Ένωση Ασφάλειας: Πολιτική συμφωνία σχετικά με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών και Άδειας Ταξιδίου (ETIAS)
26 Απριλίου, 2018
ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
26 Απριλίου, 2018

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ

Το έργο «Μεταναστευτικό Δίκαιο & Δίκαιο Ιθαγένειας» αποτελεί μία αναλυτική ερμηνεία και παρουσίαση της νομοθεσίας που διέπει το καθεστώς των οικονομικών μεταναστών στην Ελλάδα. Το έργο αποτελείται από θεωρία, πλούσια σχολιασμένα διαγράμματα, πίνακες, νομολογία, παραδείγματα τα οποία στοχεύουν στην κατανόηση του νομοθετικού πλαισίου και στην πρακτική καθοδήγηση τόσο των νομικών όσο και των ενασχολούμενων γενικότερα με το μεταναστευτικό δίκαιο και το δίκαιο της ιθαγένειας.

Ο τόμος είναι χωρισμένος σε τέσσερα Μέρη:

1. Στη μετανάστευση η οποία περιλαμβάνει το νομοθετικό πλαίσιο που αφορά

  • στην ελεύθερη κυκλοφορία στην ελληνική επικράτεια των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους σύμφωνα με το ΠΔ 106/2007
  • στην είσοδο και διαμονή των υπηκόων τρίτων χωρών μελών οικογενειών έλληνα πολίτη
  • στην είσοδο, διαμονή και εργασία των υπηκόων τρίτων χωρών και των μελών της οικογενείας τους
  • στην επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών και στη διαδικασία της απέλασης

2. Στο ειδικό καθεστώς των ομογενών που αφορά

  • στους ομογενείς από την Αλβανία, την Τουρκία, την πρώην ΕΣΣΔ και τις λοιπές χώρες.

3. Στο δίκαιο της ιθαγένειας το οποίο αναφέρεται

  • στους τρόπους κτήσης της Ελληνικής ιθαγένειας
  • στην απώλεια της Ελληνικής ιθαγένειας

4. Στην δικαστική προστασία από τις δυσμενείς διοικητικές πράξεις.

Επίσης, είναι ενημερωμένο με όλες τις ισχύουσες νομοθετικές ρυθμίσεις, υπουργικές αποφάσεις και τις ερμηνευτικές διοικητικές εγκυκλίους. Συγκεκριμένα περιλαμβάνει τους νόμους 4251/2014 και 3284/2004 αναφορικά με την εισαγωγή του Κώδικα Μετανάστευσης και την κύρωση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, όπως τροποποιήθηκαν με το Ν 4332/2015 και έως τον Ν 4384/2016 και ισχύουν, τις διατάξεις για την είσοδο και διαμονή χωρίς τις νόμιμες διατυπώσεις σύμφωνα με το Ν 4375/2016 και την επιστροφή των πολιτών τρίτων χωρών και ανιθαγενών σύμφωνα το Ν 3907/2011, καθώς και τις ισχύουσες διατάξεις περί απέλασης του Ν 3386/2005, την ΚΥΑ 4000/3/10-πβ΄/2012 για την παραμονή και εργασία ομογενών από Αλβανία, όπως τροποποιήθηκε με την 4000/3/10-πγ΄/2015, την ΚΥΑ 4000/3/84/2014 για την παραμονή και εργασία ομογενών από την Τουρκία, το νόμο Ν 2790/2000 για τους ομογενείς από τις χώρες της πρώην ΕΣΣΔ και την ΚΥΑ 123/2016 για τους ομογενείς από τις λοιπές χώρες, την Ελληνοκαναδική Σύμβαση για την κινητικότητα των νέων (Ν 4091/2012),  καθώς και τον Κανονισμό (ΕΕ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2016 σχετικά με το καθεστώς διέλευσης προσώπων από τα σύνορα (Κώδικας Συνόρων Σένγκεν).

Η ακολουθητέα διαδικασία για την προστασία από τις δυσμενείς διοικητικές πράξεις που αφορούν στην είσοδο, διαμονή, εργασία, επιστροφή, απέλαση των υπηκόων τρίτων χώρων, καθώς και στην κτήση ή απώλεια της Ελληνικής ιθαγένειας παρατίθενται με εύχρηστο τρόπο και στοχεύουν στην ενημέρωση για τις απαραίτητες ενέργειες, που θα μπορούσαν να γίνουν από κάθε δικηγόρο που χειρίζεται στην πράξη ανάλογες υποθέσεις.

Τέλος, ξεχωριστή θέση στο βιβλίο κατέχουν τα υποδείγματα με σύντομες παρατηρήσεις για διάφορες διαδικασίες που άπτονται του θεματικού αντικειμένου του μεταναστευτικού δικαίου και του δικαίου της ιθαγένειας.

Φιλοδοξία του έργου είναι να αποτελέσει ένα ολοκληρωμένο βοήθημα για τον νομικό και τον ενασχολούμενο γενικότερα με το μεταναστευτικό δίκαιο και το δίκαιο της ιθαγένειας, καθόσον εμβαθύνει στη θεωρία και κατευθύνει στην πρακτική.

 

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.