Μετανάστευση: Συνεχίζεται και το 2018 η μείωση του αριθμού των αιτήσεων ασύλου
18 Ιουνίου, 2018
Η Ενεργειακή Ένωση αποκτά απλουστευμένη, ισχυρή και διαφανή διακυβέρνηση: η Επιτροπή χαιρετίζει τη φιλόδοξη συμφωνία
20 Ιουνίου, 2018

Η πολιτική συνοχής μετά το 2020: Η Επιτροπή βοηθάει στην ενίσχυση της καινοτομίας στις περιφέρειες της Ευρώπης

Σήμερα η Επιτροπή ανανεώνει την πρωτοβουλία «Κλίμακα αριστείας» της Επιτροπής, έτσι ώστε να εξακολουθήσει να παράσχει προσαρμοσμένη εμπειρογνωμοσύνη στις περιφέρειες που υστερούν στον τομέα της καινοτομίας.

Η πρωτοβουλία θα βοηθήσει τις περιφέρειες να αναπτύξουν, να επικαιροποιήσουν και να προσαρμόσουν τις έξυπνες στρατηγικές για την εξειδίκευση που διαθέτουν, δηλ. τις περιφερειακές στρατηγικές για την καινοτομία με βάση τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματά τους σε εξειδικευμένους τομείς, ενόψει της έναρξης δημοσιονομικής περιόδου για τα έτη 2021-2027. Θα τις βοηθήσει επίσης να εντοπίσουν τους κατάλληλους πόρους της ΕΕ για να χρηματοδοτήσουν έργα καινοτομίας και να συνδυάσουν τις δυνάμεις τους με άλλες περιφέρειες που διαθέτουν παρόμοια πλεονεκτήματα, προκειμένου να συστήσουν συνεργατικούς σχηματισμούς καινοτομίας.

Σε συνέχεια των προτάσεων της Επιτροπής για τη μελλοντική πολιτική συνοχής, το νέο πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη», και σύμφωνα με το νέο θεματολόγιο της Επιτροπής για την έρευνα και την καινοτομία, η «Κλίμακα αριστείας» αποτελεί έναν άλλο τρόπο με τον οποίο η Επιτροπή βοηθάει τις περιφέρειες της Ευρώπης να προετοιμαστούν για το μέλλον με φιλόδοξες στρατηγικές καινοτομίας τις οποίες θα στηρίξουν τα ταμεία της ΕΕ με τον προσεχή μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027.

Η Eπίτροπος Περιφερειακής Πολιτικής, κ. Κορίνα Κρέτσου δήλωσε: «Κατά την περίοδο μετά το 2020 η έξυπνη εξειδίκευση θα είναι όσο ποτέ άλλοτε σημαντική. Για να αξιοποιηθεί πλήρως το δυναμικό των στρατηγικών αυτών τα προσεχή έτη χρειαζόμαστε δύο πράγματα: στενότερες συμπράξεις και ισχυρότερο αίσθημα ευθύνης, ιδίως στις περιφέρειες που καλούνται να ανακτήσουν περισσότερο χαμένο έδαφος. Η πρωτοβουλία αυτή θα συμβάλει στην προλείανση του εδάφους για τη χάραξη φιλόδοξων στρατηγικών καινοτομίας τη μετά το 2020 περίοδο.»

Ο κ. Κάρλος ΜοένταςEπίτροπος Έρευνας, Επιστήμης και Καινοτομίας, πρόσθεσε: «Η πρόταση που μόλις υποβάλαμε συνιστά μέχρι στιγμής το πλέον φιλόδοξο πρόγραμμα της ΕΕ για τη χρηματοδότηση της έρευνας και της καινοτομίας («Ορίζων Ευρώπη») ύψους 100 δισ. ευρώ για την περίοδο 2021-2027. Το πρόγραμμα αυτό θα δημιουργήσει περισσότερες ευκαιρίες για τις περιφέρειες ώστε να αξιοποιήσουν το δυναμικό τους σε θέματα έρευνας και καινοτομίας. Η εν λόγω πρωτοβουλία θα τις βοηθήσει να συνδυάσουν τις πηγές χρηματοδότησης της ΕΕ για να χρηματοδοτήσουν έργα καινοτομίας.

Ο κ. Τίμπορ ΝάβρατσιτςEπίτροπος Εκπαίδευσης, Πολιτισμού, Νεολαίας και Αθλητισμού, δήλωσε: «Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας αυτής, το Κοινό Κέντρο Ερευνών, η υπηρεσία της Επιτροπής για τις επιστήμες και τη γνώση, θα βοηθήσει με την εμπειρογνωμοσύνη του τις περιφέρειες με γνώμονα τα ισχυρά σημεία και τις προτεραιότητές τους να αντλήσουν αμοιβαία διδάγματα και να αξιοποιήσουν τα σημαντικότερα πλεονεκτήματά τους: τα προσόντα και τη δημιουργικότητα των πολιτών τους.»

Η πρωτοβουλία, την οποία συντονίζει το Κοινό Κέντρο Ερευνών, θα χορηγεί στις περιφέρειες τέσσερις μορφές στήριξης:

  1. Οι εμπειρογνώμονες της Επιτροπής καθώς και εξωτερικοί εμπειρογνώμονες θα βοηθήσουν τις περιφέρειες να εντοπίσουν τομείς που επιδέχονται βελτίωση στις έξυπνες στρατηγικές τους για την εξειδίκευση, στα περιφερειακά συστήματα για την καινοτομία (ποιότητα των κρατικών ερευνών, αποτελεσματική σύνδεση του επιχειρηματικού κόσμου με τις επιστήμες και φιλικά για τις επιχειρήσεις περιβάλλοντα) και στον τρόπο που συνεργάζονται με άλλες περιφέρειες στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας.
  2. Οι εμπειρογνώμονες θα συμβάλλουν επίσης ώστε να αξιοποιηθούν όλες οι δυνητικές πηγές χρηματοδότησης, όπως ο «Ορίζων Ευρώπη», η Ψηφιακή Ευρώπη και τα ταμεία της πολιτικής συνοχής, και να συνδυαστούν χάρη στις νέες ευκαιρίες συνεργειών, τις οποίες προσφέρουν οι προτάσεις της Επιτροπής για τα ταμεία της ΕΕ κατά την περίοδο 2021-2027.
  3. Το Κοινό Κέντρο Ερευνών θα βοηθήσει ώστε να εντοπιστούν και να αντιμετωπιστούν συγκεκριμένες στενώσεις της καινοτομίας στις περιφέρειες, όπως η έλλειψη συνεργασίας μεταξύ των τοπικών επιχειρηματικών κοινοτήτων και των πανεπιστημίων ή η χαμηλή συμμετοχή στο υφιστάμενο πρόγραμμα «Ορίζων 2020».
  4. Το Κοινό Κέντρο Ερευνών θα παράσχει επίσης ευκαιρίες δικτύωσης και θα διοργανώσει εργαστήρια ώστε να συναντηθούν και να ανταλλάξουν ορθές πρακτικέςεκπρόσωποι των περιφερειών όσον αφορά τη χάραξη περιφερειακών στρατηγικών για την καινοτομία. Αυτό θα διευκολύνει την ανάπτυξη συμπράξεων με σκοπό τις διαπεριφερειακές επενδύσεις στην καινοτομία.

 

Επόμενα βήματα

Η νέα πρωτοβουλία θα ξεκινήσει το προσεχές καλοκαίρι και θα έχει διετή διάρκεια. Οι περιφέρειες μπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους και να συμμετάσχουν μέσω της έξυπνης πλατφόρμας για την εξειδίκευση.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.