Προϋπολογισμός της ΕΕ: Η Επιτροπή προτείνει το πιο φιλόδοξο μέχρι σήμερα πρόγραμμα για την έρευνα και την καινοτομία
7 Ιουνίου, 2018
Εμπορική άμυνα της ΕΕ: ισχυρότεροι και αποτελεσματικότεροι κανόνες τίθενται σε ισχύ
7 Ιουνίου, 2018

Προϋπολογισμός της ΕΕ: νέο πρόγραμμα για την ενιαία αγορά με στόχο την ενδυνάμωση και την προστασία των Ευρωπαίων

Για τον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ 2021-2027, η Επιτροπή προτείνει ένα νέο, ειδικό πρόγραμμα ύψους 4 δισ. ευρώ που θα ενδυναμώνει και θα προστατεύει τους καταναλωτές, και θα παρέχει στις πολυάριθμες μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) της Ευρώπης τη δυνατότητα να επωφελούνται πλήρως από μια εύρυθμη ενιαία αγορά.

Το νέο πρόγραμμα θα ενισχύσει τη διακυβέρνηση της εσωτερικής αγοράς της ΕΕ. Θα στηρίξει επίσης την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας, ιδίως των ΜΜΕ, θα προαγάγει την υγεία των ανθρώπων, των ζώων και των φυτών, καθώς και την καλή μεταχείριση των ζώων, και θα θεσπίσει το πλαίσιο για τη χρηματοδότηση ευρωπαϊκών στατιστικών.

Η Ελζμπιέτα ΜπιενκόφσκαEπίτροπος αρμόδια για την Εσωτερική Αγορά, τη Βιομηχανία, την Επιχειρηματικότητα και τις ΜΜΕ, δήλωσε: «Η ενιαία αγορά αποτελεί την κινητήρια δύναμη της ΕΕ. Στα 25 χρόνια της ύπαρξής της, έχει αποφέρει τεράστια οφέλη στους πολίτες και τις επιχειρήσεις της ΕΕ. Για να συνεχίσει η ενιαία αγορά να ανταποκρίνεται στους στόχους για τους οποίους δημιουργήθηκε, θα πρέπει να την φροντίζουμε καταλλήλως. Σήμερα προτείνουμε ένα νέο πρόγραμμα που θα αυξήσει τον θετικό αντίκτυπό της στους Ευρωπαίους.»

Η Βιέρα ΓιούροβαEπίτροπος Δικαιοσύνης, Καταναλωτών και Ισότητας των Φύλων, πρόσθεσε: «Οφείλουμε να διασφαλίσουμε ότι οι καταναλωτές μπορούν να επωφελούνται πλήρως από τα δικαιώματά τους. Για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει, αφενός, να τους παρέχουμε πρακτικές συμβουλές για θέματα που τους αφορούν και, αφετέρου, να φροντίζουμε για την απομάκρυνση επικίνδυνων προϊόντων από την αγορά. Αυτό ακριβώς θα επιτύχει το νέο πρόγραμμα για την ενιαία αγορά. Επίσης, για πρώτη φορά θα στηρίξουμε οικονομικά τις διαδικασίες συλλογικής προσφυγής, όπως ανακοινώσαμε στη Νέα Συμφωνία για τους Καταναλωτές.»

Ο Eπίτροπος Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων Βιτένις Αντρουκάιτις, πρόσθεσε: «Χαίρομαι που ο πυλώνας για την ασφάλεια των τροφίμων είναι ένας από τους κυριότερους δικαιούχους του Νέου Προγράμματος για την Ενιαία Αγορά. Αυτό αποτελεί την αναγνώριση της σημασίας που έχει η διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς στον τομέα των προϊόντων διατροφής, μέσω της πρόληψης και, εφόσον είναι αναγκαίο, της καταπολέμησης των ζωικών και φυτικών ασθενειών, οι οποίες μπορεί να έχουν σοβαρές επιπτώσεις στη δημόσια υγεία και την οικονομία της ΕΕ. Με τον τρόπο αυτό έχουμε τη δυνατότητα να εντείνουμε τις προσπάθειές μας στους τομείς της καλής μεταχείρισης των ζώων, της σπατάλης τροφίμων και της καταπολέμησης της απάτης.»

