Δήλωση των Ευρωπαϊκών Θεσμών περί επίτευξης συμφωνίας σε υπηρεσιακό επίπεδο με τις Ελληνικές αρχές
19 Μαΐου, 2018
Η Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της διότι δόθηκε το πράσινο φως για την έναρξη εμπορικών διαπραγματεύσεων με την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία
23 Μαΐου, 2018

Οικοδομώντας μια ισχυρότερη Ευρώπη: νέες πρωτοβουλίες για την περαιτέρω ενίσχυση του ρόλου των πολιτικών για τη νεολαία, την εκπαίδευση και τον πολιτισμό

Η Επιτροπή προωθεί το έργο για την οικοδόμηση Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης έως το 2025, την ενίσχυση της πολιτιστικής διάστασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την αύξηση της συμμετοχής των νέων με ένα νέο σύνολο μέτρων, συμπεριλαμβανομένων μια νέας στρατηγικής για τη νεολαία και μιας νέας ατζέντας για τον πολιτισμό.

Οι νέες πρωτοβουλίες στοχεύουν στην ενίσχυση της μαθησιακής κινητικότητας και των εκπαιδευτικών ευκαιριών στην ΕΕ, στην ενδυνάμωση των νέων, ιδίως με την ενθάρρυνση να συμμετάσχουν στον πολιτικό και δημοκρατικό βίο, και στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων του πολιτισμού για κοινωνική πρόοδο και οικονομική ανάπτυξη στην Ευρώπη.

Ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής και αρμόδιος για θέματα απασχόλησης, ανάπτυξης, επενδύσεων και ανταγωνιστικότητας, κ. Γίρκι Κάταϊνεν, δήλωσε: «Σήμερα κάνουμε περαιτέρω βήματα για την ενίσχυση των πολιτικών για τη νεολαία, τον πολιτισμό και την εκπαίδευση στην ΕΕ. Σε συνέχεια της περσινής συνεδρίασης των Ηγετών για την εκπαίδευση και τον πολιτισμό στο πλαίσιο της κοινωνικής συνόδου κορυφής του Γκέτεμποργκ και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Δεκεμβρίου, υποβάλαμε ταχέως ένα πρώτο σύνολο πρωτοβουλιών σχετικά με τις βασικές ικανότητες για τη διά βίου μάθηση, τις ψηφιακές δεξιότητες, καθώς και την προαγωγή των κοινών αξιών και της εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς. Το δεύτερο σύνολο πρωτοβουλιών που υποβάλλουμε σήμερα προχωράει ένα βήμα περαιτέρω, εστιάζοντας στη μαθησιακή κινητικότητα, τη νεολαία, την προσχολική εκπαίδευση και την εκμάθηση ξένων γλωσσών και πολιτισμών, τομείς που αποτελούν σημαντικές βάσεις για το μέλλον της Ευρώπης.»

Ο Eπίτροπος Εκπαίδευσης, Πολιτισμού, Νεολαίας και Αθλητισμού, κ. Τίμπορ Νάβρατσιτς, δήλωσε: «Η πολιτική για την εκπαίδευση, τον πολιτισμό και τη νεολαία έχει κεντρικό ρόλο στην οικοδόμηση μιας ανθεκτικής, ανταγωνιστικής και συνεκτικής Ευρώπης για το μέλλον.Παράλληλα με την πρώτη δέσμη προτάσεων που εγκρίθηκε τον Ιανουάριο, οι προτάσεις που υποβάλλουμε σήμερα δείχνουν ότι η Επιτροπή εργάζεται σκληρά για την επίτευξη μιας σειράς φιλόδοξων στόχων μαζί με τα κράτη μέλη. Οι ενέργειες αυτές θα βοηθήσουν να χαραχθεί ο δρόμος προς την κατεύθυνση του Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης με την παράλληλη ενίσχυση της ευρωπαϊκής ταυτότητας και την ενδυνάμωση των ατόμων, ιδίως των νέων.»

Μεγαλύτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον πολιτισμό σε επίπεδο ΕΕ, ώστε να επιτραπεί στους νέους να αναπτύξουν πλήρως τις δυνατότητές τους. Η επένδυση στις δεξιότητες, τις ικανότητες και τη γνώση αποτελεί γνώμονα για την καινοτομία, την ανταγωνιστικότητα και την ανθεκτικότητα. Οι πρωτοβουλίες που παρουσιάζονται σήμερα θα συμβάλουν ώστε να δοθούν στους νέους όλων των κοινωνικών στρωμάτων πιο ελπιδοφόρες προοπτικές και να τους βοηθήσουν να αναλάβουν έναν πιο ενεργό ρόλο στην κοινωνία.

