Επενδυτικό Σχέδιο
4 Δεκεμβρίου, 2017
rescEU: Νέο Ευρωπαϊκό σύστημα για την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών
4 Δεκεμβρίου, 2017

Διάγνωση της Επιτροπής για την κατάσταση της υγείας στην ΕΕ

Για την Ελλάδα η έκθεση αναφέρει ότι “η κατάσταση της υγείας του ελληνικού πληθυσμού παρουσίασε συνεχή βελτίωση κατά τις τελευταίες δεκαετίες, αλλά θα περάσουν μερικά χρόνια έως ότου εκδηλωθούν οι πλήρεις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην κοινωνία και στην υγεία.

Μόνο αν μεριμνήσουμε για τον ανασχεδιασμό των συστημάτων υγείας μας, θα εξασφαλίσουμε ότι αυτά θα εξακολουθούν να ανταποκρίνονται στις ανάγκες μας και να παρέχουν περίθαλψη με επίκεντρο τον ασθενή. Αυτό υποστηρίζεται στα προφίλ υγείας των 28 κρατών μελών, που δημοσιεύονται σήμερα από την Επιτροπή, μαζί με τη συνοδευτική έκθεση. Οι εκθέσεις αναλύουν σε βάθος τα συστήματα υγείας των κρατών μελών της ΕΕ. Εξετάζουν την υγεία του πληθυσμού και σημαντικούς παράγοντες κινδύνου, καθώς και την αποτελεσματικότητα, την προσβασιμότητα και την ανθεκτικότητα των συστημάτων υγείας σε κάθε κράτος μέλος της ΕΕ. Οι εκθέσεις αντικατοπτρίζουν σαφώς τους κοινούς στόχους που επιδιώκουν όλα τα κράτη μέλη, και επισημαίνουν τους τομείς στους οποίους η Επιτροπή μπορεί ενδεχομένως να ενθαρρύνει την αμοιβαία μάθηση και την ανταλλαγή ορθών πρακτικών.

Για την Ελλάδα η έκθεση αναφέρει ότι “η κατάσταση της υγείας του ελληνικού πληθυσμού παρουσίασε συνεχή βελτίωση κατά τις τελευταίες δεκαετίες, αλλά θα περάσουν μερικά χρόνια έως ότου εκδηλωθούν οι πλήρεις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην κοινωνία και στην υγεία. Σημαντικές μεταβολές στο σύστημα υγείας έχουν συντελεστεί ως αποτέλεσμα του προγράμματος οικονομικής προσαρμογής της χώρας, αλλά, παρά τα σχέδια για μεταβίβαση περισσότερων αρμοδιοτήτων στις περιφερειακές υγειονομικές αρχές, το σύστημα υγείας χαρακτηρίζεται από μεγάλο βαθμό συγκέντρωσης”. Διαβάστε τη πλήρη ανάλυση για την Ελλάδα εδώ.

Ο κ. Βιτένις Αντρουκάιτις, Επίτροπος αρμόδιος για την υγεία και την ασφάλεια των τροφίμων, δήλωσε τα εξής: «Ενώ δαπανούμε το 80 % των προϋπολογισμών υγείας για τη θεραπεία των ασθενειών, αφιερώνουμε μόνο το 3 % για την πρόληψη. Είναι προφανές ότι αυτό δεν αρκεί. Χρειαζόμαστε μεγαλύτερη πρόσβαση στην πρωτοβάθμια περίθαλψη, ώστε οι μονάδες επειγόντων περιστατικών να μην αποτελούν την πρώτη επιλογή των πολιτών. Επίσης η προαγωγή της υγείας και η πρόληψη των ασθενειών πρέπει να κατοχυρωθούν σε όλους τους τομείς πολιτικής, προκειμένου να βελτιωθεί η υγεία των πολιτών και να μειωθεί η πίεση που ασκείται στα συστήματα υγείας. Ιδού μερικές μόνον από τις διαπιστώσεις της έκθεσης του 2017 για την κατάσταση της υγείας στην ΕΕ. Με την παροχή ολοκληρωμένων στοιχείων και πληροφοριών, επιδιώκουμε να στηρίξουμε τις εθνικές υγειονομικές αρχές στην προσπάθειά τους να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις και να προβούν στις κατάλληλες πολιτικές και επενδυτικές επιλογές. Ελπίζω ότι θα αξιοποιήσουν αυτές τις εκθέσεις.»