Το νέο πρόγραμμα για την ενιαία αγορά θα στηρίξει:

  • Την προστασία και την ενδυνάμωση των καταναλωτών: το νέο πρόγραμμα για την ενιαία αγορά θα εγγυηθεί την επιβολή της εφαρμογής των δικαιωμάτων των καταναλωτών, θα διασφαλίσει υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών και ασφάλειας των προϊόντων και θα βοηθήσει τους καταναλωτές που αντιμετωπίζουν προβλήματα, για παράδειγμα, όταν πραγματοποιούν αγορές μέσω του διαδικτύου. Επίσης, θα διευκολύνει την πρόσβαση των καταναλωτών σε μέσα έννομης προστασίας, όπως προβλέπεται στη Νέα Συμφωνία για τους Καταναλωτές.
  • Την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, ιδίως των ΜΜΕ: με βάση την επιτυχία του τρέχοντος προγράμματος για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (COSME), η Επιτροπή προτείνει να αυξηθεί η στήριξη προς τις μικρές επιχειρήσεις ώστε να μπορούν να αναπτύσσονται και να επεκτείνονται εκτός των συνόρων.
  • Ένα υψηλό επίπεδο υγείας των ανθρώπων, των ζώων και των φυτών: οι πολίτες της ΕΕ θα συνεχίσουν να έχουν πρόσβαση σε ασφαλή και ποιοτικά τρόφιμα εντός της ολοκληρωμένης ευρωπαϊκής ενιαίας αγοράς. Χάρη στη χρηματοδότηση στο πλαίσιο του νέου προγράμματος, θα στηριχθεί η ασφαλής παραγωγή τροφίμων, η πρόληψη και η εξάλειψη ασθενειών των ζώων και επιβλαβών για τα φυτά οργανισμών, η βελτίωση της καλής μεταχείρισης των ζώων στην ΕΕ και άλλες δράσεις. Θα προωθηθεί επίσης η πρόσβαση των παραγωγών τροφίμων της ΕΕ στην αγορά, καθώς και η αύξηση των εξαγωγών σε τρίτες χώρες, και θα στηριχτεί ουσιαστικά η βιομηχανία γεωργικών ειδών διατροφής που αποτελεί κυρίαρχο τομέα της οικονομίας της ΕΕ.
  • Την αποτελεσματική εφαρμογή των κανόνων και πρώτης τάξης πρότυπα: το πρόγραμμα θα ενισχύσει τη συνεργασία των κρατών μελών τόσο μεταξύ τους όσο και με την Επιτροπή, ώστε να διασφαλιστεί η ορθή εφαρμογή και επιβολή των κανόνων της ΕΕ. Το πρόγραμμα θα στηρίξει επίσης τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης για την ανάπτυξη επικαιροποιημένων και μελλοντικά βιώσιμων προτύπων.
  • Έναν θεμιτό ανταγωνισμό στην ψηφιακή εποχή: το πρόγραμμα θα βοηθήσει την Επιτροπή να ενισχύσει περαιτέρω τα εργαλεία και την εμπειρογνωσία που χρησιμοποιεί στον τομέα της ΤΠ για την αποτελεσματική εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού στην ψηφιακή οικονομία (π.χ. για να ανταποκριθεί στις εξελίξεις της αγοράς, όπως η χρήση μαζικών δεδομένων και αλγορίθμων), καθώς και για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ της Επιτροπής και των αρχών και δικαστηρίων των κρατών μελών.
  • Ευρωπαϊκές στατιστικές υψηλής ποιότητας: το πρόγραμμα θα χρηματοδοτήσει εθνικές στατιστικές υπηρεσίες για την παραγωγή και δημοσιοποίηση ευρωπαϊκών στατιστικών που είναι απαραίτητες για τη λήψη αποφάσεων σε όλους τους τομείς πολιτικής.

 

Επόμενα στάδια

Μια ταχεία συμφωνία για τον συνολικό μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ και τις τομεακές προτάσεις είναι ζωτικής σημασίας προκειμένου η χρηματοδότηση από την ΕΕ να αρχίσει να αποφέρει απτά αποτελέσματα το συντομότερο δυνατόν. Καθυστερήσεις παρόμοιες με αυτές που σημειώθηκαν στην αρχή της τρέχουσας δημοσιονομικής περιόδου 2014-2020 θα μπορούσαν να μειώσουν τη χρηματοδοτική και τεχνική στήριξη προς τις ΜΜΕ, να διαταράξουν την εκτέλεση δράσεων για την εγγύηση της ασφάλειας των προϊόντων ή των τροφίμων και να παρεμποδίσουν την ανάπτυξη νέων προτύπων.

Η επίτευξη συμφωνίας το 2019 για τον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό θα συμβάλει στην απρόσκοπτη μετάβαση από τον τρέχοντα μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό (2014-2020) στον νέο, και θα εξασφαλίσει την προβλεψιμότητα και τη συνέχεια της χρηματοδότησης προς όφελος όλων.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.