Η Επιτροπή εκδίδει την έκθεση σύγκλισης 2018: εξέταση της προόδου των κρατών μελών για την υιοθέτηση του ευρώ
23 Μαΐου, 2018
Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 2018 – Εαρινή Δέσμη: Η Επιτροπή εκδίδει συστάσεις προς τα κράτη μέλη με στόχο να επιτευχθεί βιώσιμη, χωρίς αποκλεισμούς και μακροπρόθεσμη ανάπτυξη
24 Μαΐου, 2018

Η πολιτική συνοχής μετά το 2020: νέα πρωτοβουλία της Επιτροπής βοηθά κράτη μέλη και περιφέρειες να βελτιώσουν τον τρόπο διαχείρισης των κονδυλίων της Ε

Η Επιτροπή επέλεξε πέντε εθνικές και περιφερειακές αρχές στην Ελλάδα, την Πολωνία, την Ισπανία, την Κροατία και τη Βουλγαρία για να συμμετάσχουν σε μια νέα πιλοτική δράση με αντικείμενο τη χρηστή διακυβέρνηση και την οικοδόμηση διοικητικής ικανότητας.

 

Η δράση αφορά τα εξής 5 προγράμματα της πολιτικής συνοχής: το πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» στην Ελλάδα, το περιφερειακό πρόγραμμα για το βοεβοδάτο του Lubelskie στην Πολωνία, το περιφερειακό πρόγραμμα για την αυτόνομη κοινότητα της Εστρεμαδούρα στην Ισπανία, το πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και συνοχή» στην Κροατία και το πρόγραμμα «Περιφέρειες υπό ανάπτυξη» στη Βουλγαρία.

 

Η Eπίτροπος Περιφερειακής Πολιτικής, κα Κορίνα Κρέτσου, δήλωσε: «Για να αξιοποιηθεί πλήρως το δυναμικό των δημόσιων επενδύσεων να προάγουν την ανάπτυξη και την απασχόληση, οι ισχυροί θεσμοί και μια διοίκηση που λειτουργεί σωστά αποτελούν στοιχεία εξίσου σημαντικά με τα χρήματα. Στον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ, τα διδάγματα που θα αντλήσουμε απ’ αυτή την πιλοτική δράση θα συμβάλουν στη βελτίωση των αποτελεσμάτων και των επιδόσεων που θα επιτυγχάνονται μελλοντικά τόσο με τα κονδύλια της ΕΕ όσο και με τα εθνικά δημόσια κονδύλια.»

 

Με στόχο τη βελτίωση της διαχείρισης των χρηματοδοτούμενων από την ΕΕ προγραμμάτων κατά την περίοδο μετά το 2020, εμπειρογνώμονες από την Επιτροπή και τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) θα προσφέρουν εξατομικευμένη υποστήριξη. Οι εμπειρογνώμονες θα επικεντρωθούν στη δημιουργία των κατάλληλων οργανωτικών δομών και στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων που πρέπει να διαθέτει το προσωπικό. Επιπλέον, θα βοηθήσουν τις αρχές να συντονίζονται καλύτερα με τους άλλους φορείς που συμμετέχουν στην εφαρμογή των προγραμμάτων της πολιτικής συνοχής, όπως οι επιχειρήσεις και οι κοινωνικοί εταίροι, οι αναπτυξιακοί οργανισμοί και οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών.

 

Το πρώτο στάδιο της πιλοτικής δράσης, το οποίο θα διαρκέσει από το καλοκαίρι του 2018 έως τον Μάρτιο του 2019, θα έχει ως αντικείμενο την κατάρτιση χάρτη πορείας για την οικοδόμηση διοικητικής ικανότητας. Με την υποστήριξη των εμπειρογνωμόνων, οι αρχές θα σχεδιάσουν σειρά βελτιώσεων που θα πρέπει να επιτευχθούν σε τέσσερις τομείς: 1) οργανωτική δομή και διαφάνεια, 2) ανθρώπινοι πόροι, 3) εσωτερικές διαδικασίες, εργαλεία και συστήματα ΤΠΕ, και 4) χρηστή διακυβέρνηση, συμπεριλαμβανομένης της αλληλεπίδρασης με τους εξωτερικούς ενδιαφερόμενους φορείς.

 

Οι αρμόδιες για τα προγράμματα αρχές θα εφαρμόσουν τον χάρτη πορείας κατά το δεύτερο στάδιο της πιλοτικής δράσης, από το 2019 και μετά. Η Επιτροπή θα τις υποστηρίξει ενεργά, με περαιτέρω συμβουλευτική βοήθεια από εμπειρογνώμονες και εργαλεία, όπως το πλαίσιο ικανοτήτων και το μέσο δικτύωσης PEER 2 PEER.

 

900.000 EUR από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) έχουν δεσμευθεί για την ανάπτυξη του πρώτου σταδίου, των χαρτών πορείας στις πέντε χώρες. Ο προϋπολογισμός του δεύτερου σταδίου θα αποφασιστεί σε μεταγενέστερο χρόνο.

 

Επόμενα βήματα

 Η Επιτροπή θα αξιολογήσει τα αποτελέσματα της πιλοτικής δράσης μέχρι το τέλος του 2019. Τα συμπεράσματα που θα εξαχθούν θα χρησιμοποιηθούν για να εκπονηθούν κατευθυντήριες γραμμές για την ανάπτυξη της διοικητικής ικανότητας των αρχών που θα είναι αρμόδιες για τη διαχείριση των χρηματοδοτικών προγραμμάτων της ΕΕ κατά την επόμενη μακροπρόθεσμη περίοδο ενωσιακών χρηματοδοτήσεων.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.