Η απουσία εξειδικευμένης και ολοκληρωμένης ανάλυσης είχε προ πολλού αναγνωριστεί ως μείζον εμπόδιο για τους αρμόδιους χάραξης πολιτικής στον τομέα της υγείας. Αυτόν τον μήνα η Επιτροπή, για να καλύψει το κενό γνώσεων, ολοκλήρωσε τον πρώτο διετή κύκλο για την κατάσταση της υγείας στην ΕΕ.

Κύριες διαπιστώσεις

Τα προφίλ υγείας ανά χώρα εκπονήθηκαν σε συνεργασία με τον ΟΟΣΑ(link is external) και το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για τις Πολιτικές και τα Συστήματα Υγείας(link is external). Στη συνοδευτική έκθεση διατυπώθηκαν πέντε οριζόντια συμπεράσματα:

  • Η προαγωγή της υγείας και η πρόληψη των ασθενειών οδηγούν σε αποτελεσματικότερο και αποδοτικότερο σύστημα υγείας. Δεν πρέπει να αντιμετωπιστούν μόνο οι ανισοβαρείς επενδύσεις στην πρόληψη, αλλά και οι κοινωνικές ανισότητες, όπως φαίνεται από τις διαφορές ως προς τον προσυμπτωματικό έλεγχο του καρκίνου ή τη σωματική άσκηση μεταξύ των ατόμων με υψηλότερο και χαμηλότερο εισόδημα και μορφωτικό επίπεδο.
  • Η ισχυρή πρωτοβάθμια περίθαλψη καθοδηγεί αποτελεσματικά τους ασθενείς μέσα στο σύστημα υγείας και συμβάλλει στην αποφυγή αλόγιστων δαπανών. Το 27 % των ασθενών απευθύνεται στις μονάδες επειγόντων περιστατικών λόγω ανεπαρκούς πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Μόνο 14 χώρες της ΕΕ απαιτούν παραπεμπτικό από την πρωτοβάθμια περίθαλψη για την επίσκεψη σε ειδικό ιατρό. Άλλες 9 χώρες παρέχουν οικονομικά κίνητρα για τα παραπεμπτικά.
  • Η ολοκληρωμένη περίθαλψη εξασφαλίζει ότι ο ασθενής λαμβάνει σφαιρική φροντίδα. Έτσι αποφεύγεται η κατάσταση που διαπιστώνουμε σήμερα σε όλες σχεδόν τις χώρες της ΕΕ, όπου η υγειονομική φροντίδα είναι κατακερματισμένη και οι ασθενείς αναγκάζονται να βρουν μόνοι τον δρόμο τους μέσα στον λαβύρινθο των υπηρεσιών φροντίδας.
  • Ο εκ των προτέρων σχεδιασμός και οι προβλέψεις όσον αφορά το εργατικό δυναμικό στον τομέα της υγείας καθιστούν τα συστήματα υγείας ανθεκτικά στις μελλοντικές εξελίξεις. Η ΕΕ έχει 18 εκατομμύρια επαγγελματίες του τομέα της υγείας ενώ 1,8 εκατομμύρια επιπλέον θέσεις εργασίας θα έχουν δημιουργηθεί έως το 2025. Οι υγειονομικές αρχές πρέπει να προετοιμάσουν το εργατικό δυναμικό τους για τις επικείμενες αλλαγές: τη γήρανση του πληθυσμού και την πολυνοσηρότητα, την ανάγκη συνετών πολιτικών όσον αφορά τις προσλήψεις, καθώς και τις νέες δεξιότητες και την τεχνολογική καινοτομία.
  • Οι ασθενείς πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο της επόμενης γενιάς καλύτερων δεδομένων υγείας για τη χάραξη πολιτικών και την κατάρτιση πρακτικών. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός του τομέα της υγείας και της περίθαλψης βοηθά στην αποτύπωση των πραγματικών αποτελεσμάτων και εμπειριών που έχουν σημασία για τους ασθενείς, κάτι που μπορεί, σε μεγάλο βαθμό, να ενισχύσει την αποτελεσματικότητα των συστημάτων υγείας.

Επόμενα βήματα

Μετά την παρουσίαση των εκθέσεων στα Υπουργεία Υγείας όλων των χωρών της ΕΕ, οι εθνικές αρχές θα μπορούν να τις εξετάσουν περαιτέρω με τους εμπειρογνώμονες του ΟΟΣΑ και του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για τις Πολιτικές και τα Συστήματα Υγείας. Οι εθελοντικές ανταλλαγές θα μπορούν να πραγματοποιούνται από τις αρχές του 2018 και θα βοηθήσουν τα υπουργεία να κατανοήσουν καλύτερα τις κύριες προκλήσεις και να εκπονήσουν τα κατάλληλα μέτρα πολιτικής.

Περισσότερα εδώ.