Νέα έκθεση εμφανίζει την ευρωπαϊκή θαλάσσια οικονομία ως κινητήρια δύναμη της οικονομικής ανάπτυξης, της απασχόλησης και της καινοτομίας
27 Ιουνίου, 2018
Ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης: Κοινή δήλωση των επιτρόπων Νάβρατσιτς, Έτινγκερ και Τίσεν
27 Ιουνίου, 2018

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ: προετοιμασίες της Επιτροπής ενόψει του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου

Σήμερα, το Σώμα των Επιτρόπων συνεδρίασε στις Βρυξέλλες στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 28 και 29 Ιουνίου. Η Επιτροπή έχει πλέον δημοσιεύσει τρία σημειώματα που αποτελούν τη βάση της συμβολής της στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο: 1. σημείωμα σχετικά με την εμβάθυνση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, στο οποίο παρέχει μια γενική επισκόπηση του τι έχει ήδη επιτευχθεί για την ενίσχυση της ΟΝΕ, το πού βρισκόμαστε σήμερα, καθώς και τα επόμενα βήματα που θα συζητηθούν κατά τη γενική σύνοδο κορυφής για το ευρώ στις 29 Ιουνίου· 2. σημείωμα σχετικά με τον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ, στο οποίο υπενθυμίζει τα κύρια χαρακτηριστικά τηςπρότασης της Επιτροπής της 2ας Μαΐου 2018 για έναν σύγχρονο και δίκαιο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό για το διάστημα 2021-2027, και των προτάσεων για τα 37 προγράμματα για την υλοποίηση και την υποστήριξη των πολιτικών προτεραιοτήτων στις οποίες στηρίζεται ο νέος προϋπολογισμός· 3. σημείωμα σχετικά με τη μετανάστευση, στο οποίο παρέχει μια γενική επισκόπηση των εργασιών της τελευταίας τριετίας όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Δράσης για τη Μετανάστευση που πρότεινε η Επιτροπή Γιούνκερ τον Μάιο 2015, και επισημαίνει τους τομείς στους οποίους οι ηγέτες μπορούν να συνεχίσουν και να προχωρήσουν τη συζήτηση για τη μετανάστευση. Και τα τρία σημειώματα είναι διαθέσιμα εδώ. Σήμερα ο ΠρόεδροςΓιούνκερ ενημέρωσε το Σώμα των Επιτρόπων σε συνέχεια της άτυπης συνάντησης εργασίας της Κυριακής, στην οποία συμμετείχαν 16 κράτη μέλη με δική του πρωτοβουλία. Οι συζητήσεις υπήρξαν θετικές και εποικοδομητικές, και εστιάστηκαν στον τρόπο με τον οποίο κανένα κράτος μέλος δεν θα πρέπει να μένει αβοήθητο ή να υφίσταται δυσανάλογη πίεση, είτε πρόκειται για πρωτογενείς είτε για δευτερογενείς μετακινήσεις. Υπάρχουν δύο ενημερωτικά δελτία διαθέσιμα με περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η μελλοντική μεταρρύθμιση του συστήματος ασύλου θα παρέχει αλληλεγγύη και θα αντιμετωπίζει τις δευτερογενείς μετακινήσεις, και σχετικά με τη διαχείριση της μετανάστευσης: πιθανοί τομείς όπου μπορεί να σημειωθεί πρόοδος κατά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου, διατίθενται εδώ. Ο πρώτος Αντιπρόεδρος Τίμερμανς ενημέρωσε επίσης το Σώμα των Επιτρόπων σε συνέχεια του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων της Τρίτης 26 Ιουνίου.

 ——————————————————————————————————-

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύεται στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Όλα τα προσωπικά δεδομένα επεξεργάζονται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001.

Όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τυγχάνουν επεξεργασίας από τη Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας/τις Αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα διαχειρίζονται αναλόγως.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.