Δήλωση του Προέδρου κ. Ζαν-Κλωντ Γιούνκερ σχετικά με την κατάσταση στη Συρία, 14/4/2018
16 Απριλίου, 2018
Ένωση Ασφάλειας: Η Επιτροπή διευκολύνει την πρόσβαση σε ηλεκτρονικά αποδεικτικά στοιχεία.
18 Απριλίου, 2018

Δέσμη μέτρων για τη διεύρυνση: Η Επιτροπή δημοσιεύει τις εκθέσεις ανά χώρα για τους εταίρους των Δυτικών Βαλκανίων και την Τουρκία

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα την ετήσια δέσμη μέτρων της για τη διεύρυνση, η οποία περιλαμβάνει επτά επιμέρους εκθέσεις ανά χώρα, και —με βάση την πρόοδο που έχει σημειωθεί— συνέστησε την έναρξη διαπραγματεύσεων με την Αλβανία και την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας.

Στη δέσμη μέτρων για τη διεύρυνση αξιολογείται η εφαρμογή της πολιτικής διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με βάση καθορισμένα κριτήρια και δίκαιες και αυστηρές προϋποθέσεις. Καθεμία από τις επτά χώρες εταίρους —όλοι οι εταίροι των Δυτικών Βαλκανίων και η Τουρκία— αξιολογείται με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της. Μέσω της αξιολόγησης της προόδου που έχει σημειωθεί και του προσδιορισμού των ελλείψεων, παρέχονται κίνητρα και καθοδήγηση σε αυτές τις χώρες για να προβούν στις αναγκαίες φιλόδοξες μεταρρυθμίσεις. Για πρώτη φορά, μαζί με τη δέσμη μέτρων για τη διεύρυνση, η Επιτροπή δημοσίευσε επίσης τις ετήσιες αξιολογήσεις των προγραμμάτων οικονομικών μεταρρυθμίσεων για τα Δυτικά Βαλκάνια και την Τουρκία.

Η Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας και Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Φεντερίκα Μογκερίνιδήλωσε τα εξής: «Το σημερινό βήμα προόδου για την Αλβανία και την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας είναι ένα βήμα προόδου για ολόκληρη την περιοχή. Η στρατηγική εστίαση και η δέσμευσή μας έχουν ως αποτέλεσμα εξέλιξη στην πράξη και οφέλη για τους πληθυσμούς της περιοχής. Εντούτοις, το έργο που επιτελείται για την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων και τον εκσυγχρονισμό πρέπει να συνεχιστεί, καθώς εξυπηρετεί το συμφέρον των εταίρων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα μεταβώ στην περιοχή σήμερα ως απόδειξη της προσήλωσης και της δέσμευσης της ΕΕ. Είναι σημαντικό να αξιοποιήσουμε το θετικό κλίμα που έχει δημιουργηθεί, μεταξύ άλλων χάρη στη στρατηγική μας για τα Δυτικά Βαλκάνια, και να εξασφαλίσουμε ότι η πρόοδος όχι απλώς δεν είναι αναστρέψιμη, αλλά μάλιστα διατηρεί τη δυναμική ζωντανή.»

Ο αρμόδιος για την Ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας και τις διαπραγματεύσεις για τη διεύρυνση Επίτροπος κ. Γιοχάνες Χαν δήλωσε τα εξής: «Η πολιτική διεύρυνσης εξακολουθεί να αποτελεί κινητήρια δύναμη για την εφαρμογή μεταρρυθμίσεων στα Δυτικά Βαλκάνια. Συμβάλλει στον εκσυγχρονισμό των οικονομιών και των κοινωνιών της περιοχής, ενισχύοντας σταδιακά την ευημερία και τη σταθερότητά της, κάτι που είναι επίσης προς το συμφέρον της ΕΕ. Στις συστάσεις που εκδόθηκαν σήμερα για την Αλβανία και την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας αναγνωρίζουμε την πρόοδο που έχει σημειωθεί. Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα προόδου, αλλά είναι επίσης σαφές —και αυτό αφορά όλα τα Δυτικά Βαλκάνια— ότι στον δρόμο για την ΕΕ δεν επιτρέπονται παρακάμψεις. Εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές ελλείψεις. Χρειάζεται αποφασιστικότερη εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων, ιδίως στον τομέα του κράτους δικαίου, με βιώσιμα αποτελέσματα. Οι μεταρρυθμίσεις αυτές —για ένα αποτελεσματικό δικαστικό σύστημα, αποτελεσματική καταπολέμηση της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος, αποτελεσματική δημόσια διοίκηση και ισχυρότερη οικονομία— δεν είναι μεταρρυθμίσεις «για τις Βρυξέλλες»: θα ωφελήσουν άμεσα την περιοχή και τους πολίτες της, αλλά και την Ευρώπη συνολικά.»

