Ένωση Ασφάλειας: Νέα μέτρα για την καλύτερη προστασία των πολιτών της ΕΕ
18 Οκτωβρίου, 2017
Σεμινάρια – Εργαστήρια “Δημοσιογραφία Δεδομένων”
18 Οκτωβρίου, 2017

“Ασπίδα Προστασίας της ιδιωτικής ζωής ΕΕ-ΗΠΑ”: Ικανοποιητικός ο πρώτος χρόνος λειτουργίας – ανάγκη βελτίωσης

Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιεύει την πρώτη ετήσια έκθεσή της σχετικά με τη λειτουργία της “Ασπίδας Προστασίας  της ιδιωτικής ζωής ΕΕ-ΗΠΑ” (EUUS Privacy Schield), σκοπός της οποίας είναι η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα οποιουδήποτε ατόμου στην ΕΕ, όταν τα δεδομένα αυτά διαβιβάζονται σε εταιρείες στις ΗΠΑ για εμπορικούς σκοπούς.

Ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής, κ. Andrus Ansip, αρμόδιος για την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά, δήλωσε σχετικά: «η Επιτροπή υποστηρίζει σθεναρά τη ρύθμιση για την Ασπίδα Προστασίας της ιδιωτικής ζωής με τις ΗΠΑ. Οι σίγουρες και ασφαλείς διαβιβάσεις δεδομένων σε διεθνές επίπεδο είναι προς όφελος των πιστοποιημένων εταιρειών και των Ευρωπαίων καταναλωτών και επιχειρήσεων, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ΜΜΕ της ΕΕ. Η πρώτη ετήσια επανεξέταση αποδεικνύει τη δέσμευσή μας για τη δημιουργία ισχυρού συστήματος πιστοποίησης και εποπτείας.

Η Επίτροπος Δικαιοσύνης, Καταναλωτών και Ισότητας των Φύλων, κ. Věra Jourová, δήλωσε: «οι διατλαντικές διαβιβάσεις δεδομένων έχουν πολύ μεγάλη σημασία για την οικονομία μας, αλλά το θεμελιώδες δικαίωμα για την προστασία των δεδομένων πρέπει να διασφαλίζεται όταν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα αποστέλλονται εκτός ΕΕ. Από την πρώτη έκθεσή μας για την επανεξέταση προκύπτει ότι η Ασπίδα Προστασίας της ιδιωτικής ζωής λειτουργεί ικανοποιητικά, ωστόσο υπάρχουν ακόμη περιθώρια βελτίωσης της εφαρμογής της. Η Ασπίδα Προστασίας της ιδιωτικής ζωής δεν είναι ένα έγγραφο σε κάποιο συρτάρι. Είναι μια ζωντανή ρύθμιση την οποία τόσο η ΕΕ όσο και οι ΗΠΑ πρέπει να παρακολουθούν στενά για να εξασφαλίσουμε την τήρηση των υψηλών μας προτύπων για την προστασία των δεδομένων.

Όταν η Ασπίδα Προστασίας της ιδιωτικής ζωής τέθηκε σε εφαρμογή τον Αύγουστο του 2016, η Επιτροπή δεσμεύτηκε να επανεξετάζει τη ρύθμιση για την Ασπίδα Προστασίας της ιδιωτικής ζωής σε ετήσια βάση, ώστε να αξιολογεί αν εξακολουθεί να διασφαλίζει επαρκές επίπεδο προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η σημερινή έκθεση βασίζεται στις συνεδριάσεις με όλες τις αρμόδιες αρχές των ΗΠΑ που πραγματοποιήθηκαν στην Ουάσιγκτον στα μέσα Σεπτεμβρίου του 2017, καθώς και σε εισηγήσεις από ευρύ φάσμα ενδιαφερόμενων μερών (συμπεριλαμβανομένων εκθέσεων από εταιρείες και ΜΚΟ). Στη διαδικασία της επανεξέτασης συμμετείχαν και ανεξάρτητες αρχές προστασίας δεδομένων από κράτη μέλη της ΕΕ.

