Επενδυτικό Σχέδιο για την Ευρώπη- Ραδιοφωνικό απόσπασμα 07-04-2017
20 Φεβρουαρίου, 2018
Ενίσχυση της ανώτατης διοίκησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής & αναδιοργάνωση του ιδιαίτερου γραφείου του Προέδρου Γιούνκερ
21 Φεβρουαρίου, 2018

InvestEU

Η ύψιστη προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι να επανέλθει η Ευρώπη σε τροχιά ανάπτυξης και να αυξηθούν οι θέσεις εργασίας χωρίς να δημιουργηθεί νέο χρέος.

Το Επενδυτικό Σχέδιο για την Ευρώπη έχει τρεις στόχους: την εξάλειψη των εμποδίων στις επενδύσεις, την προβολή και τεχνική υποστήριξη των επενδυτικών έργων και την αποτελεσματικότερη χρήση των χρηματοδοτικών πόρων. Ως εκ τούτου αποτελείται από τρεις πυλώνες

  • Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων ( ΕΤΣΕ )με αρχικό κεφάλαιο ύψους 21 δις. ευρώ, το οποίο παρέχει εγγύηση, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να επενδύσει σε περισσότερα μερικές φορές υψηλότερου κινδύνου έργα και να επενδύσει ταχύτερα από ότι χωρίς την εγγύηση.
  • Τον Ευρωπαϊκό Κόμβο Επενδυτικών Συμβουλών και την Ευρωπαϊκή Πύλη Επενδυτικών Έργων , που παρέχουν τεχνική βοήθεια και αυξάνουν την προβολή επενδυτικών ευκαιριών.
  • Τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος με την εξάλειψη των κανονιστικών φραγμών στις επενδύσεις τόσο σε εθνικό όσο και σε ενωσιακό επίπεδο.

2021-2027

Στις 12 Δεκεμβρίου 2017, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη συμφώνησαν επί του κανονισμού για την ενίσχυση του ΕΤΣΕ και την επέκταση του επενδυτικού στόχου σε 500 δισ. ευρώ έως τα τέλη του 2020. Ο κανονισμός ΕΤΣΕ 2.0 άρχισε να ισχύει στις 30 Δεκεμβρίου 2017.

Για τον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027, η Επιτροπή προτείνει να δημιουργηθεί το πρόγραμμα InvestEU, προκειμένου η χρηματοδότηση από τον προϋπολογισμό της ΕΕ με τη μορφή δανείων και εγγυήσεων να υπαχθεί σε κοινό πλαίσιο.

Η Επιτροπή προτείνει να διατεθεί κονδύλιο ύψους 15,2 δισ. ευρώ για το Ταμείο InvestEU

Με τη συγκέντρωση ιδιωτικών και δημόσιων επενδύσεων, η Επιτροπή αναμένει ότι το Ταμείο InvestEU θα προσελκύσει πάνω από 650 δισ. ευρώ πρόσθετων επενδύσεων σε όλη την ΕΕ κατά την επταετή περίοδο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Ευρωπαϊκό  Επενδυτικό Σχέδιο   https://europa.eu/investeu/home_el

«Το επενδυτικό σχέδιο για την Ευρώπη αποδείχτηκε πετυχημένο όσον αφορά την κινητοποίηση ιδιωτικών επενδύσεων και τη δημιουργία θέσεων εργασίας στην Ευρώπη. Έχει ήδη οδηγήσει σε επενδύσεις 290 περίπου δισ. ευρώ, οι οποίες δεν θα ήταν δυνατόν να πραγματοποιηθούν χωρίς αυτό, και παρείχε χρηματοδότηση σε 635.000 μικρές επιχειρήσεις. Με το πρόγραμμα InvestEU, παίρνουμε αυτό το επιτυχημένο μοντέλο και το επεκτείνουμε στα πολλά χρηματοδοτικά προγράμματα της ΕΕ που είναι διαθέσιμα. Απλουστεύουμε, πετυχαίνουμε περισσότερα αποτελέσματα με λιγότερα μέσα και δίνουμε μεγαλύτερη έμφαση στις κοινωνικές επενδύσειςΖαν –Κλοντ Γιούνκερ

Σοφία Σωτηρίου

Υπεύθυνη InvestEU –Europe Direct Βορείου Αιγαίου