Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την υποστήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ελλάδα
7 Μαρτίου, 2018
Χειμερινή δέσμη του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου: επισκόπηση της προόδου των κρατών μελών όσον αφορά τις οικονομικές και κοινωνικές προτεραιότητές τους
7 Μαρτίου, 2018

Προτεραιότητες για το Πρόγραμμα Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων 2018

Σήμερα, η Επιτροπή εξέδωσε το Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασίας του 2018 για τον καθορισμό των μέτρων στήριξης των μεταρρυθμίσεων που θα χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα Στήριξης Διαθρωτικών Μεταρρυθμίσεων (ΠΣΔΜ). Το 2018, το ΠΣΔΜ θα παράσχει τεχνική στήριξη σε 24 κράτη μέλη για την υλοποίηση περισσοτέρων από 140 έργων. Τα έργα αυτά θα υλοποιηθούν επιπλέον των 150 έργων που επελέγησαν το 2017.

Ο κ. Βάλντις Ντομπρόβσκις, Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Επίτροπος για το ευρώ και τον κοινωνικό διάλογο, καθώς και για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και την Ένωση Κεφαλαιαγορών, δήλωσε τα εξής: «Μολονότι η ευρωπαϊκή οικονομία έχει ενισχυθεί και βρίσκεται σε συνεχή πορεία ανάπτυξης, χρειάζονται περαιτέρω διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για να γίνουν οι οικονομίες μας σταθερότερες, χωρίς αποκλεισμούς, παραγωγικές και ανθεκτικές. Η σημερινή απόφαση θα μας δώσει τη δυνατότητα να συνεχίσουμε να στηρίζουμε τα κράτη μέλη της ΕΕ κατά την εκπόνηση, τον σχεδιασμό και την εφαρμογή διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που ενισχύουν την ανάπτυξη.»

Το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας του ΠΣΔΜ, αφενός, καθορίζει τις προτεραιότητες, τους στόχους και τα αναμενόμενα αποτελέσματα, και, αφετέρου, περιγράφει δράσεις που θα υλοποιηθούν μέσω του προγράμματος. Το 2018, θα παρασχεθεί, για παράδειγμα, τεχνική στήριξη στα κράτη μέλη για να μεταρρυθμίσουν τα δημοσιονομικά τους συστήματα, να εκσυγχρονίσουν τη δημόσια διοίκηση και να βελτιώσουν την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα των εθνικών δικαστικών συστημάτων, καθώς και για να καταπολεμήσουν την απάτη, τη διαφθορά και τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Θα διατεθεί περαιτέρω στήριξη για να βελτιωθούν η διαχείριση των φυσικών πόρων και η αποτελεσματική χρησιμοποίηση των πόρων, καθώς και για να υλοποιηθούν πρωτοβουλίες της Ενεργειακής Ένωσης. Πολλά κράτη μέλη θα επωφεληθούν επίσης από τη στήριξη για την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων στα συστήματα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και κοινωνικής πρόνοιας. Επίσης, θα παρασχεθεί συνδρομή στα κράτη μέλη όσον αφορά την ανάπτυξη των κεφαλαιαγορών, τις μεταρρυθμίσεις των πλαισίων για την αφερεγγυότητα και την ενίσχυση της ικανότητάς τους να αντιμετωπίζουν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια.

Φέτος, τα αιτήματα των κρατών μελών για τεχνική στήριξη υπερέβησαν κατά πέντε φορές το διαθέσιμο ποσό, ενώ ο αριθμός των κρατών μελών που θα επωφεληθεί από την τεχνική στήριξη στο πλαίσιο του ΠΣΔΜ έχει αυξηθεί σημαντικά σε σχέση με το 2017. Η Επιτροπή πρότεινε τον Δεκέμβριο να αυξηθεί η διαθέσιμη χρηματοδότηση για τις δραστηριότητες τεχνικής στήριξης ώστε να μπορέσει να κάνει δεκτά περισσότερα αιτήματα.

Η στήριξη που παρέχει η Επιτροπή για τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις συνδέεται στενά με το πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, δεδομένου ότι το ΠΣΔΜ αποσκοπεί επίσης να βελτιωθεί η εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων που επισημαίνονται στις ειδικές ανά χώρα συστάσεις και στις εκθέσεις ανά χώρα. Στις εκθέσεις ανά χώρα του 2018, που δημοσιεύονται σήμερα, περιγράφονται παραδείγματα τεχνικής στήριξης η οποία παρασχέθηκε το 2017 και προγενέστερα.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.