Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ετοιμάζεται να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις για μια νέα φιλόδοξη εταιρική σχέση με 79 χώρες της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού
22 Ιουνίου, 2018
Ευρωπαϊκός πίνακας αποτελεσμάτων καινοτομίας του 2018: η Ευρώπη πρέπει να βελτιώσει το πλεονέκτημά της στην καινοτομία
22 Ιουνίου, 2018

Μια Ευρώπη που προστατεύει: Η Επιτροπή ζητά την ενίσχυση των εθνικών φορέων ισότητας για την καταπολέμηση των διακρίσεων

Σήμερα, η Επιτροπή προτείνει δέσμη μέτρων στα κράτη μέλη, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι φορείς ισότητας προστατεύουν αποτελεσματικά τους πολίτες και καταπολεμούν τις διακρίσεις.

 

Ο πρώτος αντιπρόεδρος, κ. Φρανς Τίμερμανς, δήλωσε: «Η ισότητα είναι μια από τις θεμελιώδεις αξίες στις οποίες βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά δεν είναι δεδομένη. Χρειαζόμαστε καλή νομοθέτηση και ισχυρούς και ανεξάρτητους φορείς ισότητας για την υπεράσπιση των θεμελιωδών αρχών και αξιών μας, ώστε τα θύματα διακρίσεων να μπορούν να δικαιωθούν.».

 

Η Ευρωπαία επίτροπος Δικαιοσύνης, Καταναλωτών και Ισότητας των Φύλων, κ. Βιέρα Γιούροβα, πρόσθεσε«Οι διακρίσεις δεν έχουν θέση στην ΕΕ. Τα θύματα ή οι μάρτυρες διακρίσεων πρέπει να γνωρίζουν πού να στραφούν και οι φορείς ισότητας είναι εκεί για να τους βοηθήσουν στις περιπτώσεις αυτές. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι εθνικοί φορείς ισότητας είναι ανεξάρτητοι, με επαρκείς πόρους για την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Οι εθνικοί φορείς ισότητας διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην εξασφάλιση ότι όλοι οι πολίτες έχουν ίσα δικαιώματα και ίσες ευκαιρίες.».

 

Οι φορείς ισότητας είναι ανεξάρτητες οργανώσεις που παρέχουν βοήθεια σε θύματα διακρίσεων, παρακολουθούν και υποβάλλουν εκθέσεις σχετικά με ζητήματα διακρίσεων και προωθούν την ισότητα σε ολόκληρη την ΕΕ. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν την ανεξαρτησία τους, καθώς και ότι διαθέτουν τους απαραίτητους πόρους για την κάλυψη όλων των λόγων διακρίσεων, όπως είναι το φύλο, η φυλή, η εθνοτική καταγωγή, η θρησκεία ή οι πεποιθήσεις, η αναπηρία, η ηλικία ή ο γενετήσιος προσανατολισμός. Θα πρέπει επίσης να διασφαλίζεται καλύτερη ευαισθητοποίηση όσον αφορά τον ρόλο των εθνικών φορέων ισότητας και τον τρόπο με τον οποίο οι πολίτες μπορούν να έχουν πρόσβαση σε φορείς ισότητας και να ασκούν τα δικαιώματά τους σε περίπτωση διάκρισης.

 

Η Επιτροπή προτείνει τα ακόλουθα μέτρα:

·          

·         Μεγαλύτερη ανεξαρτησία: Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν την ανεξαρτησία των φορέων ισότητας μέσω της διοικητικής τους δομής, της κατανομής του προϋπολογισμού, των διαδικασιών για τον διορισμό και την απόλυση προσωπικού, καθώς και της πρόληψης της σύγκρουσης συμφερόντων. Θα πρέπει να καθιστούν δυνατή για τους φορείς ισότητας τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων και πληροφοριών.

 

·         Νομική συνδρομή: Τα κράτη μέλη θα πρέπει να επιτρέπουν στους φορείς ισότητας τον χειρισμό ατομικών ή συλλογικών καταγγελιών, την παροχή νομικής συνδρομής και την εκπροσώπηση θυμάτων ή οργανώσεων στο δικαστήριο. 

 

·         Επαρκείς πόροι και προσωπικό: Τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι οι φορείς ισότητας διαθέτουν τους απαραίτητους ανθρώπινους, τεχνικούς και οικονομικούς πόρους και υποδομές.

 

·         Αποτελεσματικός συντονισμός και συνεργασία: Τα κράτη μέλη θα πρέπει να παρέχουν τις αναγκαίες προϋποθέσεις για να διασφαλίζεται η δέουσα επικοινωνία μεταξύ φορέων ισότητας στο εσωτερικό του κράτους μέλους σε ολόκληρη την ΕΕ, αλλά και διεθνώς. 

 

Τα επόμενα βήματα 

 

Τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται να περιλαμβάνουν τη συνέχεια που δίνουν στην παρούσα σύσταση σε υποχρεωτική υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις οδηγίες για την ισότητα.

 

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.