Προϋπολογισμός της ΕΕ: 4,8 δισ. EUR για τη χρηματοδότηση της ασφάλειας για μια Ευρώπη που προστατεύει
13 Ιουνίου, 2018
Η Επιτροπή παρέχει υποστήριξη για επιπλέον 32 έργα μεταρρύθμισης στην Ελλάδα
13 Ιουνίου, 2018

Προϋπολογισμός της ΕΕ: Ενίσχυση του ρόλου της ΕΕ ως παρόχου ασφάλειας και άμυνας

Για τον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ (2021-2027), η Επιτροπή προτείνει να αυξηθεί η στρατηγική αυτονομία της ΕΕ, να ενισχυθεί η ικανότητα της ΕΕ να εξασφαλίζει την προστασία των πολιτών της και να καταστεί η ΕΕ ισχυρότερος διεθνής παράγοντας.

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας, με προϋπολογισμό 13 δισ. ευρώ, θα δώσει τη χρηματοδοτική ώθηση για διασυνοριακές επενδύσεις σε προηγμένες και πλήρως διαλειτουργικές τεχνολογίες και εξοπλισμό σε τομείς όπως το κρυπτογραφημένο λογισμικό και η τεχνολογία μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Επιπλέον, η Ύπατη Εκπρόσωπος, με την υποστήριξη της Επιτροπής, προτείνει σήμερα τον ευρωπαϊκό μηχανισμό για την ειρήνη —ένα νέο μέσο εκτός του μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού της ΕΕ το οποίο θα διαθέτει 10,5 δισ. ευρώ— που θα βελτιώσει την ικανότητα της ΕΕ να προλαμβάνει τις συγκρούσεις, να εδραιώνει την ειρήνη και να εγγυάται τη διεθνή ασφάλεια.

Η κ. Φεντερίκα Μογκερίνι, Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας και αντιπρόεδρος της Επιτροπής, δήλωσε τα εξής: «Τα τελευταία δύο χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση έλαβε μέτρα στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας που φάνταζαν αδιανόητα στο παρελθόν. Μπορούμε πλέον να στηρίξουμε την έρευνα και τη συνεργασία για να αναπτύξουμε αμυντικές ικανότητες. Λαμβάνουμε μέτρα τα οποία θα διευκολύνουν την ταχεία μετακίνηση δυνάμεων των κρατών μελών στην Ευρώπη. Επιπλέον, με τη στήριξη της Επιτροπής, προτείνω τη δημιουργία του ευρωπαϊκού μηχανισμού για την ειρήνη, ο οποίος θα βελτιώσει τη χρηματοδότηση των στρατιωτικών επιχειρήσεων της ΕΕ και τη στήριξή μας σε δράσεις που αναλαμβάνουν οι εταίροι μας».

Ο κ. Γίρκι Κάταϊνεν, αντιπρόεδρος αρμόδιος για την απασχόληση, την ανάπτυξη, τις επενδύσεις και την ανταγωνιστικότητα, δήλωσε τα εξής: «Αυτό που προτείνουμε θα βοηθήσει την ΕΕ να πάρει την τύχη της στα χέρια της. Αναλαμβάνουμε μεγαλύτερο ρόλο όσον αφορά την άμυνα και την προστασία των πολιτών μας. Για πρώτη φορά στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ένα τμήμα του προϋπολογισμού της διατίθεται για την πραγματοποίηση συλλογικών επενδύσεων με σκοπό την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και εξοπλισμού για την προστασία των πολιτών μας. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας είναι ένα πραγματικό ευρωπαϊκό εργαλείο που ενθαρρύνει τις κοινές επενδύσεις και ενισχύει τις προσπάθειες των κρατών μελών στον τομέα της άμυνας.»

Η κ. Ελζμπιέτα ΜπιενκόφσκαEπίτροπος αρμόδια για την εσωτερική αγορά, τη βιομηχανία, την επιχειρηματικότητα και τις ΜΜΕ, πρόσθεσε τα εξής: «Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας είναι ένα ρηξικέλευθο μέσο για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της άμυνας. Με βάση τις πρώτες πρωτοβουλίες που δοκιμάστηκαν την τελευταία διετία, κλιμακώνουμε πλέον τις προσπάθειές μας με τη δημιουργία ενός φιλόδοξου ευρωπαϊκού μέσου για τη στήριξη συνεργατικών έργων στον τομέα της άμυνας καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ανάπτυξής τους. Το Ταμείο αυτό, που θα έχει προϋπολογισμό 13 δισ. ευρώ, αποδεικνύει ότι η παρούσα Επιτροπή είναι αποφασισμένη να οικοδομήσει μια Ευρώπη που υπερασπίζεται και προστατεύει τους πολίτες της.»

 

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας

Το νέο Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας, με προϋπολογισμό ύψους 13 δισ. ευρώ, θα χορηγήσει 4,1 δισ. ευρώ για την άμεση χρηματοδότηση ανταγωνιστικών και συνεργατικών έργων έρευνας, ιδίως μέσω επιχορηγήσεων. Πέρα από τη φάση της έρευνας, θα διατεθούν 8,9 δισ. ευρώ για να συμπληρωθούν οι επενδύσεις των κρατών μελών, με τη συγχρηματοδότηση των δαπανών για την ανάπτυξη πρωτοτύπων και τις επακόλουθες απαιτήσεις πιστοποίησης και δοκιμών. Το Ταμείο θα φέρει την ΕΕ μεταξύ των κορυφαίων 4 επενδυτών στην έρευνα και την τεχνολογία στον τομέα της άμυνας στην Ευρώπη, και θα λειτουργήσει ως καταλύτης για τη διαμόρφωση καινοτόμου και ανταγωνιστικής βιομηχανικής και επιστημονικής βάσης.