Η Επιτροπή παρουσιάζει σήμερα μια δέσμη που περιλαμβάνει:

  • μια γενική ανακοίνωση με τίτλο «Οικοδομώντας μια ισχυρότερη Ευρώπη: ο ρόλος των πολιτικών για τη νεολαία, την εκπαίδευση και τον πολιτισμό», η οποία σκιαγραφεί τον τρόπο με τον οποίο η Επιτροπή προωθεί το θεματολόγιο του Γκέτεμποργκ και την εντολή του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου·
  • μια στρατηγική για τη νεολαία για την περίοδο 2019–2027 που στόχο έχει να ενδυναμώσει τους νέους της Ευρώπης και να τους δώσει ισχυρότερο ρόλο στη χάραξη πολιτικής της ΕΕ, γεγονός που αντανακλά τη σημασία που αποδίδει η Επιτροπή στην επένδυση στους νέους και το μέλλον τους·
  • προτάσεις συστάσεων του Συμβουλίου σχετικά με συστήματα προσχολικής εκπαίδευσης και φροντίδας υψηλής ποιότητας που θέτουν τα θεμέλια για τη μετέπειτα επιτυχία στη ζωή· σχετικά με την αυτόματη αμοιβαία αναγνώριση των διπλωμάτων και περιόδων σπουδών στο εξωτερικό για να διευκολυνθεί η μαθησιακή κινητικότητα στην Ευρώπη· και σχετικά με τη βελτίωση της διδασκαλίας και της εκμάθησης γλωσσών για να διασφαλιστεί ότι περισσότεροι νέοι αποκτούν ικανότητες σε ξένες γλώσσες·
  • μια νέα ατζέντα για τον πολιτισμό για την ευαισθητοποίηση σχετικά με την κοινή, ποικιλόμορφη κληρονομιά της Ευρώπης. Σκοπός της είναι να χρησιμοποιηθεί το πλήρες δυναμικό του πολιτισμού στην οικοδόμηση μιας πιο δίκαιης και χωρίς αποκλεισμούς Ένωσης, υποστηρίζοντας την καινοτομία, τη δημιουργικότητα, τη δημιουργία βιώσιμης απασχόλησης και ανάπτυξης και την ενίσχυση των εξωτερικών σχέσεων της ΕΕ.

Στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών που ανακοινώθηκαν σήμερα, συνεχίζονται οι εργασίες για άλλες πτυχές της ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης έως το 2025. Η γενική ανακοίνωση με τίτλο «Οικοδομώντας μια ισχυρότερη Ευρώπη» περιγράφει σχέδια για ένα ευρωπαϊκό φοιτητικό δελτίο που αποσκοπεί στην τόνωση της μαθησιακής κινητικότητας με τη μείωση του διοικητικού φόρτου και του κόστους για τους σπουδαστές και τα ιδρύματα εκπαίδευσης και κατάρτισης. Η Επιτροπή σχεδιάζει να το εφαρμόσει από το 2021 ως απτό σύμβολο ευρωπαϊκής φοιτητικής ταυτότητας.

Η ανακοίνωση υπογραμμίζει επίσης το έργο που ήδη πραγματοποιήθηκε με τα κράτη μέλη και τον τομέα της εκπαίδευσης για την ανάπτυξη ευρωπαϊκών πανεπιστημίων. Τα εν λόγω ευρωπαϊκά πανεπιστήμια που αποτελούνται από δίκτυα υφιστάμενων πανεπιστημίων εκ των κάτω προς τα άνω θα ενισχύσουν τη διασυνοριακή συνεργασία με την ανάπτυξη μακροπρόθεσμων θεσμικών στρατηγικών. Θα προωθήσουν δε την καινοτομία και την αριστεία, θα αυξήσουν την κινητικότητα των σπουδαστών και του διδακτικού προσωπικού και θα διευκολύνουν την εκμάθηση γλωσσών. Η ίδρυσή τους θα βοηθήσει επίσης την ευρωπαϊκή τριτοβάθμια εκπαίδευση να καταστεί πιο ανταγωνιστική. Η Επιτροπή σκοπεύει να δρομολογήσει πιλοτικά σχέδια το 2019 και το 2020 στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ πριν από την πλήρη ανάπτυξη της πρωτοβουλίας το 2021.

Θα αναπτυχθούν επίσης άλλες δράσεις για την υποστήριξη της διά βίου μάθησης και την προσέγγιση με γνώμονα την καινοτομία ως προς την εκπαίδευση και την κατάρτιση. Η Επιτροπή θα προτείνει, για παράδειγμα, την υποστήριξη της δημιουργίας κέντρων αριστείας επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης τα οποία θα προωθήσουν έναν ενεργητικό ρόλο για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση στην τοπική και περιφερειακή οικονομική ανάπτυξη.

Δημοσιεύονται επίσης σήμερα τα αρχικά αποτελέσματα έρευνας του Ευρωβαρόμετρου που αποκαλύπτει τις απόψεις των Ευρωπαίων όσον αφορά βασικές πρωτοβουλίες που έχουν στόχο την οικοδόμηση ενός Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης. Η έρευνα αυτή δείχνει ότι περισσότεροι από εννέα στους δέκα απαντήσαντες σε όλες τις χώρες πιστεύουν ότι θα ήταν χρήσιμο να δοθεί στους φοιτητές η ευκαιρία να συνεργάζονται με άτομα από άλλες χώρες σε καινοτόμα έργα στο πλαίσιο δικτύων ευρωπαϊκών πανεπιστημίων. Δείχνει επίσης ότι το 84 % των ερωτηθέντων νέων θα ήθελαν να βελτιώσουν τη γνώση μιας γλώσσας που έχουν ήδη μάθει και ότι το 77 % θα ήθελαν να μάθουν μια νέα γλώσσα.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.