Ο Επίτροπος κ. Χαν πρόσθεσε: «Η Τουρκία εξακολουθεί να απομακρύνεται ουσιαστικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μολονότι αναγνωρίσαμε εξ αρχής την ανάγκη της Τουρκίας να λάβει άμεσα και αναλογικά μέτρα μετά την απόπειρα πραξικοπήματος του 2016, τα μέτρα που έχουν ληφθεί, μεταξύ άλλων στον τομέα της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης, έχουν οδηγήσει τη χώρα σε ακόμη μεγαλύτερη οπισθοδρόμηση στους τομείς του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Καλούμε την Τουρκία να αντιστρέψει επειγόντως αυτή την αρνητική τάση, προς το δικό της συμφέρον.»

Για να γίνει η προοπτική προσχώρησης πραγματικότητα, οι ενδιαφερόμενες χώρες πρέπει να δώσουν προτεραιότητα στις μεταρρυθμίσεις στους θεμελιώδεις τομείς του κράτους δικαίου, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των δημοκρατικών θεσμών και της μεταρρύθμισης της δημόσιας διοίκησης, καθώς και στην οικονομική ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα. Σε όλους αυτούς τους τομείς εξακολουθούν να υφίστανται διαρθρωτικά προβλήματα. Οι χώρες πρέπει να μεριμνήσουν για την κατάλληλη εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων και να αποδείξουν την επίτευξη συγκεκριμένων αποτελεσμάτων. Η Επιτροπή θα συνεχίσει να υποστηρίζει αυτές τις μεταρρυθμιστικές προσπάθειες μέσω της υποστήριξης των συναφών πολιτικών και εστιασμένης χρηματοδοτικής συνδρομής.

Προγράμματα οικονομικών μεταρρυθμίσεων

Οι ετήσιες αξιολογήσεις των προγραμμάτων οικονομικών μεταρρυθμίσεων [να προστεθεί ο σύνδεσμος προς το ενημερωτικό δελτίο] για τα Δυτικά Βαλκάνια και την Τουρκία καταδεικνύουν τη συνέχιση της οικονομικής ανάπτυξης, καθώς και τις προσπάθειες για την ενίσχυση της μακροοικονομικής και δημοσιονομικής σταθερότητας δεδομένων των υφιστάμενων αδυναμιών. Θα πρέπει να διατηρηθούν και να ενισχυθούν οι ορθές πολιτικές και να επιταχυνθούν οι μεταρρυθμίσεις με στόχο τη μείωση των συνεχιζόμενων μακροοικονομικών κινδύνων, την αποδέσμευση πόρων για τη βιώσιμη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη, καθώς και την επιτάχυνση της σύγκλισης με την ΕΕ.

Τα προγράμματα οικονομικών μεταρρυθμίσεων διαδραματίζουν καίριο ρόλο στη βελτίωση του σχεδιασμού της οικονομικής πολιτικής και στην προώθηση μεταρρυθμίσεων που αποσκοπούν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και στη βελτίωση των συνθηκών για την επίτευξη χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης και τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Βοηθούν τις χώρες εταίρους να συμμορφωθούν με τα οικονομικά κριτήρια προσχώρησης και να προετοιμαστούν για τη συμμετοχή τους στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό της οικονομικής πολιτικής στην ΕΕ μετά την προσχώρησή τους. Για πρώτη φορά φέτος, οι δύο δέσμες μέτρων εκδίδονται ταυτόχρονα, υπογραμμίζοντας έτσι τη σημασία της καλής λειτουργίας της οικονομίας για την επίτευξη προόδου στην πορεία προς την ΕΕ.

 

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.