Τα κύρια χαρακτηριστικά του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας είναι τα εξής:

  • Η χρηματοδότηση έργων που ενισχύουν την ασφάλεια της ΕΕ και ανταποκρίνονται στις προτεραιότητες τις οποίες καθόρισαν τα κράτη μέλη στο πλαίσιο της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας και άλλοι περιφερειακοί και διεθνείς οργανισμοί, όπως το ΝΑΤΟ·
  • Επιλέξιμα είναι μόνο συνεργατικά έργα στα οποία συμμετέχουν τουλάχιστον 3 οργανισμοί από 3 κράτη μέλη·
  • Η ΕΕ θα συγχρηματοδοτεί την ανάπτυξη κοινών πρωτοτύπων μόνο όταν τα κράτη μέλη δεσμεύονται για την αγορά του τελικού προϊόντος.
  • Η διασυνοριακή συμμετοχή ΜΜΕ και επιχειρήσεων μεσαίας κεφαλαιοποίησης προωθείται σθεναρά με την παροχή υψηλότερων ποσοστών χρηματοδότησης, την υποστήριξη έργων από κοινοπραξίες που περιλαμβάνουν ΜΜΕ, και, αν κρίνεται αναγκαίο, με την προκήρυξη ειδικών προσκλήσεων υποβολής προτάσεων·
  • Η πρωτοποριακή καινοτομία αποτελεί στόχο: το 5 % των κονδυλίων προορίζεται για την ανάπτυξη ανατρεπτικής τεχνολογίας και καινοτόμου εξοπλισμού που θα δώσει τη δυνατότητα στην ΕΕ να ενισχύσει τη μακροπρόθεσμη τεχνολογική υπεροχή της·
  • Τα έργα μόνιμης διαρθρωμένης συνεργασίας (PESCO) ενδέχεται, εάν είναι επιλέξιμα, να λάβουν πρόσθετη συγχρηματοδότηση (πριμοδότηση) ύψους 10 %, αλλά η χρηματοδότηση δεν είναι αυτόματη.

 

Ο ευρωπαϊκός μηχανισμός για την ειρήνη

Η Ύπατη Εκπρόσωπος, με την υποστήριξη της Επιτροπής, προτείνει, με τον ευρωπαϊκό μηχανισμό για την ειρήνη, ένα νέο ταμείο εκτός προϋπολογισμού, ύψους 10,5 δισ. ευρώ, το οποίο θα συγκεντρώσει τους υφιστάμενους εκτός προϋπολογισμού μηχανισμούς που αφορούν την ασφάλεια και την άμυνα, προκειμένου να καλυφθούν τα κενά και να ξεπεραστούν οι περιορισμοί. Ο μηχανισμός θα αυξήσει την αποτελεσματικότητα της χρηματοδότησης των στρατιωτικών αποστολών και επιχειρήσεων που διεξάγονται στο πλαίσιο της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ). Αυτό θα διευκολύνει τη συμβολή της ΕΕ σε ειρηνευτικές επιχειρήσεις τις οποίες αναλαμβάνουν εταίροι και θα διευρύνει το πεδίο εφαρμογής της στρατιωτικής και αμυντικής στήριξης που μπορεί να παράσχει η ΕΕ. Θα καλύπτει δαπάνες που δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν από τον προϋπολογισμό της ΕΕ λόγω των στρατιωτικών και των αμυντικών επιπτώσεών τους.

 

Επόμενα βήματα

Προκειμένου τα ενωσιακά κονδύλια να αρχίσουν να παράγουν αποτελέσματα το συντομότερο δυνατόν, είναι σημαντικό να επιτευχθεί γρήγορα συμφωνία επί του συνολικού μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού της ΕΕ και των τομεακών προτάσεων.

Καθυστερήσεις παρόμοιες με εκείνες που σημειώθηκαν στην αρχή της τρέχουσας δημοσιονομικής περιόδου 2014-2020, θα συνεπάγονταν την καθυστέρηση προσκλήσεων υποβολής προτάσεων για συνεργατικά έργα σε τομείς όπως τα μεταϋλικά, το κρυπτογραφημένο λογισμικό, η τεχνολογία μη επανδρωμένων αεροσκαφών ή οι δορυφορικές επικοινωνίες.

Η επίτευξη συμφωνίας το 2019 για τον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό θα συμβάλει στην απρόσκοπτη μετάβαση από τον τρέχοντα μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό (2014-2020) στον νέο, και θα εξασφαλίσει την προβλεψιμότητα και τη συνέχεια της χρηματοδότησης προς όφελος όλων.

Η Ύπατη Εκπρόσωπος, αφού έλαβε τη στήριξη της Επιτροπής, θα υποβάλει την πρόταση για τη σύσταση ευρωπαϊκού μηχανισμού για την ειρήνη στο Συμβούλιο, το οποίο θα πρέπει να λάβει τη σχετική απόφασή του με ομοφωνία.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.