Πείτε τη γνώμη σας: Η Επιτροπή ξεκινά δημόσια διαβούλευση σχετικά με τη θερινή ώρα
6 Ιουλίου, 2018
Π. Γρηγορίου: «Υπάρχει κάτι το τρωτό και ευάλωτο στον σχηματισμό της νέας γερμανικής κυβέρνησης» (audio)
6 Ιουλίου, 2018

Αντιμονοπωλιακή νομοθεσία: Η Επιτροπή διαβουλεύεται με τα ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών ώστε να βοηθήσει τα εθνικά δικαστήρια να εκτιμούν την οικονομική ζημία εξαιτίας συμπράξεων

Gavel and european union flag

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητά να της υποβληθούν παρατηρήσεις σχετικά με το σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών ώστε να βοηθήσει τα εθνικά δικαστήρια να εκτιμούν το μερίδιο των αυξήσεων των τιμών που οφείλεται σε σύμπραξη και μετακυλίεται στους έμμεσους αγοραστές και στους τελικούς καταναλωτές. Η οδηγία σχετικά με τις αγωγές αποζημίωσης βοηθά τους πολίτες και τις εταιρείες να απαιτήσουν αποζημίωση εάν είναι θύματα παραβάσεων των αντιμονοπωλιακών κανόνων της ΕΕ. Αυτό ισχύει όχι μόνο για άμεσους πελάτες των εταιρειών που διαπιστώθηκε ότι συμμετέχουν σε σύμπραξη, αλλά και για έμμεσους πελάτες και τελικούς καταναλωτές οι οποίοι μπορούν επίσης να υποστούν βλάβη όταν οι άμεσοι πελάτες είναι σε θέση να μετακυλίσουν πλήρως ή εν μέρει το υπερτίμημα της σύμπραξης στους κατώτερους κρίκους της εφοδιαστικής αλυσίδας. Εναπόκειται στα εθνικά δικαστήρια να αποφασίζουν σχετικά με το επίπεδο της αποζημίωσης, ανάλογα με την περίπτωση. Ωστόσο, καθώς ο καθορισμός του ακριβούς ποσού του υπερτιμήματος στους έμμεσους πελάτες μπορεί να είναι δύσκολος, η Οδηγία για τις Αποζημιώσεις προβλέπει ότι η Επιτροπή εκδίδει μη δεσμευτικές κατευθυντήριες γραμμές προκειμένου να βοηθήσει τα εθνικά δικαστήρια να εκτιμούν το μερίδιο του υπερτιμήματος που μετακυλίεται στους έμμεσους αγοραστές. Το υπό διαβούλευση σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών περιγράφει τα δικονομικά μέσα που διαθέτουν τα εθνικά δικαστήρια όταν αξιολογούν την ύπαρξη υπερτιμήματος που μετακυλίεται στους έμμεσους πελάτες, καθώς και την εξουσία των εθνικών δικαστηρίων να εκτιμούν το ύψος του υπερτιμήματος που μετακυλίεται· επίσης περιλαμβάνει επισκόπηση των συνηθέστερων οικονομικών μεθόδων και τεχνικών για την ποσοτικοποίηση των υπερτιμημάτων που μετακυλίονται. Οι απαντήσεις στη διαβούλευση μπορούν να υποβάλλονται μέχρι τις 4 Οκτωβρίου 2018.

 ——————————————————————————————————-

 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύεται στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Όλα τα προσωπικά δεδομένα επεξεργάζονται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001.

 

Όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τυγχάνουν επεξεργασίας από τη Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας/τις Αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα διαχειρίζονται αναλόγως.

 

 

 

 

 

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.