Γενικά, η έκθεση αποδεικνύει ότι η Ασπίδα Προστασίας της ιδιωτικής ζωής εξακολουθεί να διασφαλίζει επαρκές επίπεδο προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάζονται από την ΕΕ στις συμμετέχουσες εταιρείες στις ΗΠΑ. Οι αρχές των ΗΠΑ έχουν θέσει σε εφαρμογή τις απαραίτητες δομές και διαδικασίες για να εξασφαλίσουν τη σωστή λειτουργία της Ασπίδας Προστασίας της ιδιωτικής ζωής, όπως είναι οι νέες δυνατότητες έννομης προστασίας για τους πολίτες της ΕΕ. Η διαχείριση των καταγγελιών και οι διαδικασίες επιβολής της νομοθεσίας έχουν οργανωθεί και η συνεργασία με τις ευρωπαϊκές αρχές προστασίας των δεδομένων έχει ενισχυθεί. Η διαδικασία πιστοποίησης λειτουργεί ικανοποιητικά – περισσότερες από 2 400 εταιρείες έχουν πλέον πιστοποιηθεί από το Υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ. Όσον αφορά την πρόσβαση των δημόσιων αρχών των ΗΠΑ σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λόγους εθνικής ασφάλειας, εξακολουθούν να ισχύουν οι σχετικές διασφαλίσεις από την πλευρά των ΗΠΑ.

Συστάσεις για την περαιτέρω βελτίωση της λειτουργία της Ασπίδας Προστασίας της ιδιωτικής ζωής

Η έκθεση περιλαμβάνει μια σειρά από συστάσεις προκειμένου να διασφαλιστεί η συνέχιση της επιτυχημένης λειτουργίας της Ασπίδας Προστασίας της ιδιωτικής ζωής. Στις συστάσεις αυτές, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται και τα ακόλουθα:

  • Εντατικοποίηση της προενεργού και τακτικής παρακολούθησης εκ μέρους του Υπουργείου Εμπορίου των ΗΠΑ όσον αφορά τη συμμόρφωση των εταιρειών με τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τη ρύθμιση για την Ασπίδα Προστασίας της ιδιωτικής ζωής. Το Υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ θα πρέπει επίσης να διενεργεί τακτικές έρευνες σχετικά με εταιρείες οι οποίες προβάλλουν ψευδείς ισχυρισμούς για τη συμμετοχή τους στην Ασπίδα Προστασίας της ιδιωτικής ζωής.
  • Αύξηση της ευαισθητοποίησης των ιδιωτών στην ΕΕ σχετικά με τον τρόπο άσκησης των δικαιωμάτων τους στο πλαίσιο της Ασπίδας Προστασίας της ιδιωτικής ζωής, ιδίως σχετικά με τον τρόπο υποβολής καταγγελιών.
  • Στενότερη συνεργασία μεταξύ των φορέων επιβολής της νομοθεσίας για την προστασία της ιδιωτικής ζωής, δηλ. του Υπουργείου Εμπορίου των ΗΠΑ, της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Εμπορίου και των αρχών προστασίας των δεδομένων της ΕΕ, κυρίως με σκοπό την ανάπτυξη κατευθυντήριων γραμμών για τις εταιρείες και τις αρχές επιβολής της νομοθεσίας.
  • Κατοχύρωση της προστασίας των μη Αμερικανών που παρέχεται από την προεδρική οδηγία πολιτικής 28 (PPD-28), στο πλαίσιο της εν εξελίξει συζήτησης στις ΗΠΑ για την επανακύρωση και μεταρρύθμιση του τμήματος 702 του νόμου περί παρακολούθησης αλλοδαπών υπηρεσιών πληροφοριών (FISA).
  • Να οριστεί το συντομότερο δυνατόν ένας μόνιμος Διαμεσολαβητής της Ασπίδας Προστασίας της ιδιωτικής ζωής, καθώς και να πληρωθούν οι κενές θέσεις των μελών της Επιτροπής Εποπτείας της Ιδιωτικής Ζωής και των Ατομικών Ελευθεριών (PCLOB).

 

Επόμενα βήματα

Η έκθεση θα διαβιβαστεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο, στην ομάδα εργασίας του άρθρου 29 στην οποία εκπροσωπούνται οι αρχές προστασίας δεδομένων και στις αρχές των ΗΠΑ. Η Επιτροπή θα συνεργαστεί με τις αρχές των ΗΠΑ για την παρακολούθηση των συστάσεών της κατά τους προσεχείς μήνες. Η Επιτροπή θα συνεχίσει να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τη λειτουργία του πλαισίου της Ασπίδας Προστασίας της ιδιωτικής ζωής, καθώς και τη συμμόρφωση των αρχών των ΗΠΑ με τις δεσμεύσεις τους.

Περισσότερα εδώ.