Κρατικές ενισχύσεις: Έγκριση έξι μηχανισμών ηλεκτρικής ενέργειας με σκοπό την κατοχύρωση της ασφάλειας του εφοδιασμού στο Βέλγιο, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ελλάδα, την Ιταλία και την Πολωνία
8 Φεβρουαρίου, 2018
Έκθεση της Επιτροπής: Η απασχόληση και η κοινωνική κατάσταση στην ΕΕ βελτιώνονται
13 Φεβρουαρίου, 2018

98,2 εκατ. EUR σε επενδύσεις σε 10 έργα για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών: ένα από αυτά βρίσκεται στην Ελλάδα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε επενδυτικό πακέτο ύψους 98,2 εκατ. EUR για τη στήριξη της μετάβασης της Ευρώπης προς μια κυκλική οικονομία με χαμηλές ανθρακούχες εκπομπές σύμφωνα με το νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα LIFE για το περιβάλλον και τη δράση για το κλίμα.

Η σημερινή δέσμη επενδύσεων θα συμβάλει στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των Ευρωπαίων πολιτών σε πέντε τομείς: φύσηύδατααέραςαπόβλητα και δράση για το κλίμα. Η χρηματοδότηση θα στηρίξει 10 έργα στο Βέλγιο, τη Δανία, τη Γαλλία, την Ελλάδα, τη Λιθουανία, τη Μάλτα, την Ισπανία και τη Σουηδία. Η χρηματοδότηση της ΕΕ θα κινητοποιήσει επενδύσεις που θα οδηγήσουν σε επιπλέον 2 δισ. EUR, καθώς τα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν άλλες πηγές χρηματοδότησης της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των γεωργικών, των διαρθρωτικών, των περιφερειακών και των ερευνητικών ταμείων, καθώς και εθνικούς πόρους και επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα.

Στην Ελλάδα θα χρηματοδοτηθεί  μια εκτεταμένη δράση για τη διαχείριση της φύσης (LIFE-IP 4NATURA), συνολικού προϋπολογισμού 17 εκατ. ευρώ. Υπάρχουν περισσότερες από 600 προστατευόμενες φυσικές περιοχές στην Ελλάδα, ωστόσο λιγότερο από το 2 % διαθέτουν σχέδιο διαχείρισης. Έχουν εγκριθεί σχέδια δράσης μόνο για τρία από τα προστατευόμενα είδη της χώρας. Αυτό το ευρύ σχέδιο θα διαμορφώσει και θα υλοποιήσει σχέδια διαχείρισης των περιοχών και σχέδια δράσης για είδη σε τέσσερις περιφέρειες. Θα αναπτύξει επίσης καινοτομίες όπως μια ολοκληρωμένη βάση δεδομένων για τους τόπους του δικτύου Natura 2000 και ένα εργαλείο που θα βοηθά τους χρήστες να απεικονίζουν υπηρεσίες οικοσυστήματος. Με τον τρόπο αυτό θα βελτιωθεί η ικανότητα των αρμόδιων αρχών για την αποτελεσματική διατήρηση της ελληνικής φύσης. Το έργο θα συμβάλει επίσης στην κινητοποίηση συμπληρωματικής χρηματοδότησης για την κατάρτιση πενταετούς σχεδίου δράσης για το σύνολο του δικτύου προστατευόμενων περιοχών στην Ελλάδα. Διαβάστε περισσότερες πληροφορίες για το έργο εδώ.

Ο κ. Karmenu Vella, Επίτροπος αρμόδιος για το Περιβάλλον, τις Θαλάσσιες Υποθέσεις και την Αλιεία, δήλωσε τα εξής: «Ένα ευρώ από το πρόγραμμα LIFE κινητοποιεί 20 ευρώ από άλλες πηγές χρηματοδότησης. Επιπροσθέτως της εκπληκτικής αυτής μόχλευσης, τα ολοκληρωμένα έργα του LIFE ανταποκρίνονται άμεσα στις ανησυχίες που εκφράζουν οι πολίτες σχετικά με την ποιότητα του αέρα και του νερού και τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.Δίνουν τη δυνατότητα στα κράτη μέλη να αποκτήσουν πρόσβαση σε πόρους με σκοπό τη συντονισμένη αντιμετώπιση ορισμένων από τις σημαντικότερες περιβαλλοντικές προκλήσεις του σήμερα, όπως η ατμοσφαιρική ρύπανση, η λειψυδρία, η κυκλική οικονομία ή η απώλεια της βιοποικιλότητας. Πρόκειται για εξαιρετικό παράδειγμα κονδυλίων της ΕΕ που κάνουν τη διαφορά στην πράξη.»

