Η μελλοντική μεταρρύθμιση του συστήματος ασύλου: σχεδιασμένη για την αντιμετώπιση τόσο των πρωτογενών όσο και των δευτερογενών μετακινήσεων
26 Ιουνίου, 2018
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ: προετοιμασίες της Επιτροπής ενόψει του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου
27 Ιουνίου, 2018

Νέα έκθεση εμφανίζει την ευρωπαϊκή θαλάσσια οικονομία ως κινητήρια δύναμη της οικονομικής ανάπτυξης, της απασχόλησης και της καινοτομίας

Η Επιτροπή δημοσίευσε σήμερα την πρώτη ετήσια έκθεση σχετικά με την κατάσταση της γαλάζιας οικονομίας της ΕΕ, που θα συμβάλει στον προσδιορισμό επενδυτικών δυνατοτήτων και θα δώσει κατευθύνσεις για μελλοντικές πολιτικές στον τομέα αυτόν. Η θαλάσσια οικονομία, η οποία αντιπροσωπεύει το 1,3 % του συνολικού ευρωπαϊκού ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος, αποτελεί έναν δυναμικά αναπτυσσόμενο τομέα με κύκλο εργασιών ύψους 566 δισεκατομμυρίων ευρώ, παράγει προστιθέμενη αξία ύψους 174 δισεκατομμυρίων ευρώ και παρέχει θέσεις απασχόλησης για 3,5 εκατομμύρια άτομα στην Ευρώπη. Για τους σκοπούς της έκθεσης, η γαλάζια οικονομία αντιπροσωπεύει όλες τις οικονομικές δραστηριότητες που σχετίζονται με τους ωκεανούς, τις θάλασσες ή τις παράκτιες περιοχές, όπως η αλιεία, η υδατοκαλλιέργεια και ο παράκτιος τουρισμός καθώς και αναδυόμενοι κλάδοι, όπως η ενέργεια των ωκεανών και η γαλάζια βιοτεχνολογία. Ο Επίτροπος Περιβάλλοντος, Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας, κ. Καρμένου Βέλα, δήλωσε: «Η γαλάζια οικονομία της ΕΕ αναπτύσσεται συνεχώς κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας και διαθέτει ελπιδοφόρο δυναμικό για το μέλλον. Με επενδύσεις στην καινοτομία και με την υπεύθυνη διαχείριση των ωκεανών, την ενσωμάτωση των περιβαλλοντικών, οικονομικών και κοινωνικών πτυχών, μπορούμε να διπλασιάσουμε τον τομέα με βιώσιμο τρόπο έως το 2030». Ο κ. Τίμπορ Νάβρατσιτς, Επίτροπος Εκπαίδευσης, Πολιτισμού, Νεολαίας και Αθλητισμού, αρμόδιος για το Κοινό Κέντρο Ερευνών το οποίο συμμετείχε στην κατάρτιση της έκθεσης, δήλωσε τα εξής: «Χάρη στα επιστημονικά στοιχεία που παρείχε το Κοινό Κέντρο Ερευνών είμαστε σε θέση να εντοπίσουμε τι κινεί την γαλάζια οικονομία και πώς αυτή αναπτύσσεται. Η εν λόγω έκθεση θα στηρίξει τους υπευθύνους χάραξης πολιτικής και τα ενδιαφερόμενα μέρη όσον αφορά τη δημιουργία νέων επιχειρηματικών ευκαιριών και τη διαχείριση των πόρων των ωκεανών, των θαλασσών και των παράκτιων περιοχών με βιώσιμο τρόπο.» Σε πολλά κράτη μέλη της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της Πορτογαλίας, της Ισπανίας και του Βελγίου, η γαλάζια οικονομία έχει αυξηθεί ταχύτερα από ό,τι η εθνική οικονομία κατά την τελευταία δεκαετία. Η καλύτερη διαχείριση των αλιευτικών πόρων, χάρη στην κοινή αλιευτική πολιτική της ΕΕ, διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη θετική αυτή εξέλιξη. Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την έκθεση είναι διαθέσιμες εδώ.

 ——————————————————————————————————-

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύεται στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Όλα τα προσωπικά δεδομένα επεξεργάζονται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001.

Όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τυγχάνουν επεξεργασίας από τη Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας/τις Αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα διαχειρίζονται αναλόγως.

 

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.