98,2 εκατ. EUR σε επενδύσεις σε 10 έργα για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών: ένα από αυτά βρίσκεται στην Ελλάδα
9 Φεβρουαρίου, 2018
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου συμμετέχει στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Δανείων Erasmus+
13 Φεβρουαρίου, 2018

Έκθεση της Επιτροπής: Η απασχόληση και η κοινωνική κατάσταση στην ΕΕ βελτιώνονται

Dossier 10 : Les objectifs communs : ajuster les prestations et les cotisations de manire ˆ faire partager de faon ŽquilibrŽe les consŽquences financires du vieillissement entre les gŽnŽrations. ©CE / EC

Με την υποστήριξη μιας εύρωστης οικονομικής ανάπτυξης, η απασχόληση στην ΕΕ συνέχισε να αυξάνεται το τρίτο τρίμηνο του 2017 με γρηγορότερους ρυθμούς από ό,τι αναμενόταν, ενώ τα ποσοστά ανεργίας μειώθηκαν περισσότερο σύμφωνα με την τελευταία τριμηνιαία επισκόπηση για την απασχόληση και τις κοινωνικές εξελίξεις στην Ευρώπη.

Η κ. Μαριάν Τίσεν, Επίτροπος Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων, Δεξιοτήτων και Κινητικότητας του Εργατικού Δυναμικού, δήλωσε: «Η ανάπτυξη επανήλθε στην Ευρώπη. Η απασχόληση στην ΕΕ έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί ποτέ με περισσότερους από 236 εκατομμύρια ανθρώπους σε θέσεις εργασίας. Και η ανεργία μειώνεται με σταθερούς ρυθμούς. Πρέπει να αξιοποιήσουμε αυτή τη θετική οικονομική συγκυρία και να πραγματώσουμε τα νέα και αποτελεσματικότερα δικαιώματα των πολιτών που ορίζει ο ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων: δίκαιες συνθήκες εργασίας, ίση πρόσβαση στην αγορά εργασίας και αξιοπρεπή κοινωνική προστασία. Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή για να εξασφαλίσουμε ότι όλοι οι πολίτες και οι εργαζόμενοι μπορούν να ωφεληθούν από τούτες τις θετικές εξελίξεις στην αγορά εργασίας.»

Σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, η απασχόληση στην ΕΕ αυξήθηκε κατά 1,7%. Το ποσοστό αυτό αντιστοιχεί σε 4 εκατομμύρια εργαζομένους επιπλέον, εκ των οποίων 2,7 εκατομμύρια στην ευρωζώνη. Οι μόνιμες θέσεις εργασίας και η πλήρης απασχόληση ήταν οι βασικοί παράγοντες που συνέβαλαν στην αύξηση. Μεταξύ του τρίτου τριμήνου του 2016 και του 2017, ο αριθμός των εργαζομένων με μόνιμες συμβάσεις αυξήθηκε κατά 2,8 εκατομμύρια. Η αύξηση αυτή είναι τρεις φορές υψηλότερη από την αύξηση των συμβάσεων ορισμένου χρόνου (900.000). Ο αριθμός των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης αυξήθηκε κατά περίπου 3 εκατομμύρια, φτάνοντας τα 181 εκατομμύρια, ενώ οι εργαζόμενοι με μειωμένο ωράριο αυξήθηκαν κατά περίπου 300.000, φτάνοντας τα 42,7 εκατομμύρια.

Στην ΕΕ το ποσοστό απασχόλησης των ατόμων ηλικίας 20-64 ετών παρουσίασε σταθερή αύξηση τα τελευταία τρία χρόνια, φτάνοντας στο 72,3 % το τρίτο τρίμηνο του 2017, το οποίο είναι το υψηλότερο ποσοστό που έχει σημειωθεί ποτέ. Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ των κρατών μελών. Τα ποσοστά απασχόλησης σε εθνικό επίπεδο κυμάνθηκαν από 58 % στην Ελλάδα έως 82 % στη Σουηδία. Η έκθεση καταδεικνύει επίσης ότι η ανεργία στην ΕΕ πλησιάζει τα προ της κρίσης επίπεδα με σταθερό ρυθμό. Η ανεργία έχει υποχωρήσει περίπου κατά 8,6 εκατομμύρια άτομα μετά την κορύφωση που καταγράφηκε τον Απρίλιο του 2013 και ο αριθμός των ανέργων παρέμεινε κάτω από 18 εκατομμύρια τον Δεκέμβριο του 2017, το οποίο είναι το χαμηλότερο επίπεδο που έχει σημειωθεί από τον Νοέμβριο του 2008.

Στην τριμηνιαία επισκόπηση περαιτέρω στοιχεία σχετικά με την αγορά εργασίας επιβεβαιώνουν επίσης τη βελτίωση της οικονομίας της ΕΕ:

  • Η παραγωγικότητα της εργασίας στην ΕΕ βελτιώθηκε κατά 0,8 % σε σύγκριση με το τρίτο τρίμηνο του 2016. Η μεγαλύτερη αύξηση με διαφορά σημειώθηκε στη Λετονία, τη Λιθουανία, την Πολωνία και τη Ρουμανία (3 % ή περισσότερο σε ετήσια βάση).
  • Η οικονομική κατάσταση των ενωσιακών νοικοκυριών συνέχισε να βελτιώνεται με ποσοστό ανάπτυξης περίπου 1,5 % σε ετήσια βάση, κυρίως λόγω της αύξησης των εσόδων από την εργασία. Σχεδόν σε όλα τα κράτη μέλη συνεχίστηκε η αύξηση του εισοδήματος των νοικοκυριών κατά τη διάρκεια του έτους μέχρι το πρώτο εξάμηνο του 2017. Ωστόσο σε αρκετές χώρες, δηλαδή στην Κροατία, στην Ελλάδα, στην Ισπανία, στην Ιταλία, στην Πορτογαλία, καθώς και στις Κάτω Χώρες, το ακαθάριστο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών παρέμεινε κάτω από το επίπεδο του 2008.
  • Η ζήτηση εργασίας και η έλλειψη εργατικού δυναμικού συνέχισαν να αυξάνονται. Το συνολικό ποσοστό κενών θέσεων εργασίας [1] στην ΕΕ έφτασε το 2 % το τρίτο τρίμηνο του 2017. Το ποσοστό κενών θέσεων εργασίας ήταν υψηλότερο στις υπηρεσίες σε σύγκριση με τη βιομηχανία και τις κατασκευές. Η έλλειψη εργατικού δυναμικού [2] αυξήθηκε και η δραστηριότητα προσλήψεων[3] ανέκαμψε (αύξηση 3,7 % μέσα σε ένα έτος έως το δεύτερο τρίμηνο του 2017). Τα ποσοστά διαχωρισμού [4] ήταν πολύ χαμηλότερα σε σχέση με τα επίπεδα πριν από την κρίση, ενώ το ποσοστό εύρεσης εργασίας[5] έχει παρουσιάσει ταχεία ανάκαμψη τα τελευταία τρίμηνα και προσέγγισε τα επίπεδα πριν από την κρίση.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.