Ο κ. Miguel Arias Cañete, Επίτροπος αρμόδιος για τη Δράση για το Κλίμα και την Ενέργεια, δήλωσε τα εξής: «Τα νέα αυτά έργα θα αποτελέσουν καταλύτη για την περιφερειακή προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και για ενεργειακά αποδοτικές κατοικίες. Αποδεικνύουν ότι μια περιεκτική, ολοκληρωμένη και κλιματολογικά έξυπνη προσέγγιση της χρηματοδότησης μπορεί να απελευθερώσει περισσότερες επενδύσεις και να βελτιώσει τη ζωή των πολιτών σε όλη την ΕΕ.»

Στήριξη των κρατών μελών προς μια κυκλική οικονομία χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών

Ο συνολικός προϋπολογισμός και των 10 έργων ανέρχεται σε 182,2 εκατ. EUR, εκ των οποίων τα 98,2 εκατ. EUR προέρχονται από συγχρηματοδότηση από την ΕΕ.

Στον τομέα του περιβάλλοντος, ο συνολικός προϋπολογισμός των έργων αυτών ανέρχεται σε 152,7 εκατ. EUR, εκ των οποίων 80,2 εκατ. EUR προέρχονται από συγχρηματοδότηση της ΕΕ· σχεδιάζεται να χρησιμοποιηθούν επίσης περίπου 886 εκατ. EUR συμπληρωματικής χρηματοδότησης.

  • Φύση: 5 έργα στη Δανία, τη Γαλλία, την Ελλάδα, τη Λιθουανία και τη Σουηδία θα συμβάλουν στη διατήρηση της φύσης της Ευρώπης σε ευρύτερη κλίμακα. Για παράδειγμα, βελτιώνοντας την εφαρμογή σχεδίων διαχείρισης για τις προστατευόμενες περιοχές φυσικού κάλλους (Ελλάδα) ή παρέχοντας κίνητρα στους αγρότες να διαχειρίζονται τη γη τους με τρόπο περισσότερο φιλικό προς το περιβάλλον. Το συγκεκριμένο έργο στη Δανία θα βοηθήσει τους αγρότες να συγκομίζουν βιομάζα από φυσικές περιοχές, με την ανάπτυξη υψηλής αξίας προϊόντων ειδικών εφαρμογών τα οποία πωλούνται με πριμοδότηση ύψους τουλάχιστον 25 %.
  • Νερό: Έργα στη Μάλτα και την Ισπανία αντιμετωπίζουν τη λειψυδρία, προσφέροντας λύσεις για τη βιώσιμη διαχείριση των υδάτων, όπως η επένδυση στην επεξεργασία του νερού και την αύξηση της επαναχρησιμοποίησης του νερού.
  • Διαχείριση αποβλήτων: Ένα έργο στη Γαλλία έχει ως στόχο να βελτιώσει τη διαχείριση και την πρόληψη των αποβλήτων στην περιοχή Provence-Alpes-Côte d’Azur, συμβάλλοντας στη μετάβαση προς μια κυκλική οικονομία. Στόχος του έργου αυτού είναι να αυξηθεί κατά περίπου 30 % η ποσότητα των βιολογικών αποβλήτων που συλλέγονται και να μειωθεί σημαντικά η ποσότητα των αποβλήτων που καταλήγουν σε χώρους υγειονομικής ταφής.

Στον τομέα της δράσης για το κλίμαδύο έργα διαθέτουν προϋπολογισμό ύψους 29,4 εκατ. EUR, εκ των οποίων 17,9 εκατ. EUR προέρχονται από χρηματοδότηση από την ΕΕ. Θα έχουν επίσης πρόσβαση σε περισσότερα από 1,16 δισ. EUR συμπληρωματικής χρηματοδότησης για τη στήριξη των προτεραιοτήτων πολιτικής που εστιάζονται στην ενεργειακή απόδοση και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.

  • Ενεργειακή απόδοση: Ένα έργο στο Βέλγιο θα βοηθήσει την ανακαίνιση περισσότερων από 8500 κατοικιών, βελτιώνοντας την ενεργειακή απόδοσή τους, ενώ το έργο στην Ισπανία θα βοηθήσει την περιφέρεια της Ναβάρας να υλοποιήσει τους στόχους της για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή για το 2030.
  • Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή: Ένα έργο για την αντιμετώπιση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή στην περιοχή της Ναβάρας στην Ισπανία, για παράδειγμα μέσω της καθιέρωσης συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης για πλημμύρες ποταμών και καταστάσεις έκτακτης ανάγκης που αφορούν την επεξεργασία λυμάτων.

Περιγραφές και των 10 νέων ολοκληρωμένων έργων παρατίθενται στο παράρτημα του παρόντος δελτίου Τύπου.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.