Προϋπολογισμός της ΕΕ: Η Επιτροπή προτείνει το διπλασιασμό της χρηματοδότησης για το πρόγραμμα Erasmus
30 Μαΐου, 2018
Προϋπολογισμός της ΕΕ: Περιφερειακή ανάπτυξη και πολιτική συνοχής μετά το 2020
30 Μαΐου, 2018

Προϋπολογισμός της ΕΕ: 181 εκατ. EUR για την ενίσχυση της καταπολέμησης της απάτης εις βάρος του προϋπολογισμού της ΕΕ

Για τον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027, η Επιτροπή προτείνει να διατεθούν 181 εκατ. EUR προκειμένου να στηριχθούν οι προσπάθειες των κρατών μελών για την καταπολέμηση της απάτης, της διαφθοράς και άλλων παρατυπιών εις βάρος του προϋπολογισμού της ΕΕ.

Το νέο πρόγραμμα της ΕΕ για την καταπολέμηση της απάτης θα χρηματοδοτήσει στοχευμένη κατάρτιση και την ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των αρχών επιβολής της νομοθεσίας για την καταπολέμηση της απάτης σε ολόκληρη την Ευρώπη. Θα παράσχει επίσης στήριξη σε ερευνητικές δραστηριότητες μέσω της αγοράς τεχνικού εξοπλισμού που χρησιμοποιείται για την ανίχνευση και τη διερεύνηση της απάτης, και θα διευκολύνει την πρόσβαση σε ασφαλή συστήματα πληροφοριών.

«Το νέο πρόγραμμα της ΕΕ για την καταπολέμηση της απάτης θα συμβάλει ουσιαστικά στην ενίσχυση της καταπολέμησης της απάτης και της διαφθοράς εις βάρος του προϋπολογισμού της ΕΕ. Η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των αρχών επιβολής της νομοθεσίας των κρατών μελών και ο εξοπλισμός τους με τα πλέον σύγχρονα εργαλεία έρευνας μπορεί να είναι καθοριστικής σημασίας για τον εντοπισμό των διαπραττόντων απάτη, την καταπολέμηση των διακινητών ή την πρόληψη της διαφθοράς στις διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων »  δήλωσε ο Γκίντερ Χ. Έτινγκερ, Επίτροπος Προϋπολογισμού και Ανθρώπινων Πόρων.

Οι ειδικοί στόχοι του προγράμματος θα είναι τριών ειδών, όπως περιγράφεται κατωτέρω:

 graph

Το νέο πρόγραμμα θα αντικαταστήσει το πρόγραμμα Hercule III, το οποίο είχε ήδη θετικό αντίκτυπο στην καταπολέμηση της απάτης εις βάρος του προϋπολογισμού της ΕΕ σε εθνικό και τοπικό επίπεδο κατά τα τελευταία έτη. Παραδείγματα επιτυχημένων έργων αποτελούν η χρηματοδότηση εξοπλισμού ψηφιακής εγκληματολογικής έρευνας που αποδείχθηκε ουσιαστικής σημασίας και επέτρεψε στις γαλλικές τελωνειακές αρχές να παραμείνουν στην πρωτοπορία των τελωνειακών επιχειρήσεων με στόχο το λαθρεμπόριο και την αποφυγή καταβολής του ΦΠΑ το 2016, η χρηματοδότηση της εκπαίδευσης σκύλων ανιχνευτών που βοήθησαν τις ελληνικές τελωνειακές αρχές να κατασχέσουν 250 εκατομμύρια παράνομα τσιγάρα το 2016 και η ανάπτυξη προηγμένων εργαλείων ΤΠ που επέτρεψαν στις αρχές επιβολής της νομοθεσίας σε ολόκληρη την Ευρώπη να εντοπίσουν ανωμαλίες στις εμπορικές ροές και να αποκαλύψουν σοβαρές περιπτώσεις απάτης κατά την εισαγωγή που αφορούσαν κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και υποδήματα το 2017.

Τα κονδύλια που θα διατεθούν στο πλαίσιο του νέου προγράμματος της ΕΕ για την καταπολέμηση της απάτης θα χρηματοδοτήσουν παρόμοια έργα, καθώς και την κατάρτιση και συνέδρια εμπειρογνωμόνων που θα προωθήσουν την ανταλλαγή πληροφοριών και τη διακρατική συνεργασία. Το πρόγραμμα θα στηρίξει επίσης τις κοινές ερευνητικές προσπάθειες των τελωνειακών αρχών των κρατών μελών, δεδομένου ότι οι κοινές αυτές επιχειρήσεις είναι βασικές για την εξάρθρωση εγκληματικών δικτύων που δρουν σε διασυνοριακό επίπεδο. Το πρόγραμμα αναμένεται ότι θα αποφέρει σημαντική προστιθέμενη αξία, καθώς και ότι θα συμπληρώσει και θα στηρίξει τις προσπάθειες σε εθνικό επίπεδο για την καταπολέμηση της απάτης και της διαφθοράς.

 Περισσότερες πληροφορίες εδώ.