουν πραγματικά οι ζωές των ανθρώπων. Κανένας άλλος τομέας δεν είναι σημαντικότερος από την εκπαίδευση. Τα παιδιά των Ρομά θα πρέπει να έχουν ακριβώς την ίδια πρόσβαση στα σχολεία με τα άλλα παιδιά. Η εκπαίδευση είναι το κλειδί για την καλύτερη ένταξή τους στην κοινωνία και για να ανοίξουν οι πόρτες στις θέσεις απασχόλησης και στην καλύτερη ποιότητα ζωής για όλους.»

Το πλαίσιο της ΕΕ για τις εθνικές στρατηγικές ένταξης των Ρομά είχε ως αποτέλεσμα η ένταξη των Ρομά να αποκτήσει μεγαλύτερη βαρύτητα στην εθνική πολιτική ατζέντα και συνέβαλε στη συγκρότηση των αναγκαίων στόχων, της δομής, της χρηματοδότησης και παρακολούθησης προκειμένου να βελτιωθεί η ένταξη σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Ωστόσο, στους τομείς της εκπαίδευσης, της απασχόλησης, της υγείας και της στέγασης, οι βελτιώσεις είναι ανισοβαρείς και περιορισμένες, σύμφωνα με την αξιολόγηση:

 • < >: Περισσότερα παιδιά Ρομά παρακολουθούν προσχολική εκπαίδευση και αγωγή (53 % το 2016, έναντι 47 % το 2011) —με σημαντικότερες βελτιώσεις σε Ισπανία, Σλοβακία, Βουλγαρία, Ουγγαρία και Ρουμανία— και λιγότερα εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο (68 % το 2016, μείωση από 87 % το 2011). Τα εν λόγω αριθμητικά στοιχεία εξακολουθούν να είναι πολύ υψηλά και ο διαχωρισμός στην εκπαίδευση εξακολουθεί να αποτελεί πρόβλημα σε ορισμένες χώρες· πάνω από το 60 % των παιδιών Ρομά διαχωρίζονται από τα άλλα παιδιά σε Σλοβακία, Ουγγαρία και Βουλγαρία.< >: Το αυξανόμενο ποσοστό των νεαρών Ρομά που βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης (63 % το 2016, έναντι 56 % το 2011) αποτελεί μια ανησυχητική ένδειξη ότι η μετάβαση από την εκπαίδευση στην απασχόληση και σε άλλους τομείς δεν είναι αποτελεσματική. Το ποσοστό αυτό έχει πράγματι αυξηθεί σε Ισπανία, Σλοβακία, Ρουμανία, Τσεχική Δημοκρατία και Ουγγαρία.

  < >: Η έλλειψη βασικής ιατρικής ασφαλιστικής κάλυψης εξακολουθεί να είναι οξύτατη σε αρκετά κράτη μέλη. Για παράδειγμα, ο μισός πληθυσμός Ρομά δεν έχει πρόσβαση σε βασική ιατρική ασφαλιστική κάλυψη σε Βουλγαρία και Ρουμανία.

  < >: Η πρόσβαση των νοικοκυριών των Ρομά σε βασικές υπηρεσίες (τρεχούμενο νερό και ηλεκτρικό ρεύμα) βελτιώνεται, ιδίως σε Βουλγαρία, Ρουμανία, Σλοβακία και Τσεχική Δημοκρατία, αλλά οι Ρομά σε Πορτογαλία, Τσεχική Δημοκρατία και Ισπανία υφίστανται όλο και περισσότερες διακρίσεις όσον αφορά την πρόσβαση στη στέγαση, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνικής στέγασης.

  Το ποσοστό των ατόμων που αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας μεταξύ των Ρομά στην Ελλάδα παραμένει υψηλό και εξακολουθεί να αυξάνεται.

 • Η κατάσταση της απασχόλησης δεν βελτιώνεται.
 • Οι συστηματικές, μακροπρόθεσμες πολιτικές στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης, η παρακολούθηση και αξιολόγηση του αντικτύπου τους, ο αποτελεσματικός συντονισμός τους ανάμεσα σε εθνικό και τοπικό επίπεδο, η αποτελεσματική χρήση της διαθέσιμης χρηματοδότησης, η ενεργή συμμετοχή και ο εποικοδομητικός διάλογος με την κοινωνία των πολιτών των Ρομά αποτελούν ζητήματα καίριας σημασίας για να προχωρήσει η/ (για να σημειωθεί πρόοδος στη) διαδικασία ένταξης των Ρομά.

  Περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση στην Ελλάδα μπορείτε να βρείτε εδώ (στα αγγλικά):http://europa.eu/!ur73VU.

  Επόμενα βήματα

  Με βάση την αξιολόγηση που δημοσιεύτηκε σήμερα, η Επιτροπή θα καθορίσει τη στρατηγική για την ένταξη των Ρομά μετά το 2020, όπως ζητήθηκε από τα κράτη μέλη της ΕΕ.

  Επίσης, η Επιτροπή δρομολόγησε μια αξιολόγηση για την αποτελεσματικότητα, τη συνάφεια και την προστιθέμενη αξία του πλαισίου της ΕΕ για τις εθνικές στρατηγικές ένταξης των Ρομά. Όλοι οι πολίτες, οι οργανισμοί, οι φορείς και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να εκφράσουν τις απόψεις τους στο πλαίσιο τηςδημόσιας διαβούλευσης έως τις 25 Οκτωβρίου 2017.

Περισσότερα εδώ.