Γιορτάζοντας την τελωνειακή ένωση: ο μεγαλύτερος εμπορικός συνασπισμός στον κόσμο κλείνει τα 50
2 Ιουλίου, 2018
Μετανάστευση: η Επιτροπή εντείνει τη βοήθεια έκτακτης ανάγκης προς την Ισπανία και την Ελλάδα
3 Ιουλίου, 2018

Κράτος δικαίου: Η Επιτροπή κινεί διαδικασία επί παραβάσει για να προστατεύσει την ανεξαρτησία του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Πολωνίας

Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κίνησε διαδικασία επί παραβάσει, αποστέλλοντας προειδοποιητική επιστολή στην Πολωνία σχετικά με τον πολωνικό νόμο περί του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

Στις 3 Ιουλίου, οι 27 από τους 72 δικαστές του Ανωτάτου Δικαστηρίου —περισσότεροι από ένας στους τρεις δικαστές— αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο να εξαναγκαστούν σε συνταξιοδότηση λόγω του γεγονότος ότι ο νέος πολωνικός νόμος περί του Ανωτάτου Δικαστηρίου μειώνει το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης των δικαστών του Ανωτάτου Δικαστηρίου από τα 70 στα 65 έτη. Το μέτρο αυτό εφαρμόζεται επίσης για τον Πρώτο Πρόεδρο του Ανωτάτου Δικαστηρίου, του οποίου η εξαετής θητεία θα τερματιστεί πρόωρα. Σύμφωνα με τον νόμο, δίνεται στους εν ενεργεία δικαστές η δυνατότητα να δηλώσουν την επιθυμία τους να παραταθεί η θητεία τους από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, παράταση που μπορεί να χορηγηθεί για περίοδο τριών ετών και να ανανεωθεί μία φορά. Δεν έχουν καθοριστεί κριτήρια για την απόφαση του Προέδρου και δεν υπάρχει δυνατότητα δικαστικής επανεξέτασης της εν λόγω απόφασης.

Η Επιτροπή είναι της γνώμης ότι τα εν λόγω μέτρα υπονομεύουν την αρχή της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης, καθώς και τη μονιμότητα των δικαστών, και, ως εκ τούτου, η Πολωνία παραβαίνει τις υποχρεώσεις που υπέχει δυνάμει του άρθρου 19 παράγραφος 1 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση σε συνδυασμό με το άρθρο 47 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μολονότι ο πολωνικός νόμος περί του Ανωτάτου Δικαστηρίου έχει ήδη συζητηθεί στο πλαίσιο του διαλόγου για το κράτος δικαίου μεταξύ της Επιτροπής και των πολωνικών αρχών, δεν έχει καλυφθεί ικανοποιητικά μέσω αυτής της διαδικασίας. Η Επιτροπή θεωρεί ότι η θέσπιση διαβούλευσης με το Εθνικό Δικαστικό Συμβούλιο (ΕΔΣ) δεν συνιστά αποτελεσματική διασφάλιση, όπως ισχυρίζονται οι πολωνικές αρχές. Η γνώμη του ΕΔΣ δεν είναι δεσμευτική και βασίζεται σε ασαφή κριτήρια. Επιπλέον, μετά τη μεταρρύθμιση της 8ης Δεκεμβρίου 2017, το ΕΔΣ απαρτίζεται πλέον από δικαστές που διορίζονται από το πολωνικό Κοινοβούλιο —γεγονός που δεν συνάδει με τα ευρωπαϊκά πρότυπα όσον αφορά την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης.

Δεδομένου ότι δεν σημειώθηκε πρόοδος μέσω του διαλόγου για το κράτος δικαίου, και της επικείμενης εφαρμογής του νέου καθεστώτος συνταξιοδότησης για τους δικαστές του Ανωτάτου Δικαστηρίου, η Επιτροπή αποφάσισε να δρομολογήσει επειγόντως αυτήν τη διαδικασία επί παραβάσει. Η πολωνική κυβέρνηση θα έχει προθεσμία ενός μηνός για να απαντήσει στην προειδοποιητική επιστολή της Επιτροπής. Παράλληλα, η Επιτροπή είναι έτοιμη να συνεχίσει τον εν εξελίξει διάλογο για το κράτος δικαίου με την Πολωνία, ο οποίος παραμένει ο δίαυλος που προτιμά η Επιτροπή για την επίλυση της συστημικής απειλής κατά του κράτους δικαίου στην Πολωνία. 

 

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.